Program rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 26. ledna 2004 program rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu. Jeho součástí je i Grant pro rok 2004 ve výši 150,- tis. Kč. Zájemci o poskytnutí tohoto grantu nechť se obrací na vedoucí Společenského klubu paní Zitu Václavíkovou tel. 485 143 348, e-mail: vaclavikova@chrastava.cz.

 

Program rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Město Chrastava vyhlašuje program sportovní, kulturní a spolkové činnosti a cestovního ruchu. Programu se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby působící na území města. Programu se mohou zúčastnit též složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak).
Program sestává ze tří základních složek:
I. Smluvní činnost - uvolňování finančních prostředků z rozpočtu města na základě uzavřených smluv, dohod apod., které se týkají výše uvedené činnosti. Zájemci o uzavření takovéto smlouvy, dohody apod. ji mohou získat na základě individuálního jednání s městem.
II. Partnerská činnost - uvolňování finančních prostředků z rozpočtu města pro činnost organizací s obdobnými organizacemi v partnerském městě Eichstätt.
III. Granty - poskytování finančních prostředků na základě žádosti doručené pro daný kalendářní rok do 31. března Společenskému klubu, organizační složce města. V žádosti musí být přehledně a stručně uveden důvod, účel a plánované použití požadované částky z grantu. Žadatel též uvede své identifikační znaky a souhlas s případným provedením kontroly využití přidělených prostředků. Společenský klub předkládá ZM návrh na rozdělení grantu nejbližšímu ZM konanému po 30. dubnu daného roku. ZM rozhodne svým usnesením.
Pozn.: Program nezahrnuje vlastní činnost města ve výše uvedených oblastech (rozpočet Společenského klubu, Chrastavské slavnosti, rozvoj veřejných sportovišť apod.). Do programu není též zahrnut příspěvek města Krajskému úřadu Libereckého kraje na dopravní obslužnost (pro rok 2004 stanoven na 90,- Kč/ob., tj. 547 560 Kč) a podíl města na činnosti mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko.

Hodnota programu pro rok 2004

Celková částka - 717 tis. Kč
I. Smluvní činnost - 467 tis. Kč

  1. Chrastavská pobočka ZUŠ Liberec - 100 tis. Kč (pronájem a úhrada za prostory)
  2. Kino - 100 tis. Kč (topení)
  3. Lidový dům - 17 tis. Kč (veřejné záchodky)
  4. ZŠ - 250 tis. Kč (příspěvek zřizovatele na využití tělocvičny TJ Spartak)

II. Partnerská činnost - 100 tis.

  1. Oddíl kopané TJ Spartak (letní turnaj v Eichstättu) - 50 tis. Kč
  2. Dosud neurčeno, resp. rezerva pro bod 1 - 50 tis. Kč

III. Grant - 150 tis. Kč
Hodnoty programu pro další roky budou stanovovány průběžně ZM jako doplňky k tomuto programu