Město Chrastava

Organizační řád

Obsah:

ČÁST I. Úvodní ustanovení

ČÁST II. Město a jeho orgány

ČÁST III. Městský úřad a jeho činnost

ČÁST IV. Organizační složky a městská policie

ČÁST V. Orgány ZM a RM

ČÁST VI. Zvláštní orgány

ČÁST VII. Zaměstnanci města

ČÁST VIII. Formy řízení a rozhodovací pravomoce města

ČÁST IX. Závěrečná ustanovení

PŘÍLOHY: Příloha č. 1 – organizační struktura města Chrastavy (schéma)

Příloha č. 2 - počet zaměstnanců města Chrastavy

Příloha č. 3 – seznam organizací a zařízení spravovaných nebo řízených městem Chrastava

Příloha č. 4 – Etický kodex zaměstnanců

 

V Chrastavě dne: 29. 6. 2009

Účinnost: 1. 8. 2009

 

ČÁST I.

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy

Organizační řád upravuje zásady činnosti orgánů města, jejich strukturu, určuje vnitřní uspořádání Městského úřadu Chrastava, dělbu práce mezi jednotlivými odbory, odděleními, útvary a organizačními složkami, jejich vzájemné vztahy a vazby na zařízení a organizace, které město řídí nebo zřizuje.

Čl. 2

Postavení a působnost města

Postavení a působnost města a jeho orgánů vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), pokud jde o samostatnou působnost a pokud se jedná o přenesenou působnost, je upravena řadou zvláštních právních předpisů.

 

ČÁST II.

Město a jeho orgány

Čl. 3

Členění orgánů města

Organizační složení městských orgánů:

zastupitelstvo města (dále jen ZM)

rada města (dále jen RM)

starosta a místostarosta

městský úřad (dále jen MěÚ)

odbory městského úřadu

organizační složky města

městská policie

orgány ZM a RM (výbory a komise)

zvláštní orgány (povodňová komise …)

 

Čl. 4

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Chrastavy tvoří členové v počtu 19.

Základní úkoly ZM:

a) vykonává pravomoce vyplývající z § 84 - 85 zákona o obcích. Tuto působnost nemůže

přenést na jiné orgány, nestanoví-li tak zákon

b) rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města

 

Ze své pravomoci dále:

hodnotí pomoc jiných organizací, které město neřídí, při rozvoji územního obvodu města a zabezpečování potřeb obyvatel

projednává zprávy o činnosti RM a výborů mezi jednotlivými zasedáními nebo za ucelená období

rozhoduje o dalších otázkách, které si k rozhodnutí vyhradí.

Čl. 5

Rada města

Rada města Chrastavy má 5 členů - radních. Její postavení, působnost a pravomoci upravuje zákon o obcích, zejména § 99 až 102a.

 

Ze své pravomoci RM dále:

zabezpečuje pravidelnou informovanost členů ZM o nových právních předpisech, týkajících se činnosti a rozvoje města a obcí, i o dalších závažných skutečnostech, souvisejících s výkonem funkce

organizuje a koordinuje spolupráci a pomoc poskytovanou členům ZM ze strany odborů, organizačních složek města, zařízení spravovaných městem, příp. dalších orgánů a jiných organizací v územním obvodu města

koordinuje a hodnotí činnost komisí

kontroluje a schvaluje záměry odborů MěÚ a organizačních složek města v přípravě podkladů pro rozhodování ZM

koordinuje činnosti odborů MěÚ a organizačních složek města při řešení úkolů, u nichž je jejich spolupráce nutná (např. příprava návrhů rozpočtů, řešení koncepčních otázek rozvoje územního obvodu, zpracování závazných souhrnných stanovisek, vyžadovaných a poskytovaných podle příslušných předpisů, rozpracování usnesení vlády, jakož i směrnic, pokynů a usnesení vyšších orgánů řízení)

 

RM je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti.

 

V oblasti přenesené působnosti rozhoduje RM, pouze stanoví-li tak zákon.

Čl. 6

Starosta

Starosta je představitelem města a zastupuje město navenek. Základní práva a povinnosti starosty města jako člena ZM uvolněného pro výkon funkce jsou upraveny zákonem o obcích, § 103 až 108. Ze své činnosti je odpovědný ZM.

 

V rámci své pravomoci vykonává i další úkony:

podle potřeby vydává pokyny k operativnímu zabezpečení usnesení orgánů města funkcionářům, vedoucím odborů a oddělení MěÚ, organizačních složek a zařízení města

projednává s RM a činí konečná opatření k obsahu materiálů předkládaných ZM

řídí městskou policii (§ 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

zřizuje zvláštní orgány obce v případech stanovených zvláštními zákony

zastupuje město při výkonu vlastnických práv, akcionářských práv, popřípadě členských práv

 

3. Jako statutární zástupce podepisuje jménem města zejména:

smlouvy, kterými se nabývá nebo prodává nemovitý majetek města nebo se jimi sdružují finanční prostředky, či vstupuje do majetkové nebo podnikatelské spoluúčasti

smlouvy o dílo s dodavateli zboží, služeb a prací, pokud není rozhodnuto jinak

operativní opatření, která jsou činěna městem vůči právnickým osobám zřízeným městem po majetkové a odborné stránce

Čl. 7

Místostarosta

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní úkoly stanovené mu RM nebo ZM. Základní práva a povinnosti místostarosty města jako člena ZM uvolněného pro výkon funkce jsou upraveny zákonem, § 104. Ze své činnosti je odpovědný ZM.

 

2. V rámci své pravomoci a dle organizační struktury vykonává i další úkony:

řídí organizační složky města

řídí a koordinuje činnost zvláštních orgánů města

odpovídá za výkon práv zřizovatele příspěvkových organizací města

zajišťuje a koordinuje činnost stálých a dočasných pracovních skupin

 

ČÁST III.

Městský úřad a jeho činnost

Čl. 8

Městský úřad

 

Městský úřad tvoří starosta, jako člen ZM dlouhodobě uvolněný pro výkon své funkce, místostarosta, jako člen ZM dlouhodobě uvolněný pro výkon své funkce, tajemník MěÚ a další zaměstnanci města zařazení do tohoto úřadu.

Městský úřad Chrastava je ve smyslu zákona č. 314/2002 Sb., pověřeným obecním úřadem, jehož působnost ve státní správě vymezují zvláštní právní předpisy.

Čl. 9

Organizační členění MěÚ

RM zřizuje podle § 102 písm. f) a § 109 odst. 2) zákona tyto odbory v rámci MěÚ:

odbor kancelář starosty

hospodářsko-finanční odbor

odbor pro záležitosti občanů

odbor výstavby a územní správy

odbor rozvoje, dotací a správy majetku

 

Čl. 10

Okruhy činností odborů a oddělení MěÚ

 

Pro jednotlivé odbory jsou stanoveny náplně činnosti na úseku státní správy a samosprávy, které jsou upraveny pracovními náplněmi jednotlivých referentských míst. Okruh činností odborů a dalších útvarů MěÚ stanovuje tajemník MěÚ.

Odbory zajišťují zejména tyto činnosti:

 

Odbor - kancelář starosty (KS):

- sekretariát a informační místo městského úřadu

- informační soustava, správa dat, hardware a software, archivace a evidence, informování veřejnosti, styk se sdělovacími prostředky, internetové stránky města, matriční úřad, jehož pravomoci upravují na úseku přenesené působnosti státní správy zvláštní zákony

- příprava dohod klientů obecně prospěšných prací, jejich evidence, spolupráce s Probační a mediční službou

- evidence obyvatel

- příjem a výdej žádostí o vydání OP

- příjem žádostí o zápis dětí do CD a jejich výdej

- ověřování podpisů a vidimace listin (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou)

- povolování veřejných sbírek- příjem ztrát a nálezů- organizace řešení stížností- organizace řešení petic a stížností v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o

správním řízení, ve znění pozdějších přepisů

organizace žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

zajištění voleb, referenda, sčítání lidu, domů, bytů apod., řešení otázek na úseku služeb (veřejná doprava, telekomunikace, pošta, televize, bankovní služby, další služby veřejnosti)

příprava materiálu a spolupráce při tvorbě webových stránek

- správa, evidence a údržba budov úřadu

- vnitřní správa městského úřadu a zajištění organizace chodu MěÚ

- podatelna, poštovna, telefonní ústředna

- bezpečnost práce a požární ochrana

- úřední deska a informační tabule

- evidence služebních cest, odchodů a jízd služebními vozidly

- sklad kancelářského materiálu

- aj.

Hospodářsko - finanční odbor (HFO):

- vedení agendy účetnictví účetní jednotky včetně kompletní agendy DPH

- hospodaření s finančními prostředky města dle platných předpisů

- vypracování rozpočtu města a jeho podrobný rozpis, kontrola čerpání podle rozpočtu

zapojování prostředků od státních orgánů, kontrola jejich čerpání a roční vypořádání

zapojování a kontrola čerpání dotačních a dalších finančních prostředků a fondů

zapojení prostředků z fondů EU, kontrola jejich čerpání

finanční řízení organizací zřízených městem (příspěvkové organizace) a převod finančních prostředků jim stanovených rozpočtem města

- příprava a tvorba podkladů pro realizaci hospodářské politiky města

- vypracování rozpočtových výhledů, rozbory čerpání rozpočtu města

- vypracování smluv na dary

vypracování podkladů pro ostatní smlouvy

vypracování podkladů pro úvěry

- všeobecná a mzdová účtárna, pokladna

povolování provozu výherních hracích přístrojů v souladu se zákonem 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

- správa, výběr a evidence místních poplatků

- vymáhání pohledávek města

evidence a kontrola cenin

evidence a kontrola příjmů ostatních odborů, organizačních složek a orgánů

plánování a provádění veřejnosprávních kontrol

komplexní evidence objednávek

evidence majetku, efektivní hospodaření s majetkem města (investiční majetek, finanční majetek, pohledávky, zásoby, majetkové účasti)

inventarizace majetku města a materiálových zásob

statistické výkazy, daňové výkazy

metodicky řídí veškeré účtování a účetní výkaznictví v rámci celého MěÚ a je v tomto nadřízený všem odborům

efektivní hospodaření s majetkem města (investiční majetek, finanční majetek, zásoby, pohledávky, majetkové účasti)

aj.

Odbor pro záležitosti občanů (OZO):

 

správní činnosti při poskytování dávek v systému pomoci v hmotné nouzi

- zajišťuje agendu při rozhodování příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení:

a) vydávání a přijímání žádostí na předepsaných tiskopisech

b) zjišťování základních údajů o osobě z předepsaných tiskopisů a z informačních systémů jiných orgánů

c) zpracovávání získaných údajů jednotným informačním systémem

d) vydávání písemného oznámení o dávce a její výši, přijímání námitek proti postupu správního orgánu

e) vydávání písemného rozhodnutí v případě, kdy dávka nebyla přiznána, byla odejmuta, snížena, výplata dávky zastavena, jde-li o přeplatek na dávce aj…

 

zajišťuje agendu při rozhodování o mimořádné okamžité pomoci

poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení

odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin

zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

zpracovává statistické údaje

provádí sociální šetření v bytě žadatele

prevence situace hmotné nouze

individuální působení v rodinách klientů, kteří sami obtížně zvládají situace způsobené nedostatkem finančních prostředků, popř. těch, kteří neumějí s finančními prostředky hospodařit

Veřejná služba

vede evidenci osob vykonávajících veřejnou službu na území obce

podává na základě písemné žádosti Úřadu práce informace o tom, zda a jak byla veřejná služba vykonána

připravuje smlouvu o výkonu veřejné služby

připravuje žádost o dotaci ke krytí pojistného sjednaného pro výkon veřejné služby

správní činnosti při poskytování sociálních dávek

příspěvky nevidomým občanům

příspěvky na úhradu za užívání bezbariérového bytu

příspěvky na úhradu za užívání garáže

na úseku bytů

vede evidenci žadatelů o byt, provádí aktualizaci žádostí

vede evidenci nájemních smluv k bytům

přijímá hlášenky volných bytů od správce

připravuje podklady pro jednání bytové a sociální komise

zajišťuje přípravu a sepsání nájemních smluv dle rozhodnutí rady města

přijímá oznámení o přechodu nájmu obecního bytu, prověřuje splnění podmínek pro přechod nájmu bytu, předkládá je bytové a sociální komisi

přijímá žádosti k výměně obecních bytů, prověřuje rozhodné okolnosti a předkládá je bytové a sociální komisi

vede žádosti o poskytnutí smlouvy o přístřeší v typu azylového zařízení a tyto žádosti předkládá bytové a sociální komisi

vede evidenci žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou, provádí šetření a předkládá stanoviska bytové a sociální komisi

předkládá bytové a sociální komisi návrhy na poskytnutí bytové náhrady, náhradního ubytování a přístřeší bývalým nájemcům obecních bytů

spolupracuje se správcem obecních bytů

vyřizuje dotazy soudů, státních zastupitelstev a ostatních úřadů týkajících se užívání obecních bytů

ve spolupráci se správcem obecních bytů podává žaloby k soudu

na úseku pečovatelské služby

provádí pro svěřené osoby jednoduché ošetřovatelské úkony pečovatelského charakteru - donášku obědů, nákupů, praní, žehlení a spravování prádla

dle dohody provádí úklid a kontrolu čistoty bytových prostor svěřených osob

dle pokynů lékaře spolupracuje při péči o svěřené osoby

spolupracuje se zástupci nestátních institucí v oblasti péče o staré a zdravotně postižené občany svěřené mu do péče

spolupracuje při organizování a zajišťování kulturního a společenského života obyvatel domu s pečovatelskou službou

vydává organizační a provozní domovní řád domu s pečovatelskou službou

předkládá podklady pro sestavení rozpočtu města ve vztahu k  pečovatelské službě, dohlíží na jeho plnění, v případě potřeby předkládá finančnímu odboru návrhy na změnu rozpočtu

sestavuje individuální plán klientů pečovatelské služby

připravuje žádosti o dotace pro sociální služby

na úseku sociálně-právní ochrany dítěte

- poskytuje a zajišťuje sociálně právní poradenství a sociální pomoc problémovým jedincům nebo skupinám

provádí individuálně nebo skupinově zaměřenou situační, krátkodobou nebo dlouhodobě orientovanou sociální práci ve vztahu k různým druhům sociálně patologických jevů a projevů

spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty

zajišťuje neodkladnou péči dětem, které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku

 

na úseku přestupků

- zajišťuje přestupkovou agendu na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových, projednává a rozhoduje i další přestupky podle zákona o přestupcích, pokud nejsou výslovně svěřeny jiným organizačním útvarům

zpracovává statistické údaje o přestupcích podle zvláštních právních předpisů,
pořizuje zprávy o pověsti - výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů

vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků pro orgány obcí v územním obvodu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s obcemi, včetně uzavírání veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků

ostatní činnosti

- rozhoduje o návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav (§ 5 občanského zákoníku) dle věcné příslušnosti

- pomáhá při aktualizaci webových stránek města

Odbor výstavby a územní správy (OVÚS):

stavební úřad, jehož pravomoci upravují na úseku přenesené působnosti státní správy zvláštní zákony (zejména zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

silniční správní úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Chrastava v rozsahu dle ust. § 40 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

speciální stavební úřad a vodoprávní úřad vykonávající státní správu podle vodního zákona zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

územní správa na úseku státní správy a samosprávy, jejíž pravomoce jsou upraveny zvláštními zákony (zejména rozsah dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů aj.)

spolupráce s orgány a organizacemi na úseku památkové péče

výkon činností pořizovatele územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými předpisy

přidělování čísel popisných a evidenčních

ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce dle § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

rozhoduje o návrhu na předběžný zákaz zřejmého zásahu do pokojného stavu a o uložení povinnosti obnovit předešlý stav (§ 5 občanského zákoníku) dle věcné příslušnosti

aj.

e) Odbor rozvoje, dotací a správy majetku (ORM):

- zpracování a koordinace koncepčních záměrů a programů rozvoje města, strategie města a rozvojových plánů

evidence a vyhodnocení dotačních titulů, grantů, strukturálních a ostatních fondů

příprava, zpracování a koordinace projektů a žádostí o dotace, granty a příspěvky

příprava rozvojových ploch a koordinace činností na těchto plochách

příprava a vypracování návrhu na pořízení územně plánovací dokumentace

příprava a zpracování energetické koncepce města

zastupování města při tvorbě plánů regionálního rozvoje kraje, okresu a Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

zastupování města při územních a stavebních řízeních

zpracování vyjádření města k záměrům cizích (třetích osob) právnických i fyzických osob a dohled nad jejich záměry

zajištění výběrových řízení a obchodních soutěží dle právních a vnitřních předpisů, příprava, realizace a zajištění investiční činnosti města

příprava a zpracování podkladů pro převod investic do majetku města, zabezpečení péče o památkově chráněné objekty

majetkoprávní záležitosti (pronájmy, prodeje, výpůjčky,...) za podmínek obecně závazných a vnitřních předpisů

kontrola hospodaření s majetkem města dle uzavřených smluvních vztahů

evidence a správa nemovitého majetku

evidence, správa a pasportizace technických a dalších zařízení v majetku města

správa městského mobiliáře a informačního systému a zařízení

zajištění údržby, oprava služeb prostřednictvím právnických a fyzických osob, spolupráce s dodavatelem technických služeb a činností

spolupráce a kontrola činnosti smluvních správců

správa a zajištění hospodaření s odpady

dohled a spolupráce nad nepřímým zajištěním služeb pověřenými organizacemi

řízení a organizace zaměstnanců provádějících správu lesů, hřbitova a skládky řízení pracovníků na veřejně prospěšné práce

organizace občanů při alternativním výkonu trestu

organizování a evidování občanů v hmotné nouzi vykonávajících veřejnou službu

aj.

 

ČÁST IV.

Organizační složky a městská policie

Čl. 11

Organizační složky města

 

Organizačními složkami města jsou:

Společenský klub

Hasičská zásahová jednotka

Čl. 12

Okruhy činností organizačních složek města

 

Společenský klub (SK):

a) v oblasti kultury, mimoškolního vzdělávání a sportu zajišťuje:

koncepce, příprava a organizace kulturních akcí

provoz hudební školy

pořádání a organizaci Chrastavských slavností

spolupráci a vytváření podmínek pro rozvoj kulturních aktivit města, soukromých podnikatelů, spolků a dalších organizací

koordinaci veřejných sportovních aktivit ve městě

provoz městského kina

v oblasti turistiky a cestovního ruchu zajišťuje:

vytváření koncepce rozvoje cestovního ruchu a koordinaci při naplňování této koncepce

spolupráci s poskytovateli služeb

spolupráci se spolky a dalšími organizacemi při jejím rozvoji

provoz turistického informačního centra

spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů při organizaci provozu Muzea hasičské techniky)

realizace aktivit města při zajišťování a rozvíjení kontaktů s partnerskými obcemi nebo subjekty v ČR, SRN a Polsku, popř. jiných zemích

 

Hasičská zásahová jednotka (HZJ):

základním účelem a předmětem činnosti je zabezpečení požární ochrany v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

další úkoly plní při řešení krizových situací dle pokynů zvláštních orgánů, např. povodňové komise

členové HZJ nejsou zaměstnanci města. Jedná se o dobrovolnou činnost na základě zákona.

Čl. 13

Městská policie

 

Je zřízena zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Ve své činnosti se řídí zejména zákonem o obecní policii, vyhláškou města o zřízení městské policie a dalšími právními předpisy vztahujícími se k její činnosti.

 

ČÁST V.

Orgány ZM a RM

Čl. 14

Výbory zastupitelstva města

 

ZM zřizuje podle § 84, odst. 2, písm. m) a § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tyto výbory:

finanční výbor

kontrolní výbor

osadní výbor v Andělské Hoře

osadní výbor ve Vítkově

 

Činnost výborů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a statut výborů.

 

Ze své činnosti jsou výbory odpovědné ZM.

Čl. 15

Komise rady města

 

RM zřizuje podle § 102, odst. 2, písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám tyto komise:

komisi bytovou a sociální

komisi fondu rozvoje bydlení

Činnost komisí upravuje statut komisí.

 

Ze své činnosti jsou komise odpovědné RM.

 

ČÁST VI.

Zvláštní orgány

Čl. 16

Povodňová komise

 

Činnost komise upravují právní předpisy a povodňový plán města.

 

Předsedou komise je starosta města, ostatní členy komise jmenuje a odvolává RM.

 

ČÁST VII.

Zaměstnanci města

Čl. 17

Vedoucí zaměstnanci

Za vedoucí zaměstnance se považují:

starosta

místostarosta

tajemník MěÚ

vedoucí odborů

vedoucí společenského klubu

velitel městské policie

Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za správné a včasné rozpracování a provádění příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a usnesení vlády ČR, a dalších orgánů, pokud z nich vyplývají úkoly pro město, usnesení ze zasedání ZM a RM, i za dodržování zákonů a ostatních právních předpisů.

Práva, povinnosti a postavení starosty a místostarosty upravují čl. 6 a 7.

Tajemník MěÚ

je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi

je nadřízený všem zaměstnancům MěÚ

zabezpečuje plnění usnesení ZM a RM a plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva města a usnesení rady města

zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů

plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v městském úřadu a organizačních složkách města

řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do městského úřadu

stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům města zařazeným v městském úřadu a organizačních složkách města

vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád městského úřadu

zúčastňuje se zasedání zastupitelstva města a zasedání rady města s hlasem poradním

svolává pracovní porady vedoucích zaměstnanců města, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů MěÚ

zajišťuje činnosti v oblasti samosprávy a státní správy prostřednictvím odborů, MěÚ a zaměstnanců města nebo dalších osob a subjektů

spolu se starostou města odpovídá za přípravu rozpočtu města a dodržování schváleného rozpočtu města

- je zodpovědný za tvorbu personální koncepce města, řízení a rozvoj lidských zdrojů

Vedoucí odborů MěÚ, organizačních složek města a velitel MP

řídí v rozsahu své působnosti práci svěřeného úseku tak, aby zajistili realizaci usnesení ZM a RM

odpovídají za kvalitu zpracovaných materiálů a veškerých činností odboru

řídí, kontrolují a hodnotí práci zaměstnanců odboru při plnění úkolů plynoucích z pracovních náplní

rozhodují ve správním řízení na jim svěřeném úseku přenesené působnosti státní správy, v souladu se zvláštními zákony upravujícími konkrétně jim svěřený úsek a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

v mezích svých pravomocí rozhodují na svěřeném úseku samosprávy

koordinují práci vlastního odboru s ostatními útvary

každému zaměstnanci svého úseku stanoví pracovní náplň; platí, že výkon činností z celkového rozsahu odboru, resp. útvaru, nepřenesený na některého zaměstnance, provádí vedoucí osobně

zabezpečují, aby v útvarech byla vedena úplná a přehledná dokumentace potřebných právních a jiných předpisů, směrnic a usnesení, vydaných rozhodnutí a vyřízených mimoprávních záležitostí občanů, řádná spisová a archivní služba

uplatňují moderní metody řídící práce, pečují o zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, vytvářejí jim vhodné podmínky k práci, dbají o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

určí svého zástupce v době nepřítomnosti, kterého seznámí s přejímající odpovědností, pravomocemi a povinnostmi

zabezpečují prokazatelné seznámení nových zaměstnanců s organizačním řádem včetně etického kodexu, příloh a dalších vnitřních předpisů MěÚ

zúčastňují se jednání zastupitelstva města, v případě nemožnosti zúčastnit se určí svého zástupce 

Čl. 18

Zaměstnanci

Každý zaměstnanec je povinen zejména:

vykonávat všechny práce vyplývající z jeho pracovní náplně a spolupracovat s ostatními zaměstnanci při plnění úkolů odboru, resp. útvaru, nebo celého úřadu

zvyšovat si odbornou způsobilost pro výkon své funkce

dbát při své činnosti na důsledné dodržování zákonnosti

při výkonu funkce se řídit interními předpisy (organizační, pracovní, spisový řád a skartační řád, etický kodex zaměstnance města, statuty výborů a komisí apod.), pokud se vztahují na práci daného zaměstnance.

Čl. 19

Zastupování zaměstnanců

Zastupování starosty je dáno zákonem, s plnou pravomocí v době jeho nepřítomnosti vykonává veškeré funkce místostarosta (viz čl. 6 a 7). Jako zástupce pro zajištění řádného chodu města a MěÚ je určen tajemník MěÚ.

Tajemníka MěÚ v době jeho nepřítomnosti zastupuje vedoucí odboru Kancelář starosty, pokud tajemník nestanoví jiného zástupce.

Vedoucího odboru, oddělení nebo organizační složky města zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím určený zaměstnanec.

Vedoucí odborů a organizační složky města operativně vymezí vzájemné zastupování jednotlivých zaměstnanců tak, aby byl vždy zajištěn plynulý chod útvarů a plnění základních úkolů v nepřítomnosti kteréhokoli zaměstnance útvaru.

Při plánovaném předávání funkce jsou zastupovaný a zástupce povinni vzájemně se informovat o přesném stavu plnění úkolů, zejména upozornit na důležité okolnosti, závažné povinnosti a stupeň úkolů. Informace o zajištění závažných úkolů si předávají písemně.

Zastupovaný zaměstnanec si může písemně vyhradit rozhodování o zvlášť důležitých otázkách, rovněž tak zástupce může o takových záležitostech odsunout rozhodnutí do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci dovolí. Nelze-li rozhodnutí odložit, může o řešení požádat tajemníka.

 

Čl. 20

Předávání a přejímání funkcí

Při předávání funkce se provede zápis o stavu plnění úkolů na příslušném pracovním úseku, pracovních podkladech, spisech, korespondenci, příp. finančních prostředků a ostatních majetkových hodnot. Zápis s datem předání podepisuje přejímající, předávající a bezprostředně nadřízený zaměstnanec.

Při předávání funkce s odpovědností za svěřené hodnoty (dohoda o hmotné odpovědnosti) se provede jejich mimořádná inventarizace.

 

ČÁST VIII.

Formy řízení a rozhodovací pravomoce města

Čl. 21

Organizace, řízení a formy práce orgánů města

V organizaci a řízení práce města se všichni zaměstnanci řídí principy, které přijímají pro svoji činnost, tj.:

ve spolupráci odborů a útvarů si v rámci svých povinností a možností vycházejí bezvýhradně vstříc, zejména v otázkách, které spadají do působnosti i více než dvou útvarů.

při koordinaci stanovisek se podřizují rozhodnutí RM, které sleduje přípravu stanovisek vyžadovaných vyššími územními orgány, resp. poskytovaných orgány města podle příslušných předpisů

při řešení sporů ze zabezpečování pracovních úkolů mezi jednotlivými zaměstnanci a mezi odbory postupuje vždy vedoucí odboru a tajemník především formou dohody. Pokud se nedospěje k dohodě, rozhoduje tajemník a teprve nesouhlas (odvolání - stížnost) řeší RM.

Čl. 22

Porady a kontrolní činnost

 

K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedoucích i ostatních zaměstnanců MěÚ svolávají starosta, místostarosta, tajemník nebo vedoucí odborů a útvarů pravidelné pracovní porady. V zájmu využití pracovní doby musí být rozsah porad a jejich časový průběh omezen na nezbytnou míru.

Kontrolní činnost je prováděna dle kontrolního řádu.

Čl. 23

Pracovněprávní odpovědnost

Se řídí zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů .

Za dodržování jejich ustanovení odpovídají zejména vedoucí pracovníci MěÚ. Pracovněprávní odpovědnost za škodu je řešena interním předpisem.

Čl. 24

Práce s utajovanými skutečnostmi

 

Se řídí zvláštními předpisy. Za dodržování jejich ustanovení odpovídají zejména vedoucí pracovníci.

Čl. 25

Rozhodovací a další pravomoce

 

1. O uzavírání nájemních smluv a smluv o poskytnutí přístřeší rozhoduje RM.

2. O uzavírání smluv o pronájmech hrobových míst rozhoduje ORM, smlouvy podepisuje vedoucí ORM, případně jím písemně zmocněný pracovník.

3. O uzavírání smluv o využití pozemku rozhoduje ORM, smlouvy podepisuje vedoucí ORM, případně jím písemně zmocněný pracovník.

4. O poskytování pečovatelské služby a úhrady za ni rozhoduje OZO.

5. O uzavření smluv o pečovatelské službě rozhoduje OZO, smlouvy o těchto věcech podepisuje vedoucí OZO, případně jím písemně zmocněný pracovník.

6. O uzavírání nájemních smluv v domě s pečovatelskou službou rozhoduje RM po doporučení obce s rozšířenou působností (zák.č. 102/1992 Sb., § 10).

7. O pronájmech a výpůjčkách pozemků z majetku města rozhoduje RM.

8. O pronájmech a výpůjčkách nebytových prostor z majetku města a o věcech movitých rozhoduje RM.

9. O uložení pokut dle § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje vedoucí OVÚS.

10. V případech zvláštního zřetele (tj. živelná pohroma, domácí násilí, atd.) rozhoduje o uzavření smlouvy o poskytnutí přístřeší a smlouvy o těchto věcech podepisuje starosta města.

11. O uzavírání smluv o kulturních a společenských akcích, pořizování knih, propagačních a jiných materiálů týkajících se propagace a cestovního ruchu, smluv zajišťujících provoz kina (filmy a související smlouvy) v rámci schváleného rozpočtu na kalendářní rok rozhoduje Společenský klub, smlouvy o těchto věcech podepisuje vedoucí Společenského klubu.

12. Smlouvy na zajištění těžby a prodeje dříví a provedení prací a služeb v městských lesích v rámci ročního plánu činnosti schváleného radou města podepisuje vedoucí ORM.

Čl. 26

Úřední osoby a pravomoci ve správním řízení

1. Úřední osobou je každý zaměstnanec Města Chrastava, který má postavení úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

2. Každá úřední osoba - referent, která je k výkonu správních činností zařazena do odboru, který rozhoduje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je oprávněna provádět v řízení všechny příslušné úkony až do vyhotovení samotného rozhodnutí.

3. Rozhodnutí ve správním řízení ve věci, její části, mezitímní rozhodnutí, jakož i rozhodnutí, kterým se řízení zastavuje, je oprávněna podepisovat pouze taková úřední osoba, která má postavení vedoucího odboru jako vedoucího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Podepisování rozhodnutí se řídí podpisovým řádem. V odůvodněných případech může být rozhodnutím tajemníka MěÚ Chrastava jako vedoucího úřadu tato pravomoc delegována na jednotlivé úřední osoby.

 

4. Pro jednotlivá správní řízení je oprávněná úřední osoba - referent, určena jí nadřízeným

vedoucím.

5. Postavení představených mají ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na MěÚ vedoucí odborů ve vztahu k jednotlivým úředním osobám v jimi řízených odborech; ve vztahu k vedoucím odborů je představeným tajemník MěÚ.

 

ČÁST IX.

Závěrečná ustanovení

Čl. 27

Organizační řád, jeho změny a doplňky

Jako základní organizační norma je součástí komplexní soustavy vnitřních organizačních norem města. V podrobnostech je třeba využívat ostatních řídících norem, které na něj navazují a doplňují jej.

Jsou to:

jednací řády ZM, RM, pracovní řád, spisový řád, skartační řád, pravidla pro souhrnné stanovisko, vnitřní předpis pro odměňování, soustava náplní činností jednotlivých odborů a oddělení a pracovních náplní jejich zaměstnanců, aj.

 

Organizační řád, jakož i jeho změny a doplňky, schvaluje RM dle § 102 odst. 2 písm. o) zákona na návrh starosty, místostarosty nebo tajemníka MěÚ. Současně stanoví den, kterým nabývá účinnosti.

 

Čl. 28

Účinnost

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance města.

Tímto se zrušuje organizační řád ze dne 26. 3. 2007, včetně všech změn a doplňků.

Tento Organizační řád byl schválen Radou města Chrastava dne 29. 6. 2009 a nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2009.

 

Ing. Michael C a n o v - starosta

Miloslav P i l a ř - místostarosta

 

Příloha č. 2

k organizačnímu řádu Města Chrastava

POČET ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA CHRASTAVY

Rada města Chrastava dle § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila celkový počet zaměstnanců města s účinností ke dni 1. 6. 2010 takto:

1. Zaměstnanci v pracovním poměru zařazení do MěÚ, organizačních složek města a orgánů města:

a) Městský úřad

Tajemník MěÚ                                                         plný pracovní úvazek (p. p. ú)

Odbor kancelář starosty

vedoucí odboru                                                                                             p. p. ú.

referenti

uklizečka                                                                                                    p. p. ú.

Hospodářsko - finanční odbor

vedoucí odboru                                                                                           p. p. ú.

referenti

Odbor výstavby a územní správy

vedoucí odboru p. p. ú.

 

Odbor pro záležitosti občanů

vedoucí odboru                                                                                           p. p. ú.

 

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku

vedoucí odboru                                                                                             p. p. ú.

referenti

___________________________________________________________________________

Městský úřad celkem 33 zaměstnanců

b) Organizační složky

Společenský klub

vedoucí "S-klubu"                                                                                                 p. p. ú.

referenti

___________________________________________________________________________

Organizační složky                     celkem                                                             6 zaměstnanců

c) Orgány města

Městská policie

velitel městské policie                                                                                             p. p. ú.

strážníci

___________________________________________________________________________

Orgány města                         celkem                                                             5 zaměstnanců

 Město Chrastava                                                                     Celkem                             44 zaměstnanci

                                                                                                    Z toho: na plný úvazek    42 zaměstnanců

                                                                                                                 na částečný úvazek 2 zaměstnanci

d) Celkový počet zaměstnanců v pracovním poměru je možno zvýšit pouze v případě, že zaměstnanec čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo je v dlouhodobé pracovní neschopnosti přesahující 4 týdny, a to uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání těchto dovolených nebo nemocenských dávek.

e) Organizační struktura se řídí organizačním řádem.

2. Zaměstnanci v pracovním poměru na veřejně prospěšné práce:

a) Na základě dohody s Úřadem práce je možno uzavírat pracovní smlouvy na dobu určitou max. 1 rok.

b) Počet zaměstnanců na veřejně prospěšné práce se řídí dohodou uzavřenou s Úřadem práce.

3. Zaměstnanci na dohody:

a) K zajištění dalších úkolů je možné uzavírat s fyzickými osobami dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti).

b) Počet dohod není omezen, ale je limitován výdaji dle schváleného rozpočtu města.

4. Pracovněprávní spory se zaměstnanci

V případě podání soudní žaloby bývalého zaměstnance města na neplatnost výpovědi z pracovního poměru, lze navýšit počet zaměstnanců o 1 zaměstnance na dobu nezbytně nutnou k dořešení pracovněprávního sporu, nejdéle však do doby platného ukončení pracovního poměru, případně mimosoudního dořešení sporu.

 

V Chrastavě dne 23. dubna 2010

Za Radu města Chrastava

 Ing. Michael Canov, starosta

 

Příloha č. 3

k organizačnímu řádu Města Chrastava

Seznam organizací a zařízení spravovaných nebo řízených Městem Chrastava

Město Chrastava ke dni 29.června 2009:

Je zřizovatelem organizačních složek města a příspěvkových organizací:

a) organizační složky

Společenský klub Chrastava

Městská knihovna Chrastava a pobočka MLK Vítkov

Městské muzeum

Městské informační centrum

Führichův dům

Kino

- Hasičská zásahová jednotka

        b) příspěvkové organizace

- Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace

- Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace

- Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace

- Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343 - příspěvková organizace

řídí a spravuje zařízení města:

a) na základě mandátní smlouvy s městským bytovým družstvem

- Dům s pečovatelskou službou, Bílokostelecká 66, Turpišova 339, 340, 341

- Muzeum hasičské techniky, Bílokostelecká 1

- Azylový dům

        b) prostřednictvím odboru rozvoje, majetku a dotací

- Městské koupaliště, Sportovní ul.

- Městský hřbitov, Hřbitovní ul.

3) je členem (společníkem, účastníkem):

a) Svazu měst a obcí ČR

b) Sdružení EUROREGION NISA

c) Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko

d) Městského bytového družstva Chrastava

e) TJ Spartak Chrastava

4) je akcionářem:

a) ČSAD Liberec

b) Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Teplice

c) SČE a.s. Děčín

d) Technických a stavebních služeb, a. s., Chrastava

 

 

Příloha č. 4

k organizačnímu řádu Města Chrastava

 

E T I C K Ý K O D E X

zaměstnanců Městského úřadu v Chrastavě

 

I.

Etický kodex je souhrn základních etických norem jednání a chování, jejichž plnění je předpokladem práce na městském úřadě. Vyjmenované zásady jsou pro všechny zaměstnance úřadu závazné.

II.

Základní zásady

Zaměstnanec úřadu bude vykonávat své povinnosti a pravomoci, které mu jeho funkce ukládá, čestně a svědomitě.

Bude jednat s občany odpovědně a korektně, stejně tak i se svými spoluzaměstnanci. S úctou a zdvořile bude jednat s občany bez ohledu na rasu, politické či náboženské vyznání, věk, národnost či jiná kritéria.

Bude pomáhat vytvářet atmosféru vzájemné důvěry mezi občanem a úřadem a bude vystupovat profesionálně.

III.

Právní požadavky

Zaměstnanec úřadu ručí za to, že jednání, která povede jménem MěÚ, budou v souladu s platnými zákony a právními předpisy.

Zaměstnanec úřadu nepovede žádná jednání, k nimž nebyl zmocněn svým vedoucím nebo náplní práce, popř. pověřen radou města.

IV.

Konflikt zájmů

Zaměstnanec úřadu nezneužije informací zjištěných na úřadě ve svůj prospěch nebo prospěch svých příbuzných a známých, případně ve prospěch jiného.

Zaměstnanec neprodleně uvědomí tajemníka nebo starostu o všech i potencionálních konfliktech zájmů, včetně těch, do nichž se dostal bez vlastního přičinění.

Zaměstnanec nebude dosahovat svého osobního prospěchu finančního ani jiných výhod na úkor úřadu nebo jiných občanů.

Ve své pracovní době se bude věnovat výlučně záležitostem úřadu. Zaměstnanec nebude podávat občanům neověřené informace nebo informace, které mu nepřísluší z titulu jeho funkce či náplně práce.

 V.

Slušné a nestranné jednání

Zaměstnanec úřadu nesmí být ve svém jednání ovlivněn osobními pocity, přátelstvím či sympatiemi. Rozhodování musí přísně vycházet z litery zákona či z povinnosti úředníka.

Všechna jednání musí být vedena slušně, bez emocí a nestranně.

Při jednání v úřadě i mimo něj bude hájit zájmy města Chrastava a bude přispívat k pozitivnímu pohledu na město, ZM, RM, starostu a městský úřad.

Zaměstnanec úřadu dbá na svůj zevnějšek. Ve stanovené úřední dny a na předem sjednané schůzky přizpůsobí svůj zevnějšek tak, aby reprezentoval městský úřad a aby jeho standard oblečení odpovídal jednání úředníka a tím i přispěl k reprezentaci celého městského úřadu.

VI.

Dodržování kodexu

Poté, co se zaměstnanec seznámí s etickým kodexem a svým podpisem stvrdí, že s ním byl seznámen a že akceptuje zásady uvedené v něm, je povinen ho dodržovat.

Organizační struktura MěÚ

Změny:

1. změna (2010)          První změna OR      
2. změna (2010)          Druhá změna OR      
3. změna (2011)          Třetí změna OR      
4. změna (2014)          Čtvrtá změna OR      
5. změna (2014)          Pátá změna OR      
6. změna (2015)          Šestá změna OR      
7. změna (2016)          Sedmá změna OR