Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát,

Masarykova 28, 460 01 Liberec

Mgr. Aleš Trpišovský V Liberci dne 13. 12.2005

Základní škola Chrastava Čj.: h4-1293/05-5238-1

náměstí 1. máje 228

463 31 Chrastava

Rozhodnutí

Dne 28. listopadu 2005 jste byl seznámen s protokolem čj. h4-1293/05-5238 ze dne 22. listopadu 2005. Ve stanovené lhůtě jste podal proti protokolu níže uvedenou námitku:"V kontrolním zjištění je naše organizace, tj. Základní škola Chrastava, náměstí l.máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace, dle našeho názoru nezákonným způsobem obviněna z porušení § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech který ve skutečnosti neporušila."

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, a na základě prověřených skutečností jsem rozhodla takto:

n á m i t c e   s e   v y h o v u j e   v   p l n é m   r o z s a h u.

Text protokolu čj. h4-1293/05-5238 ze dne 22. listopadu 2005 se mění takto:

"V bodě 2.1 nebylo zjištěno porušení právního předpisu uvedeného v zaměření kontroly."

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 18 odst. 2 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k ústřední školní inspektorce na adresu Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 15021 Praha 5.

Mgr. Věra Hessová

vedoucí týmu