Přeložka silnice č. II/592 - vyjádření starosty a místostarosty města

Ing. Michael Canov, starosta města Milan Pilař, místostarosta města

Stavba každé komunikace kdekoli v republice přináší logické problémy i konflikty. Úloha města je naprosto stěžejní ve fázi schvalování územního plánu. Píše se rok 2004 a ve věci přeložky silnice č. II/592 po více než 15 letech příprav je situace jiná. Územní plán centrální zóny a územní plán Chrastavy jako celku je již dávno schválen (1994 a 1998) a probíhá územní řízení v akci, kde je investorem Liberecký kraj zastupovaný firmou Valbek.
Co lze v dané chvíli konat?

Nádražní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592 Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592

1) Na úseku státní správy
Na jedné straně jsou uživatelé dotčených pozemků či majitelé sousedních pozemků (tj. majitelé nemovitostí, ale i město), na straně druhé investor Liberecký kraj (zastoupený firmou Valbek) a mezi nimi rozhodce stát (státní správa - zastoupená územně příslušným orgánem, v tomto případě OVÚS MěÚ Chrastava).

Majitelé dotčených pozemků mají možnost využívat pro svoji věc všechny prostředky, které jim dává stavební zákon. To znamená, že mohou podávat návrhy, připomínky atd. nejen při jednání o cenách prodávaných pozemků, ale i k podmínkám, které budou nadále mít (hlukové stěny apod.). A pokud se s investorem a s orgánem státní správy přes všechna jednání a odvolání nakonec nedomluví, rozhodne soud, který rozhodne buď o vyvlastnění nebo dá majiteli za pravdu, a stavba nebude moci být realizována.

Město, které je ze zákona spravované ZM, na tomto úseku majitelům dotčených pozemků může pomoci pouze tak, že na svá bedra vezme některé povinnosti investora. A město se tak již rozhodlo. Vydalo před několika měsíci tzv. “bytovou uzávěru” spočívající v tom, že nájemníkům bytů v domě, který bude ve druhé etapě demolován, nabízí přednostně již dnes do nájmu byty města, pokud se uvolní. Dále město přijalo tzv. “pozemkovou uzávěru” spočívající v tom, že nabízí přednostně majitelům dvou domů, které budou v druhé etapě zbourány, ke koupi pozemky jiné.

2) Na úseku samosprávy
Zde je v moci ZM učinit zcela zásadní krok. A sice schválit pořízení změny územního plánu, které znemožní realizovat přeložku silnice č. II/592 tak, jak je schválena územním plánem.
Co by tento krok znamenal:

  1. Zborcení práce předchozích zastupitelstev (…-1989, 1989-1990, 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002) i dosavadních kroků současného ZM.
  2. Investor bude mít plné právo žádat finanční vyrovnání za dosud odvedenou práci při právě probíhajícím územním řízení a dalších činnostech.

3) Městu Chrastava se podařil husarský kousek, když dosáhl nejen toho, že finanční krytí přeložky zajistí Liberecký kraj, ale i toho, že tuto akci zařadil Liberecký kraj jako svoji prioritu v oblasti komunikací. Celkové náklady celé akce byly původně odhadovány na 108 mil. Kč, dle vyjádření zástupce investora jsou v současných cenách ve výši cca 140 mil. Kč. V případě, že ZM změnou územního plánu přeložku v dosud plánované variantě znemožní, bude se hledat jiná varianta. Pokud se vůbec nějaká méně problémová najde, zůstane s největší pravděpodobností z dlouhodobého hlediska v řádech desítek let jen a jen na papíře. Město na zainvestování akce mít prostředky v dlouhodobém horizontu s největší pravděpodobností nebude a kraj peníze plánované pro Chrastavu přesune jinam (zájemců se najde jistě dost). A tak možnost, že by se podařilo dohodnout s Libereckým krajem, že si opět jako svoji prioritu, kterou bude finančně zajišťovat, zařadí novou variantu přeložky poté, co byla ZM Chrastava smetena dlouhodobě připravovaná akce, se jeví jako téměř utopistická.

Naopak v dlouhodobém horizontu je možné a předpokládáme to, že po realizaci této plánované přeložky bude městem vyvíjeno úsilí k dalšímu řešení dopravního systému.
Případné schválení požadované změny územního plánu způsobí ve svém důsledku škodu pro město Chrastavu přesahující hodnotu 140 mil. Kč a způsobí z dlouhodobého hlediska neřešitelnou situaci od ulice Nádražní přes nám. 1. máje po ulici Frýdlantskou, přičemž toto dopravní neřešení nijak nevyloučí dopravu kamionů v Chrastavě.
Chápeme a svým způsobem i oceňujeme nasazení dotčených majitelů nemovitostí v jejich úsilí a z jejich hlediska do jisté míry oprávněného “boje” proti přeložce, ale zároveň víme, že bychom vědomě nemluvili pravdu, kdybychom dávali občanům z Pobřežní ulice naději na to, že se změní trasa přeložky. A slibovat jim, že budeme podporovat, aby se schválená trasa přeložky nerealizovala, již nemůžeme vůbec. Totiž právě proto, že nám není lhostejná dopravní situace v Chrastavě, nechceme promarnit příležitost a vzít si na svědomí zahození šance, kterou naše město má a sice, že za cca 140 mil. Kč z jiné než městské kapsy vyřeší dopravu v samém srdci města.

Považujeme za mnohem korektnější jednat s dotčenými majiteli nemovitostí na rovinu, tzn. neslibovat, že se změní trasa přeložky, či že jí nebudou využívat kamiony. Považujeme za korektní naopak doporučit dotčeným majitelům nemovitostí, aby obrátili své požadavky směrem k investorovi, než abychom kličkovali, slibovali a nabízeli, že se trasa přeložky ještě může změnit. Že utvoříme komisi, která vše znovu posoudí, že budeme znovu diskutovat o tom, kudy má přeložka vést atd., když víme, že jediné, co se může namísto realizace plánované přeložky stát, je to, že se nebude realizovat nic.

Na druhou stranu rádi se pokusíme pomoci dotčeným majitelům nemovitostí při jednání s investorem. Město má zájem na tom, aby k dohodě mezi dotčenými vlastníky nemovitostí a investorem došlo.

Jsme připraveni opětovně se kdykoli setkat s občany, kterých se daná problematika přímo dotýká, a pokusit se vše jim co nejlépe vysvětlit. Přiznáme se však, že když jsme na počátku  dubna 2004 zaregistrovali prostřednictvím Chrastavských listů, že z ničeho nic pan poslanec a kolega zastupitel Oldřich Němec píše (citujeme, zde je odkaz na celý článek v CHL): “nebyl jsem před lety u projednávání územního plánu” a žádá znovuotevření diskuse (citujeme): “o tom, zda je nezbytné vést toto rozšíření právě tudy”, tak zvedáme obočí. A to proto, že je nám jednak známo, že v letech, kdy se skutečně daly ve věci přeložky hledat jiné varianty, se vzdal opakovaně po několika dnech mandátu zastupitele pro období 1994 – 1998 a 1998 – 2002, ale také lze doložit, že pan poslanec byl jako zaměstnanec MěÚ od roku 1993 i tak přímo u centra dění, tím spíše, když měl od roku 1995 do roku 2001 jako vedoucí kanceláře starosty na starosti vyřizování podnětů a stížností a především pak zpracovávání zápisů z jednání městského zastupitelstva. V archivu lze proto snadno nalézt, že právě on osobně zpracovával i zápis z klíčového zasedání ZM, které schvalovalo územní plán dne 26. 10. 1998, tj. v témže roce, kdy Benteler ČR, k. s. koupil průmyslový areál od v konkurzu se potácejícího AG Union s. r. o.
V Chrastavě dne 20. 4. 2004
Miloslav P i l a ř, místostarosta
Ing.Michael C a n o v, starosta

Pro úplnou informaci zde zveřejňujeme odpověď zastupitele Oldřicha Němce na tento článek, která byla uveřejněna v Chrastavských listech č. 6/2004.