Dobrovolný návrat žáků 9. tříd

 

 

video TV Chrastava

 

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Pro ostatní žáky bude výuka probíhat „na dálku“ stejným způsobem jako dosud.

Informace pro zájemce o docházku do školy (žáci 9. ročníků):
Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníků nejdéle do čtvrtka 7. 5. 2020. Současně musí zákonný zástupce splnit podmínku podepsat čestné prohlášení, které odevzdá nejpozději před prvním vstupem žáka do školy. Pokud zákonný zástupce tuto podmínku nesplní, nebude umožněna fyzická přítomnost žáka ve škole. Vzhledem k organizaci výuky žádáme zákonné zástupce, aby čestné prohlášení odevzdali co nejdříve, pokud možno do čtvrtka 7. 5. 2020.
Složení skupin musí být neměnné. Škola má povinnost se vyhnout jakýmkoliv změnám ve složení skupin.

Zájem o účast na vzdělávacích aktivitách se tedy prokazuje čestným prohlášením, ve kterém zákonný zástupce prohlašuje,
• že se u žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
• že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Vyplněné čestné prohlášení (tiskopis ZDE: .docx, .rtf, .odt, .pdf) je možné doručit následujícími způsoby:

1. Datovou schránkou (Identifikátor datové schránky školy: idqmkd8),
2. E-mailem s elektronickým (digitálním) podpisem na e-mailovou adresu školy zschrastava@volny.cz. Nelze poslat jen prostý email s naskenovaným podpisem!
3. Osobní podání
Čestná prohlášení je možné od 4. 5. 2020 vhodit v zalepené obálce do schránky školy, která je umístěna na dveřích hlavního vchodu do budovy školy na náměstí 1. máje.
Rodiče, kteří si nemohou čestné prohlášení vytisknout z webových stránek školy, si mohou tento tiskopis osobně vyzvednout ve vestibulu školy v budově na náměstí 1. máje. Vyzvednutí tiskopisu bude možné od 5. 5. do 7. 5. 2020 (8.00 až 12.00 hodin).

Vzdělávací aktivity 9. ročníků budou probíhat v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek vždy 3 vyučovací hodiny od 8.30 do 11.30 hod. Cílem výuky bude příprava na přijímací zkoušky (obsahem bude učivo především předmětů matematika a český jazyk).

Žákům 9. ročníků nebude umožněno stravování ve školní jídelně.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Pro přihlášené žáky 9. ročníků zveřejníme 6. května pravidla vstupu do budovy školy, s dalšími opatřeními je seznámí vyučující v pondělí 11. května.
Při provozu školy do období konce školního roku 2019/2020 škola dodrží všechny mimořádné hygienické a provozní podmínky obsažené v manuálu MŠMT.
 

Chrastava, 5. 5. 2020

Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel