Informace pro rodiče žáků 1. - 5. ročníků

video TV Chrastava 12. 5. 2020

(aktualizace 7. 5. 2020)

 

V současné době platí usnesení vlády ze dne 30. 4. 2020 č. 491, které zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání. Tento zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky, přičemž docházka pro tyto žáky není povinná.
Předpokládáme, že od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost i žáků I. stupně ve škole. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Pro ostatní žáky bude výuka probíhat „na dálku“ stejným způsobem jako dosud.


Informace pro zájemce o docházku do školy od 25. května (žáci I. stupně):


Zákonný zástupce je povinen splnit 2 podmínky, pokud obě podmínky nebudou nesplněny, nebude umožněna fyzická přítomnost žáka ve škole:


1. vyjádřit zájem o docházku do školy. Vzhledem k přípravě a organizaci výuky žádáme rodiče, aby nám co nedříve (nejpozději však do 18. 5.) na e-mailovou adresu školy zschrastava@volny.cz

 napsali, zda bude dítě od 25. 5. chodit do školy.


V e-mailu napište: jméno, příjmení, třídu, dále sdělení, zda využijete i docházku na odpolední aktivity (týká se pouze žáků 1.- 3. ročníků, 4. a 5. ročník bude mít pouze dopolední aktivity).


Pokud rodiče nemají přístup k internetu a nevlastní e-mailovou adresu, mohou tuto informaci škole poskytnout přes SMS zprávu na telefon 731 449 125, nebo vhodit v zalepené obálce do schránky školy, která je umístěna na dveřích hlavního vchodu do budovy školy na náměstí 1. máje.


2. podepsat čestné prohlášení, které odevzdá nejpozději před prvním vstupem žáka do školy. V čestném prohlášení zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje,


• že se u žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)


• že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.


Čestné prohlášení (tiskopis ZDE: .docx, .rtf, .odt, .pdf) vyplňte nejdříve 20. 5. 2020 a po tomto datu doručte následujícími způsoby:


1. Vybereme od žáků 1. den při vstupu do školy před začátkem dopoledního vyučování
2. Čestná prohlášení je možné od středy 20. 5. 2020 vhodit v zalepené obálce do schránky školy, která je umístěna na dveřích hlavního vchodu do budovy školy na náměstí 1. máje.
3. Datovou schránkou (Identifikátor datové schránky školy: idqmkd8),
4. E-mailem s elektronickým (digitálním) podpisem na e-mailovou adresu školy zschrastava@volny.cz. Nelze poslat jen prostý email s naskenovaným podpisem


Rodiče, kteří si nemohou čestné prohlášení vytisknout z webových stránek školy, si mohou tento tiskopis osobně vyzvednout ve vestibulu školy v budově na náměstí 1. máje.
Vyzvednutí tiskopisu bude možné od 5. 5. do 22. 5. 2020 (8.00 až 12.00 hodin).
Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Odpolední část bude přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina nebude poskytována.


Dopolední část bude probíhat od 8.00 do 12.00. Přesné vymezení času zahájení a konce vzdělávacích aktivit se budou odvíjet od zájmu žáků, tedy od počtu vytvořených skupin. Odpolední část bude ukončena nejpozději v 16.00 hod.


Podrobné informace o průběhu výuky, času zahájení a konci vzdělávacích aktivit a rozmístění jednotlivých skupin zveřejníme nejdéle 20. května.


Při provozu školy do období konce školního roku 2019/2020 škola dodrží všechny mimořádné hygienické a provozní podmínky obsažené v manuálu MŠMT

Prosíme rodiče, SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

Chrastava, 7. května 2020

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel