Dodatek ve věci přeložky II/592

Ing. Michael Canov, starosta města

V návaznosti na sdělení podané v Chrastavských listech 7-8/2006 v článku „Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne.“, si dovoluji podat doplňující informace:

 1. Dne 26. 7. 2006 nabylo právní moci (nebylo podáno žádné odvolání) rozhodnutí – stavební povolení stavebního odboru Magistrátu města Liberce vydaného pod čj. SUUR/7120/81253/06-Vá/SP/VV ze dne 7. 6. 2006 na dopravní řešení v centru města, tj. mj. na 1. etapu přeložky II/592 (na samotné komunikace)
    
 2. Dne 16. 8. 2006 nabylo právní moci (nebylo podáno žádné odvolání) rozhodnutí – stavební povolení stavebního odboru Městského úřadu v Chrastavě vydaného pod čj. Výst.2439/570/2006/-JaStPo ze dne 19. 6. 2006 na dopravní řešení v centru města, tj. mj. na 1. etapu přeložky II/592 (přeložky vedení, veřejné osvětlení apod.)
   
 3. Dne 12. 7. 2006 došlo na Krajský soud v Liberci zpět vzetí žaloby čj. 59 Ca 12/2005 ze strany žalobce tj. manželů Krčkových na územní rozhodnutí na přeložku II/592 jako celek (tj. všechny 3 etapy)
   
 4. Proběhla jednání s představiteli Libereckého kraje. Dne 27. 7. 2006 proběhlo na Krajském úřadu jednání s radním pro dopravu Mgr. Vladimírem Richterem. 

Jednání s nejvyšším představitelem Libereckého kraje hejtmanem panem Petrem Skokanem proběhlo přímo na místě samém. Pan hejtman nás v této záležitosti navštívil spolu se svým kancléřem dne 3. 8. 2006 a po podání podrobných informací na naší radnici si osobně prohlédl místa, kudy povede budoucí přeložka.

Rádi konstatujeme, že všichni výše uvedení činitelé Libereckého kraje vítají posun v přípravě akce a samotnou realizaci akce Chrastava - přeložka II/592 jednoznačně podporují. O dotaci určenou na výstavbu přeložky z Evropského fondu pro období 2007-2013, tzv. ROPu, bude Liberecký kraj žádat v případě souhlasného usnesení krajského zastupitelstva již v roce 2007. V případě úspěchu bude zřejmě v roce 2008 zahájena realizace přeložky, resp. její první etapy.

 1. V úterý dne 29.8.2006 proběhlo projednání rozpracované projektové dokumentace II.etapy přeložky II/592 (tj. rekonstrukce samotné Pobřežní ulice) zástupců města se zástupci Krajského úřadu Libereckého kraje, Krajské správy silnic Libereckého kraje, Magistrátu města Liberce, Policie ČR, dopravního inspektorátu a zpracovatele projektové dokumentace firmy Valbek s.r.o. se zástupci města. Přijatou podmínkou města Chrastavy bylo to, že ze strany investora bude realizováno jednání s dotčenými obyvateli Pobřežní ul. ohledně jejich připomínek apod.

 Pro úplnost dodávám, že realizace přeložky dle vydaného územního rozhodnutí musí být samozřejmě v souladu se schváleným územním plánem centrální zóny (včetně přeložky II/592) ze dne 3. 10. 1994 a schváleným územním plánem města Chrastavy (včetně přeložky II/592) ze dne 26. 10. 1998.

V Chrastavě dne 30. 8. 2006
Ing. Michael Canov, starosta

Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592


Související odkazy:
Článek  Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne...
Odpověď zastupitele Oldřicha Němce nazvaná Starosta i místostarosta mají zřejmě špatnou paměť...
Přeložka II/592 z jiného pohledu - reakce na článek od zastupitele a člena rady města Michala Košiny
Jednání starosty s občany v dané věci... Více... 
Počátek kauzy - vyjádření starosty a místostarosty města z 20. 4. 2004...