Bitva o odpady

V polovině roku 2006 skončila desetiletá smlouva s firmou .A.S.A. na svoz komunálního odpadu v Chrastavě. Ta v současné době (tj. v roce 2006) vykonává tuto činnost za 3,9 mil. Kč/rok. Z důvodu zákonné povinnosti realizovat veřejnou zakázku při výběru firmy, která bude tuto činnost provádět v následujícím období a s vědomím, jaká existuje neúprosná rivalita mezi firmami, které se touto činností zabývají a též s vědomím, že s výběrovým řízením tohoto druhu nemáme žádné zkušenosti, jsme rozhodnutím rady města ze dne 10. 4. 2006 uzavřeli mandátní smlouvu s pražskou firmou CPS consulting, s. r. o., která měla za úkol zajistit přípravu a průběh celé veřejné zakázky. Nutno říci, že předmětná firma připravila vše skutečně profesionálně, ale…

Pro hodnocení měla hodnotící komise připravena 3 kritéria včetně jejich váhy v celkovém bodovém ohodnocení. A sice: kritérium A - technické zabezpečení zakázky (váha 38 %), kritérium B – celková cena (váha 35 %) a kritérium C - podmínky smlouvy (27 %). A právě při porovnání vah kritéria B (celková cena) a kritéria C (podmínky smlouvy členěné na splatnost faktur, lhůta nástupu pro odstraňování vad a výše pokuty při jejím nedodržení) jsem si při podrobném vlastním rozkladu s hrůzou uvědomil, že rozdíl v řádech miliónů Kč v celkové ceně nabídky může být bodově zcela vykompenzován rozdílem případného zisku z odstraňování závad v řádu desetitisíců Kč a délkou splatnosti faktur. Z toho důvodu rada města na můj návrh 16. 6. 2006 probíhající veřejnou zakázku zrušila. Že to vůbec nebyly obavy liché, se ukázalo vzápětí, neboť bodově u hodnotící komise by na tom byla nejlépe zakázka se suverénně nejvyšší nabídkovou cenou za 4,7 mil. Kč/rok.

S firmou .A.S.A. byla z důvodu nutnosti vyhlášení nové veřejné zakázky vzápětí prodloužena původní smlouva o půl roku, tj. do konce roku 2006. Nová veřejná zakázka (zadaná již bez pomoci firmy CPS consulting, s. r. o.) se lišila od té původní v jediné věci, zato zásadní. Váha kritéria B (celková cena) byla navýšena na 60 % a váha kritéria C (podmínky smlouvy) byla snížena na 5 %. Své nabídky podaly 3 firmy – AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. za 3,3 mil. Kč/rok, REMONDIS s. r. o. za 2,8 mil. Kč/rok a .A.S.A. LIBErec s. r. o. za 3,5 mil. Kč/rok. Nutno navíc zdůraznit, že v této opakované veřejné zakázce se jednalo již o ceny v relacích roku 2007, zatímco v původní o ceny v relacích roku 2006, což je rozdíl, neboť ve svých nabídkách všechny firmy vždy logicky požadují navýšení cen o koeficient inflace.

Celkový bodový výsledek hodnotící komise, ve které byli na naši žádost i dva externisté (špičková specialistka na odpady paní Ing. Jiřina Vyštejnová a vedoucí oddělení ovzduší a odpadů KÚ Libereckého kraje paní Ing. Markéta Miklasová) byl následující:

1. místo: REMONDIS s. r. o. 97,6 bodů

2. místo: AVE CZ odpadové hospodářství 90,9 bodů

3. místo: .A.S.A. Liberec s. r. o. 88,0 bodů

Rada města na svém jednání dne 19. 10. 2006 potvrdila pořadí hodnotící komise a vyhlásila vítězem výběrového řízení firmu REMONDIS s. r. o. Vzhledem k tomu, že titulek tohoto článku není v žádném případě nadnesený a nezvítězivší firmy prakticky vždy a všude (zdaleka nejen v Chrastavě) využívají všech zákonných možností, jak výsledné rozhodnutí zvrátit, podaly firmy, které se umístily na 2. a na 3. místě, k městu námitky, které byly pro svoji neopodstatněnost zamítnuty. Lze však očekávat, že obě firmy využijí svého práva a podají návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro hospodářskou soutěž. V tom případě my bychom ze zákona (až do rozhodnutí Úřadu) nemohli uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Protože nechceme riskovat výsledek ve stylu nedávné kauzy s autobusy v Ústeckém kraji, tzn. nechceme riskovat, že od 1. 1. 2007 by původní firma odpady již neodvážela a nová by ještě nemohla, schválila rada města dne 20. 11. 2006 prodloužení původní smlouvy s firmou .A.S.A. o další 3 měsíce, tj. do 31. 3. 2007. Velký třesk, tj. změna svozové firmy (pokud Úřad pro hospodářskou soutěž nerozhodne jinak, což nepředpokládáme) tak nastane 1. 4. 2007 (což by mělo být zachováno i v případě, že by snad Úřad nerozhodl do 31. 1. 2007 nijak, neboť v tom případě budu předkládat v únoru 2007 radě města návrh na uzavření „provizorní“ smlouvy s REMONDIS s. r. o. za stejných cenových relací na období ½ roku).

Závěrem si dovoluji poděkovat firmě .A.S.A. s. r. o. za odvedenou práci v průběhu posledního desetiletí. Své povinnosti si plnila vždy velmi dobře a její nástupce REMONDIS s. r. o. má před sebou nastavenu vysokou laťku. Ovšem platí pro něho tvrdší parametry smlouvy. Smlouva již není na dobu určitou, ale na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou. To sice umožňuje REMONDIS s. r. o. mít zakázku v Chrastavě téměř na „věčné časy“, ale pouze v případě, že si povede opravdu dobře.

A na úplný závěr dobrá zpráva pro občany. V případě, že Úřad pro hospodářskou soutěž nenajde závady na proběhlé veřejné zakázce a dojde tudíž k podpisu zakázky s firmou REMONDIS s. r. o., nebude důvodu po příštích několik let k navyšování poplatku za odpady. Občany, kteří mají zájem se osobně setkat s představiteli vítězné firmy a zeptat se jich na vše, co je zajímá, pak zvu na večer se starostou konaný ve středu 13. prosince od 17:00 h. ve velké zasedací místnosti.

Pozn.: V článku uváděné ceny byly pro přehlednost uvedeny i s 19% DPH v milionech Kč (zaokrouhleně na jedno desetinné číslo) za rok. Ve veřejné zakázce byly uváděné ceny bez DPH s přesností na koruny za období 4 let.

V Chrastavě dne 21. 11. 2006

Ing. Michael Canov
starosta


Související články:
Se změnou svozové firmy dojde k několika změnám... Více...
  Bitva o odpady
Informace o vítězi výběrového řízení - firmě REMONDIS s. r. o. 
Pozvánka na večer se starostou na téma Svoz komunálního odpadu v Chrastavě 
REMONDIS 1. 4. 2007 nastupuje