MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: 485 143 310 fax: 485 143 344

 

MĚSTO CHRASTAVA
VYHLAŠUJE PRO ROK 2004 GRANT NA PODPORU
rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu

Programu se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby, jakož i složky organizační struktury právnických osob (např. sportovní oddíly TJ Spartak) působící na území města.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků musí být doručena do Společenského klubu, organizační složce města
do 31. března 2004.

Ž Á D O S T
o poskytnutí grantu z rozpočtu Města Chrastavy pro rok 2004

1. Název žadatele :
 
2. Adresa žadatele :
 
 
tel : fax:
e-mail :
IČ : DIČ:
3. Jméno statutárního zástupce :
4. Osoba zodpovědná za realizaci :
5. Přehledný a stručný důvod žádosti :

 

6. Účel a plánované použití požadované částky z grantu :

 

7. Finanční rozvaha grantu (cestovné, ubytování, stravování, služby, materiál, ostatní apod.):

Položka :                       Kč

 

 

 

 

 

 

Celkem                        Kč

Žadatel prohlašuje, že všechny uvedené informace jsou správné a pravdivé. Žadatel předloží vyúčtování poskytnutého grantu do 30.11.2004 a souhlasí s provedením kontroly využití přidělených prostředků.

 

 

…………………………….
podpis statutárního zástupce
žádajícího subjektu nebo
fyzické osoby