Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát
Masarykova 801/28
460 01 Liberec 1V Chrastavě 1.12.2005

čj. 737/2005

Věc: námitka proti kontrolnímu zjištění uvedeném v protokolu České školní inspekce, Liberecký inspektorát, čj. h4-1293/05-5238, signatura ph4czl02

V kontrolním zjištění je uvedeno, citace:

"V bodě 2.1 bylo kontrolou zjištěno, že organizace neoprávněně čerpala účelově určené finanční prostředky na projekt HODINA za neodučené disponibilní hodiny, které připadly na dobu lyžařského výcviku v částce 1027,50 Kč. Organizace porušila ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů tím, že nepostupovala v souladu s "Metodickým pokynem MŠMT čj.: 21 264/2004-22" a Metodickým výkladem čj.: 30635/2004-2/1".

Proti výše uvedenému kontrolnímu zjištěni podáváme námitku tohoto znění:V kontrolním zjištění je naše organizace, tj. Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, dle našeho názoru nezákonným způsobem obviněna z porušení § 14 odst.3 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), který ve skutečnosti neporušila.

Naše tvrzení se opírá o tato fakta:

V zákoně o rozpočtových pravidlech je v předmětném odstavci daného paragrafu uvedeno: "O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje poskytovatel na základě žádosti příjemce. Vyhoví-li poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, vydá písemné rozhodnutí, které obsahuje " Naše organizace v daném případě (tj. v době konání lyžařského výcviku) žádné finanční prostředky přidělené rozhodnutím nečerpala. Byly čerpány prostředky, které byly poukázány na náš účet bez jakéhokoliv rozhodnutí a o jejichž příjmu jsme pouze informováni podáním Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje n. zn. OŠMT-1395/05 ze dne 9. března 2005 pod názvem "Informace o poukázaných finančních prostředcích-avízo". V tomto případě byly v kontrolním zjištění neoprávněně podřazeny metodické pokyny a výklady pod podmínky rozhodnutí dle § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, přestože nejen nebyly uvedené v rozhodnutí, ale žádné rozhodnutí ohledně čerpání finančních prostředků na projekt "HODINA" pro předmětné období nebylo naší organizaci vydáno, resp. doručeno nebo oznámeno. .

Pro úplnost dodáváme, že i v případě, že by čerpané peníze byly použity z finančních prostředků vydaných na základě jediného dosud obdrženého rozhodnutí, a to "Rozhodnutí o poskytnutí dotace na III. čtvrtletí roku 2005 - projekt "HODINA" n. zn. OŠMT-6010/05,. ze dne 2. 9. 2005 Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, by bylo tvrzení o neoprávněném čerpání účelově určených finančních prostředků, tak jak je uvedeno v kontrolním zjištění, v rozporu se zákonem, neboť v předmětném rozhodnutí není uvedena žádná podmínka dle písmo g) či jiných písmen § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, tím méně podmínka postupu v souladu s metodickými pokyny a metodickými výklady MŠMT.

Dále dodáváme, že i tvrzení, kdy naše organizace údajně nepostupovala v souladu s Metodickým pokynem MŠMT čj. 2126412004-22, není opodstatněné. Tento pokyn k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/05 řeší způsob rozšíření učebních plánů, využití navýšených vyučovacích hodin a jejich financování. V tomto bodě inspekční zpráva ČŠI čj.: h4-1292/055238, signatura: th4czl02 konstatuje, citace: "Základní škola využila disponibilní hodinu v 7.ročnících v souladu s pokynem k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů........a způsob navýšení vyučovacích hodin v 7.ročnících je promyšlený, plánovitý, uplatňovaný, sledovaný a vyhodnocovaný..." Stejné, nesouhlasné stanovisko zaujímá naše organizace k tvrzení o neoprávněném čerpání prostředků v rozporu s Metodickým výkladem čj .: 3063512004-2/1 k projektu Hodina (doplnění). Tento metodický výklad, ve kterém není vyznačena signatura ani datum a který má velmi nízkou právní váhu, řeší některé aspekty oprávněnosti čerpání prostředků vynaložených na projekt "HODINA", ale neřeší danou problematiku lyžařských kurzů. Důkazem pro naše tvrzení je citace z uvedeného pokynu: "... v případě, že hodina nemohla být v rozvrhem určeném termínů odučena z důvodů např. návštěvy divadla nebo jiných podobných důvodů, měla by být v rozvrhu přesunuta tak, aby v daném týdnu odučena byla." LVK (lyžařský výcvikový kurz ) je dán učebními osnovami vzdělávacího programu Základní škola čj. 16847/96-2 a je realizován v rámci povinného předmětu tělesná výchova v tematickém celku lyžování (citace: "Učivo tematického celku je zařazováno do základního vzdělávání zpravidla v 7.ročníku ve formě týdenního kurzu ")Osnovy, tedy i organizace LVK, jsou závazné, a není proto možné ztotožňovat a postavit na stejnou úroveň "návštěvu divadla nebo jiný podobný důvod" s konáním lyžařských kurzů. Roční plán práce školy počítá stejně závazně s organizací LVK, jako s prázdninami nebo s dny státních svátků či jinými dny volna, které dle předmětného výkladu nahrazovány být nemají a čerpání finančních prostředků v těchto dnech výklad povoluje.

Domníváme se, že z výše uvedeného vyplývá, že není možné porušit ústavní princip garantovaný č. 1.2 odst.2 ("státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.") ve spojení s č1.4 odst. 1 ("povinnosti mohou být ukládány na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práva svobod.") ústavního zákona č.23/1991 Sb. Listiny základních práv a svobod, a tedy není spravedlivé vinit naši organizaci z porušení § 14. odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a narovnání spatřujeme ve vyhovění naší námitce.

Mgr. Aleš Trpišovský

ředitel školy