Mezníky končícího volebního období

Blíží se nezadržitelně konec volebního období 2002-2006. Snad proto neuškodí ohlédnutí za mezníky tohoto volebního období:

14. listopadu 2002, tj. první den po ustavujícím zasedání zastupitelstva, byla zkolaudována nově postavená historická věžička (dotace ve výši 1,2 mil. Kč byla získaná od památkářů), jejíž předchůdkyně byla odstraněna v roce 1942. Vzhledem k tehdejší rekonstrukci radnice nastalou situaci docela vtipně vystihovala věta: “60 let jsme měli radnici bez věžičky, nyní máme věžičku bez radnice”.

30. září 2003 byla slavnostně otevřena nová DPS. Náklady na 41 malometrážních bytů určených pro naše seniory byly 44,3 mil. Kč, z toho ovšem získaná dotace od Státního fondu rozvoje bydlení činila 28,7 mil. Kč.

12. května 2004 byl slavnostně otevřen skatepark. Radost z otevření zbrusu nového sportovního centra kalil fakt podvodu od firmy Asacen, což kromě jiných nepříjemností znamenalo navýšení ceny o 0,6 mil. Kč (velký dík patří chrastavským firmám, které v této situaci vypomohly sponzorskými dary v celkové výši 0,7 mil. Kč). V současné době po soudním rozhodnutí probíhá exekuční řízení s firmou i jejím majitelem.
Kromě skateparku byla po celém městě realizována řada dalších veřejných sportovišť, především ve formě betonových stolů na stolní tenis a košů na basketbal či bylo zkultivováno několik malých hřišť .

24. ledna 2005 byla slavnostně otevřena nová školní jídelna. Náklady na výstavbu této mimořádně potřebné stavby činily 40 mil. Kč, na stavbu se ovšem podařilo získat ve čtyřech krocích dotaci v celkové výši 33 mil. Kč.

25. května 2005 navštívila Chrastavu poprvé v historii hlava státu. Prezident České republiky Václav Klaus s chotí Livií promluvili k občanům na zaplněném chrastavském náměstí a poté slavnostně otevřeli zrekonstruovanou radnici. Z dalších významných návštěv nutno zmínit taktéž historicky první návštěvu předsedy horní komory Parlamentu. Předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka navštívil Chrastavu dne 24. 4. 2006. A do třetice se jako historicky první realizovala návštěva Chrastavy velvyslancem cizí země. Byl jím 30. 5. 2003 pan Drago Mirošič, velvyslanec Slovinské republiky.

3. až 5. června 2005 se konal jubilejní 10. ročník Chrastavských slavností, který byl zřejmě vůbec nejrozsáhlejší. Ovšem Chrastavské slavnosti byly konány každoročně a pokaždé byly připraveny organizačním týmem v čele s paní Zitou Václavíkovou na vysoké úrovni a chrastaváky i mimochrastavskými byli vždy hojně navštěvovány.

24. srpna 2005 byl obnoven provoz městského úřadu v radnici na náměstí. Radnice byla od roku 2000 v rekonstrukci. V roce 2001 byla rekonstrukce (s výjimkou věžičky) přerušena z důvodu, že finanční ústavy odmítaly vzhledem k ručitelskému závazku města ve firmě Termizo a. s. poskytnout úvěr. Po vyřešení tohoto problému byla 24. 9. 2003 podepsána úvěrová smlouva pokrývající zhruba polovinu z celkové 50 mil. investice a rekonstrukce radnice tak mohla být úspěšně dokončena. Současně získal odpovídající prostory Společenský klub, Infocentrum a MBD.

16. září 2005 byl předsedou PS PČR osobně předán na půdě Parlamentu dekret na městskou vlajku poté, co návrh chrastavské městské vlajky prošel úspěšně schvalovací procedurou. Od tohoto data se tedy Chrastava pyšní oficiální vlajkou města (pozn.: Dříve používaná vlajka – městský znak na dvoubarevném pozadí - žádnou městskou vlajkou nebyla, neboť nebyla řádně schválena. Protože heraldická komise Parlamentu až na úplné výjimky vlajky typu – městský znak na jakémkoli pozadí neschvaluje, je pravděpodobné, že prapory vydávané dodnes za městské vlajky u řady měst ve skutečnosti žádnými městskými vlajkami nejsou).

10. až 12. října 2005 navštívili Chrastavu nejvyšší představitelé našeho partnerského města Eichstätt (smlouva o partnerství byla uzavřena 28. září 2002) v čele s panem primátorem Arnulfem Neumeyerem. Spolupráce mezi oběma městy se však prohlubovala především každoroční oboustrannou návštěvou školních dětí (včetně ubytování v rodinách) a od roku 2004 také spoluprací fotbalových oddílů.

Podzim 2005 ČD dokončily kompletní rekonstrukci nádražní budovy v hodnotě cca 12 mil. Kč.
Z dalších akcí, které byly financovány z jiného než městského rozpočtu, ale měly pro život ve městě velký význam, nutno vzpomenout především zkapacitnění nadregionální komunikace I/13.
V samém závěru volebního období by ještě mělo dojít k dokončení nového mostu v Andělské Hoře, zásadní modernizaci občerstvení a trafiky na autobusovém nádraží a především k výstavbě občany toužebně očekávaného marketu u sjezdu I/13.

11. ledna 2006 vyhrálo město více než tři a půl roku trvající bitvu s finančním úřadem ohledně požadovaného vrácení dotace (poskytnuté Státním fondem rozvoje bydlení) včetně penále ve výši 6,4 mil. Kč za výstavbu 10 bytů v Bílokostelecké 50. Toto vítězství mělo obrovský ohlas mezi starosty obcí, neboť jsme se stali první obcí v republice, která již v této fázi proti finančnímu úřadu uspěla. Finanční úřady provádějí totiž již několik let plošný útok proti obcím, kdy se jim snaží cíleně odebrat poskytnuté dotace (+ penále ve stejné výši) za jakékoliv údajné byť i jen formální pochybení, a to i v případech, kdy toto pochybení vznikne vinou státní instituce, která dotaci poskytla. Nejlépe o tom svědčí následující dvě citace z výroční zprávy Ministerstva financí za rok 2005: “Tradičně největší pozornost finančních úřadů byla věnována oblasti dotací a návratných finančních výpomocí směřovaných do oblasti bydlení. Hlavními příjemci tohoto druhu podpor jsou obce, zejména pak v oblasti podpory výstavby nájemního bydlení. V této oblasti bylo vykonáno přes 3,5 tisíce kontrol a závěry finančních úřadů vyznívají pro obce poměrně nelichotivě. Téměř v každém případě došlo k nálezu porušení podmínek smlouvy. Mnohá z porušení byla finančními úřady charakterizována jako formální.” “Z většiny nálezů vyplývá nedostatečné právní vědomí poskytovatelů o důsledcích porušení jimi stanovených podmínek.”
Proti praktikám státní moci město uspělo i ve sporu s katastrálním úřadem, který se pokusil v roce 2005 zničehonic odebrat Chrastavě pozemky o výměře 12 tis. m2, které získala v roce 1992.

10. března 2006 zásluhou existence nové školní jídelny mohl v Chrastavě po dlouhých letech proběhnout opět ples. Jeho konání mělo vesměs pozitivní ohlas.

17. března 2006 byla získána dotace ve výši 15 mil. na rekonstrukci budovy školy na náměstí. Rekonstrukce budovy v celkové výši 40 mil. Kč v současnosti probíhá.

23. května 2006 byla získána ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotace ve výši 0,9 mil. na chodník v Liberecké ulici. Kromě této akce byla realizována i řada dalších investičních akcí bez dotační podpory jako výstavba spojovací cesty ze Střeleckého vrchu k dálnici, či opravy komunikací ve Hřbitovní ulici, Na Hůrce, v Novém Domově, v Malé Tovární, v Andělské Hoře, u bývalých Sběrných surovin a chodníku na části (zatím) Střeleckého vrchu.

Děkuji tímto veřejně všem kolegům zastupitelům za společně odvedenou práci a všem občanům našeho městečka za jejich zájem o věci veřejné.

Ing. Michael Canov - starosta