MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

 

Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
Masarykova 801/28
460 01 Liberec 

Váš dopis značky Sine/06-08/2006-01-13  

Naše značka 296/2006

Chrastava 17. 1. 2006

 

Inspekce v Základní škole Chrastava – vyjádření se k dopisu ředitele LI ČŠI

 

Vážený pane řediteli,

 

vyjadřuji se tímto ke stanovisku LI ČŠI n.zn. Sine/06-08 ze dne 13. 1. 2005, kterým reagujete na můj článek „Panu řediteli uděluji jedničku s hvězdičkou třikrát podtrženou“.

 

Ve svém stanovisku uvádíte, že ČŠI neobvinila ředitele školy z neoprávněného použití 750,- Kč, ale v protokolu konstatovala, že organizace nepostupovala v souladu s Metodickým pokynem MŠMT.

 

Protokol z inspekce však v odseku kontrolní zjištění dokazuje, že skutečnost byla ještě horší než bylo v článku uvedeno. Nejen, že organizace (tj. ve své podstatě její statutární zástupce tzn. ředitel školy) byla v kontrolním zjištění výslovně obviněna z neoprávněného čerpání ve výši 1 027,50 Kč (rozdíl oproti 750,- Kč je v započítání odvodů), ale navíc (oproti údajům uvedeným v článku) byla organizace obviněna i z porušení ustanovení § 14 odst. 3 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

 

Již samo obvinění dokládá „odbornost“ pracovníků příslušných pracovníků inspekce, neboť žádné rozhodnutí dle § 14 odst. 3 zák. č. 218/2000 Sb. vůbec nebylo vydáno.

 

To také mimo jiné bylo výslovně uvedeno v odůvodnění námitky ředitele školy č.j.:737/2005 ze dne 1. 12. 2005, které bylo vyhověno v plném rozsahu rozhodnutím ČŠI LI Čj.:h4-1293/05-5238-1 ze dne 13. 12. 2005 vydanému dle § 18 odst.1 zákona č.552/1991 Sb., o státní kontrole.

 

Zdůrazňuji, že v námitce naší školy, které bylo vyhověno v plném rozsahu, bylo mimo jiné doslova uvedeno, že škola byla (citace): „…nezákonným způsobem obviněna z porušení § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.…“ a dále je v odůvodnění námitky uvedeno doslova, že (citace): „…i tvrzení, kdy naše organizace údajně nepostupovala v souladu s Metodickým pokynem MŠMT čj. 21264/2004-22 není opodstatněné“.

 

Výše uvedené dokazuje, že samotná ČŠI LI rozhodla úředním rozhodnutím dle zákona o státní kontrole, že škola byla obviněna nezákonným způsobem z něčeho, co vůbec neporušila. Ve světle tohoto prokázaného a dokázaného faktu uvedeného ve Vašem vlastním rozhodnutí je pro mě zcela nepochopitelné, jak můžete uvádět ve svém stanovisku, že (citace): “Inspekční činnost probíhala ve zcela korektním duchu…“. Takto totiž nelze označit žádnou kontrolu, tím méně kontrolu státní, při které je kontrolovaný subjekt nezákonným způsobem obviněn z čehokoli. Naopak takovouto kontrolu já hodnotím jako naprosto nekorektní, neprofesionální a vedenou protizákonným způsobem a jsem toho názoru, že by se z toho měla být vůči kontrolujícím osobám vyvozena osobní zodpovědnost.

 

Další Vaše výtky vůči mému článku uvedené ve vašem stanovisku jsou pro podstatu věci již nepodstatné, ale pokud se k nim mám vyjádřit, uvádím následující:

  1. Protokol je dle mého názoru de facto přílohou inspekční zprávy. Ale ať již je či není, zcela zásadní je to, že to, co Vy označujete za pouhou úpravu protokolu v jednom bodě, je úpravou kontrolního zjištění s tím, že „úprava“ spočívá v naprosté negaci původního kontrolního zjištění.

  2. Ve svém stanovisku napadáte školu, že učitelé neodučili odpovídající hodiny ani v době lyžařského výcviku ani v jiném náhradním termínu a že přesto si je škola vykázala jako odučené. Je pro mě zcela nepřijatelné a neuvěřitelné, že přes kladné rozhodnutí o námitce vydané dle zákona o státní kontrole opětovně obviňujete školu, že něco vykázala jinak než byla povinna. Samo rozhodnutí, kterým bylo vyhověno námitce školy v plném rozsahu dokazuje, že nemáte pravdu. Navíc si dovoluji doplnit, že pro můj článek bylo zcela nepodstatné, zda byly chybějící hodiny nahrazeny tím, že příslušný učitel odučil navíc hodinu, např. chemie či si svoji povinnost odbyl přímo na lyžařském kurzu či při návštěvě divadla.

Vážený pane řediteli, pokud bych měl s humorem reagovat na Vaše zdůvodnění uvedeném v úvodu Vašeho stanoviska, kde je pro vás důvodem, proč nemohu objektivně posoudit vývoj situace to, že jsem se osobně neúčastnil tématicky zaměřené inspekce v Základní škole Chrastava, tak musím odpovědět: „Ale Vy také ne.“. Pokud mám reagovat vážně, musím Vám sdělit, že nezákonné obvinění školy z porušení zákona ze strany České školní inspekce je pro starostu města, které je zřizovatelem předmětné školy, velmi závažným signálem pro zaujetí stanoviska, kterým chci mimo jiné zabránit podobné neodborné inspekci do budoucna.

 

A skutečnost je prostě taková, že zákon porušili Vaši pracovníci ne já tím, že jsem informoval o postupu našeho pana ředitele článkem, za kterým si nadále stojím.

 

Vážený pane řediteli, budu respektovat Vaše přání a předám Vaše stanovisko na příštím zasedání rady města (7. 2. 2005) a též zveřejníme Vaše stanovisko na našich internetových stránkách. Zároveň pochopitelně předám radním a zveřejním na našich internetových stránkách i toto své stanovisko a zároveň i následující dokumenty (z kterých si bude moci každý udělat nezávislý obrázek o tom, kdo má v předmětné kauze pravdu):

 

1) Protokol ČŠI LI čj. H4-1293/05-5238, signatura ph4cz102 ze dne 22. 11. 2005

2) Námitka ZŠ proti kontrolnímu zjištění čj.:737/2005 ze dne 1. 12. 2005

3) Rozhodnutí ČŠI LI č.j.:h4-1293/05-5238-1 ze dne 13. 12. 2005

 

S pozdravem

Ing. Michael Canov
starosta

Na vědomí: 
ZŠ Chrastava, do rukou ředitele 


 

Související odkazy:
Stanovisko ředitele České školní inspekce k článku starosty ze dne 13.1.2006
Protokol České školní inspekce z kontroly ze dne 22.11.2005
Námitky ředitele základní školy proti protokolu ČŠI ze dne 1.12.2005
Rozhodnutí České školní inspekce o námitkách ze dne 13.12.2005