Česká školní inspekce

Liberecký inspektorát 

PROTOKOL

Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, 463 31 Chrastava

Identifikátor školy: 600 079 783 

Vedoucí týmu: Mgr. Věra Hessová

Termín kontroly na místě: 31. říjen a 1. listopad 2005

Čj. h4-1293/05-5238

Signatura ph4cz102

PŘEDMĚT KONTROLY

Státní kontrola dodržování právních předpisů prováděná ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu prováděná ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písmo e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 32012001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zaměření kontroly:

1) Plnění zpravodajské povinnosti podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

1.1 Vykazování počtu tříd a žáků v 7. ročnících ve statistickém výkazu Škol (MŠMT) V 3 - 01 o základní škole a V 3a-0l Příloha k výkazu o základní škole o speciálních specializovaných třídách Škol (MŠMT) podle stavu k 30. 9. 2004. Kontrolováno v oddílu B, tabulce III, řádek č. 0308. Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30.9.2005. Kontrolováno v oddílu B, tabulce III řádek č. 0310.

2) Využití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2004 podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění a v roce 2005 podle ustanovení § 163 zákona Č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění.

2.1 Oprávněnost použití prostředků účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT ČR, označené účelovým znakem ÚZ 33 368 (čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu Evropského sociálního, fondu - dotace na financování rozšíření plánů o 1 hodinu týdně ve všech třídách 7. ročníku ZŠ), dle podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace (zaslané KÚ Libereckého kraje za období září - prosinec roku 2004 a 1. - 3. čtvrtletí roku 2005).

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

1)Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení čj.: 10 192/2003 21 s účinností od 1. 1. 2003, ze 7. ledna 2003

2) Zřizovací listina čj.: 4828/2002 s účinností od 1. ledna 2003 z 23. září 20033) Třídní knihy 7. ročníků ve školním roce 2004/2005, 2005/2006

4) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v anglickém jazyce" žáků VII. tříd ve školním roce 2004/2005

5) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v německém jazyce" žáků VII. tříd ve školním roce 2004/2005

6) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Seminář ze zeměpisu" žáků VII. tříd ve školním roce 2004/2005

7) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v anglickém jazyce" žáků tříd VII. A a VII. B ve školním roce 2005/2006

8) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v anglickém jazyce" žáků tříd VII. C a VII. D ve školním roce 2005/2006

9) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v německém jazyce" žáků tříd VII. A a VII. B ve školním roce 200512006

10) Záznamy o práci ve volitelném předmětu "Konverzace v německém jazyce" žáků tříd VII. C a VII. D ve školním roce 2005/2006

11) Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k 30. září 2004 ze 4. října 2004 oddíl B, tab. III, ř. č. 0308

12) Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách Škol (MŠMT) V 3a-01 podle stavu k 30. září 2004 ze 4. října 2004

13) Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k 30. září 2005 z 13. října 2005 - oddíl B, tab. III, ř. č. 0310

14) Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P1-04 za 1. - 3. čtvrtletí 2005 z 6. října 2005

15) Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství Škol (MŠMT) P 1-04 za 1. - 4. čtvrtletí 2004 ze 17. ledna 2005

16) "Informace o poukázaných finančních prostředcích" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-5641104 z 8. listopadu 2004

17) "Informace o poukázaných finančních prostředcích" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-6310104 ze 14. prosince 2004

18) ,,13. úprava rozpočtu přímých neinvestičních výdajů ke dni 9. 12. 2004" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-6275/2004 ze 14. prosince 2004 :.

19) Výkaz o provedené práci a vynaložených výdajích na zavedení jedné disponibilní hodiny v 7. ročnících škol v rámci projektu HODINA za 4. čtvrtletí toku 2004 (září - prosinec) z 5. ledna 2005

20) Výkazy odučených hodin v projektu HODINA (disponibilní hodina v 7. ročníku) za období září - prosinec 2004

21) "Výkaz o hospodaření za období 12/2004" - Hospodářské středisko: 8 - Dotace SIP za období září - prosinec 2004 z 9. února 2005

22) "Měsíční obraty účtů ve věcném uspořádání - historie" - nákladové účty týkající se účelové dotace projektu HODINA z 9. února 2005

23) "Vratka účelové dotace na financování rozšířených plánÚ o 1 hodinu týdně pro 7. ročník ZŠ, ZSŠ, ZvŠ a PŠ" č,j. 09/2004 z 6. ledna 2005

24) Bankovní výpis č. 1 z 9. ledna 2005 (vratka nevyčerpaných účelových finančních prostředků v roce 2004) .

25) "Informace o poukázaných finančních prostředcích - AVÍZO" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-1395/05 z 9. března 2005

26) "Informace o poukázaných finančních prostředcích - A VÍZO" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-3783/05 z 15. června 2005

27) "Rozhodnutí o poskytnutí dotace na III. Čtvrtletí roku 2005 - projekt HODINA" zaslaná KÚ Libereckého kraje pod zn. OŠM-6010/05 z 2. září 2005

28) Výkaz o provedené práci a vynaložených výdajích na zavedení jedné disponibilní hodiny v 7. ročnících škol v rámci projektu HODINA za 1. čtvrtletí roku 2005 z 1. dubna 2005

29) Výkaz o provedené práci a vynaložených výdajích na zavedení jedné disponibilní hodiny v 7. ročnících škol v rámci projektu HODINA za 2. čtvrtletí roku 2005 z 24. června 2005

30) Výkaz o provedené práci a vynaložených výdajích na zavedení jedné disponibilní hodiny v 7. ročnících škol v rámci projektu HODINA za 3. čtvrtletí roku 2005 z 28. září 2005

31) Výkazy odučených hodin v projektu HODINA (disponibilní hodina v 7. ročníku) za období leden - září 2005

32) Rozúčtování mezd S08 za období 03. 2005, 06. 2005 a 09.2005 "Disponibilní hodina - 7. ročník"

33) "Výkaz o hospodaření za období 9/2005" - Hospodářské středisko: 8 - Dotace SIP z 7. října 2005

34) "Měsíční obraty účtů ve věcném uspořádání - historie" - nákladové účty týkající se účelové dotace projektu HODINA 1. - 3. čtvrtletí 2005 z 19. října 2005

35) "Vratka účelové dotace na financování rozšířených plánů o 1 hodinu týdně pro 7. ročník ZŠ, ZSŠ, ZVŠ a PŠ - 1. čtvliletí 2005 č.j. 149/2005 ze 4. dubna 2005

36) "Vratka účelové dotace na financování rozšířených plánů o 1 hodinu týdně pro 7. ročník ZŠ, ZSŠ, ZVŠ a PŠ - 2. čtvrtletí 2005 č.j. 466/2005 z 24. června 2005

37) Bankovní výpis č. 18 ze 17. dubna a 33 ze 17. června 2005 (vratka nevyčerpaných účelových finančních prostředků za 1. a 2. čtvrtletí roku 2005)

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

V bodě 1.1 nebylo zjištěno porušeni právního předpisu uvedeného v zaměření kontroly.V bodě 2.1 bylo kontrolou zjištěno, že organizace neoprávněně čerpala účelově určené finanční prostředky na projekt HODINA za neodučené disponibilní hodiny, které připadly na dobu lyžařského výcviku v částce 1027,50 Kč.

Organizace porušila ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonům tím, že nepostupovala v souladu s "Metodickým pokynem MŠMT čj.: 21 264/2004-22" a "Metodickým výkladem čj.: 30 635/2004-2/1".