Rok po komunálních volbách

Uplynul rok po komunálních volbách. Sdružení nezávislých kandidátů - Pro změnu v Chrastavě předstoupilo před občany se svým volebním programem pro léta 2006 – 2010, a volby v Chrastavě jsme vyhráli. Dnes se však nechceme zabývat tím, co proběhlo po komunálních volbách a jak v Chrastavě vznikla modro-oranžovo-rudá koalice. I to se v komunální politice stává. Je to již minulostí a občan-volič tento stav může změnit až na podzim roku 2010.

Dnes, po roce fungování zastupitelů za SNK-Pro změnu v Chrastavě, chceme přiblížit občanům, jak plníme svůj volební program. Naším mottem bylo heslo CHRASTAVA JE NAŠÍM DOMOVEM. I od toho se odvíjely, odvíjí a i nadále budou odvíjet naše kroky v zastupitelstvu města. Pojďme se proto podívat, jak se nám daří (nebo nedaří) náš volební program plnit.

V oblasti investiční výstavby:

1) Budeme pokračovat v realizaci plánovaných či již započatých investičních (i neinvestičních) akcích ve městě (rekonstrukce ZŠ náměstí, rekonstrukce autobusového nádraží a jeho okolí, rekonstrukce budovy S-klubu aj.).

Naši zastupitelé, někdy po diskuzích, podpořili kroky současného vedení města jak při rekonstrukci ZŠ na náměstí, tak i dalších akcích, např. připravovaná rekonstrukce budovy S-klubu. U S-klubu však byla podpora podmíněna dodatkem smlouvy, kdy výstavba bude financovaná se 100% dotací - snaha město více nezadlužovat.

2) Chceme dokončit připravenost pozemků pro výstavbu cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní ul., začít jednání s potenciálními budoucími investory a začít s realizací výstavby včetně vytipování dalších lokalit (pozemků) vhodných pro bytovou výstavbu (RD, bytové domy …).

Téměř vždy jsme podpořili prodej pozemků pro stavby rodinných domků, kde jsme se při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků. I nadále jsme pro výstavbu nejen cca 60 rodinných domků v lokalitě Bílokostelecká/Polní (diskuse a následné řešení části pozemku přes současné zahradnictví jako přístupové cesty pro pěší v ničem náš záměr nemění), tak i pro výstavbu v dalších částech města (podpořili jsme např. změnu územního plánu města pro uvažovanou výstavbu cca 50 rodinných domků v lokalitě Liberecká ul.).

3) Všestranně budeme podporovat trvale žijící občany v obci v oblasti individuální bytové výstavby rodinných domů.

Zde můžeme konstatovat, že jsme se téměř vždy při svém hlasování snažili zohlednit také zájem již současných chrastaváků.

4) Chceme připravit konečnou verzi a časový harmonogram pro úpravu Náměstí 1.máje (park, parkoviště …).

I když se zdá, že úprava současného stavu náměstí není příliš aktuální, snažili jsme se svými návrhy přispět nejen k bezpečnosti chodců (návrh na přemístění přechodu doprostřed náměstí, posléze jeho vrácení mezi radnici a budovu muzea), ale také přispět k lepší organizaci parkování na náměstí. Náš návrh na úpravu parkování na náměstí radou města neprošel. Po diskuzi s občany a obchodníky na náměstí jsme upustili od návrhu parkovacích hodin, ale organizaci parkování (časově omezené parkování) považujeme i nadále za důležitý bod pro další jednání s vedením města – viz také Okénko radního Michala Košiny 6...,Okénko radního Michala Košiny 7...

V oblasti dopravy a bezpečnosti občanů:

5) Zahájíme přípravné práce k řešení neuspokojivé situace v dopravě ve městě (náměstí, Pobřežní ul., Andělohorská ul.) včetně parkování vozidel a dopravního značení.

Přišli jsme mezi občany z možným řešením parkování na Střeleckém vrchu. Vedení města podporuje řešení v rozšíření parkování přímo na sídlišti (se záborem míst, které by šly využít pro odpočinek a oddych občanů), my navrhujeme vybudování hlídaného parkoviště v blízkosti sídliště. Spíše však bude asi realizována varianta předložena vedením města – viz Okénko radního Michala Košiny 8... Odpověď nacházíme také v bodech 4) a 10).

6) Zaměříme se na opravy komunikací ve městě včetně oprav chodníků.

Kromě již uvedeného v bodu 4) jsme na zastupitelstvu města průběžně upozorňovali a upozorňujeme na konkrétní nutné úpravy a opravy chodníků a komunikací.

7) Ve spolupráci s Libereckým krajem, ČSAD, ČD a dalšími dopravními subjekty máme zájem zachovat optimální dopravní spojení v rámci základní i ostatní dopravní obslužnosti s krajským městem a dalšími místy Liberecka (Hrádek nad Nisou, Frýdlant …) včetně spojů o sobotách a nedělích a ve večerních hodinách.

Zde se shodujeme snad se všemi subjekty v zastupitelstvu města zastoupenými a podporujeme i nadále kroky současného vedení města směřující k neomezování dopravních spojů všemi směry.

8) Za pomoci Městské policie Chrastava a za přispění Obvodního oddělení Policie ČR a dalších bezpečnostních složek chceme zvýšit ochranu majetku, zdraví a bezpečnosti občanů města a nekompromisně tak přispívat k potírání negativních jevů ve městě (kriminalita, drogy, krádeže, přestupková a trestná činnost) včetně rozšíření dohledu městské policie v částech města s výskytem zvýšené kriminality.

I nadále podporujeme činnost Městské policie Chrastava a ostatních bezpečnostních složek. Jsme však názoru, že vedení městské policie by si mělo více všímat samotného města, a nezavazovat se dalšími závazky v rámci veřejnoprávní smlouvy k jiným obcím (viz článek našeho zastupitele Krátké listopadové zamyšlení… zastupitele Oldřicha Němce).

9) V rámci bezpečnosti občanů chceme velmi vážně zvážit instalaci kamerového systému ve městě v silně frekventovaných lokalitách (náměstí, Žitavská ul., autobusové nádraží).

V průběhu uplynulého roku jsme navrhli a vyvolali diskusi ohledně instalace kamerového systému ve městě, zejména na náměstí. Náš návrh byl radou města zamítnut.

10) Zajistíme provedení kontroly veřejného osvětlení, zejména na málo frekventovaných místech, osvětlení přechodů přes vozovku a zajištění případné úpravy přechodů.

V několika případech jsme navrhli osvětlení přechodů pro chodce. Některé z nich byly již realizovány. K přechodům blíže také v bodě 4).

11) Zaktualizujeme a rozšíříme informační systém ve městě.

Zde plánujeme navržení do rozpočtu města na rok 2008 nebo 2009.

V oblasti ochrany životního prostředí:

12) Důsledným naplňováním zákonů a obecně závazných vyhlášek města chceme vytvořit občanům příznivé životní prostředí ve městě – nekompromisně stíhat ty, kteří ničí životní prostředí (např. zřizováním černých skládek, vandalstvím apod.).

Tím, že podporujeme činnost městské policie, současně dáváme zelenou i tomuto bodu našeho programu. Průběžně upozorňujeme na zastupitelstvu města na místa, kde případné černé skládky vznikají. K tomu souvisí i bod 8).

13) Zahájíme konzultace ve věci možného zřízení tzv. „zelené skládky“ pro občany, popř. včetně její realizace.

Zde jsme byli v jednání s vedením chrastavského Motoklubu, který měl zájem pro svoji činnost získat skládku u Václavic. U tohoto areálu by pak mohla vzniknout tato ,,zelená skládka“. V listopadovém čísle Chrastavských listů se Michal Košina zmiňuje v článku o činnosti Motoklubu i o snaze získat pro Motoklub skládku u Václavic.

14) I nadále budeme sledovat vývoj v odvozu a zneškodňování komunálního odpadu včetně cen tak, aby byl v budoucnu minimální dopad na občana. Naší prioritou bude i rozšíření třídění odpadu ve městě o další druhy.

Svým hlasováním na zastupitelstvu města o vyhlášce o místních odpadech jsme podpořili současné vedení města a jasně deklarovali svoji podporu nezvyšování ceny za odvážený odpad pro občany.

V oblasti služeb občanům:

15) Zajistíme podporu osadním výborům pro další rozvoj okrajových částí města.

Bez výhrad jsme podpořili zřízení osadních výborů Vítkov a Andělská Hora tak, aby přijímané kroky při zřizování byly v souladu se zákonem o obcích.

Mrzí nás však, že zastupitelstvo města nepodpořilo náš návrh na zřízení dalších dvou osadních výborů, a to v částech Vysoká a Víska (viz Krátké májové zamyšlení… zastupitele Oldřicha Němce). Obyvatelé Vysoké však nečekali na rozhodnutí zastupitelstva někdy v budoucnu a sami vytvořili občanské sdružení, které zastupuje obyvatele Vysoké. Zastupitelé za SNK s představiteli sdružení spolupracují na jejich požadavcích a snaží se obyvatelům být nápomocni.

16) V případě zájmu občanů budeme pořádat pravidelné setkání členů rady města s veřejností za účelem zlepšení komunikace vedení města s občany.

Vzhledem k povolební situaci jsme samozřejmě museli tento bod přehodnotit. Nicméně na návrh našeho tehdejšího radního pana Michala Košiny (právě on přišel první s tím nápadem) se postupně vytvořilo diskusní fórum na webových stránkách města. Jsme přesvědčeni, že komunikace mezi občany a případně mezi dalšími zastupiteli města je přes toto fórum daleko pružnější a flexibilnější.

17) Zahájíme jednání s vedením České pošty, s.p., o možném rozšíření provozní doby v sobotu dopoledne.

Podali jsme podnět v této věci k vedení města, které se obrátilo na liberecké vedení České pošty s dopisem s příslušným návrhem o rozšíření provozních hodin o sobotní dopoledne. Odpověď zástupců České pošty viz příspěvek na webu města Pošta odmítla zavést sobotní provoz. Škoda jen, že zůstalo pouze u dopisování a ne u osobního jednání. Dále jsme podali návrh na vybudování bankomatu na Střeleckém vrchu. I zde zůstalo jen u odeslání dopisů vedením města bankovním ústavům. Možná by osobní návštěva znamenala více než dopis….

18) Naším zájmem je komunikace s občany. Za tím účelem zřídíme non stop přístupnou schránku městského úřadu na podněty a připomínky občanů.

Zde odkazujeme na podobnost situace k bodu 16).

V oblasti školství, kultury, sportu a cestovního ruchu:

19) Pokračovat budeme v budování další etapy veřejného sportoviště.

Jsme rádi za vybudování dětského hřiště na Střeleckém vrchu, za vstřícný krok (i když až napodruhé) při vybudování dětského koutku u kina sdružením Bétel. Budeme i nadále požadovat vybudování i dalších dětských koutků ve městě (např. v parku ve Vítkovské ulici). Budeme se snažit podporovat chrastavské oddíly a kluby při jejich snahách vybudovat či upravit sportoviště v katastru města, protože vnímáme nutnost mít pro naši mládež, ale i naše občany možnost pro jejich sportovní a kulturní vyžití, a to hlavně v době jejich volna. I to je prevence proti drogám a kriminalitě ve městě u dětí a mládeže.

20) Budeme pokračovat ve zlepšování technického stavu školských budov a zařízení.

Podporujeme modernizaci našich školních budov nejen jejich opravou, ale i úpravou a modernizací učeben (např. počitačová učebna…).

21) Necháme připravit studii na rekonstrukci městského koupaliště a úpravu ploch souvisejících prostor, popř. zahájit její realizaci (dle finanční náročnosti).

Od začátku příprav na změnu koupaliště v kemp (a původní navrhované zavezení bazénu stavebním výkopkem) jsme veřejně jasně vyjádřili svůj většinový názor (viz Krátké červnové zamyšlení… zastupitele Oldřicha Němce). Jsme pro zachování koupaliště v Chrastavě a jeho budoucí rekonstrukci, a to i s možností využití peněz z fondů EU. V této souvislosti věříme v co největší účast občanů ve vyhlášené anketě města o budoucím využití objektu koupaliště.

22) Podporovat chceme činnost sportovních, kulturních a dalších zájmových spolků ve městě včetně podpory činnosti Sboru dobrovolných hasičů.

Svým hlasováním na zastupitelstvu města o rozdělení grantů pro sportovní a kulturní činnost pro rok 2007 jsme vyjádřili jasnou podporu činnosti chrastavských spolků.

23) Ve spolupráci se základní školou, mateřskými školami, Společenským klubem a občanskými organizacemi se chceme podílet na organizování akcí pro děti.

Tento bod lze spojit s bodem 19), kde je snaha napomoci při vybudování areálů pro děti a mládež a podporovat místní spolky v jejich činnosti.

24) Budeme i nadále pokračovat v tradičních a již zavedených akcích ve městě (Chrastavské slavnosti, Ples města, Sportovec Chrastavy aj.).

I když jsme jako vítězná volební strana nakonec zůstali „v opozici“, nedokážeme si představit dění ve městě bez zavedených zmíněných akcí. Téměř vždy jsme podpořili v zastupitelstvu města taková řešení, aby tyto akce mohly i nadále pokračovat.

25) Budeme pokračovat v již tradičním zapojení města do Mikroregionu Chrastavsko-Hrádecko a ve spolupráci na různých úrovních s partnerským městem Eichsttätt (SRN).

Zde odkazujeme na podobnost k bodu 24).

V případě optimálního volebního výsledku provedeme revizi v  plnění usnesení zastupitelstva města za volební období 2002-2006 tak, aby byla zpětná vazba a zajištěno důsledné plnění usnesení zastupitelstva města, a to i v návaznosti na volební program kandidátů za Sdružení nezávislých kandidátů – Pro změnu v Chrastavě.

Ač nejsme dnes v úzkém vedení města, navrhneme v příštích měsících zastupitelstvu města, aby se jeho kontrolní výbor zabýval revizí v plnění usnesení zastupitelstva města za volební období 2002-2006. Smyslem tohoto návrhu bude především přehled o tom, zda nějaká usnesení minulého zastupitelstva města tzv. „nezapadla“.

Vážení spoluobčané,

toto je krátké zhodnocení plnění našeho volebního programu za první rok volebního období 2006 – 2010

V Chrastavě dne 23. 11. 200

Za zastupitele SNK – Pro změnu v Chrastavě

připravili Michal Košina a Mgr. Oldřich Němec