Informace pro rodiče žáků speciálních tříd (1.- 5. ročník)
 

 

 

Vážení rodiče,
dle vašeho zájmu jsme od pondělí 1. června vytvořili skupinu I.S. Jsme rádi, že jsme mohli umožnit účast v této skupině všem žákům prvního stupně speciálních tříd, jejichž rodiče projevili zájem o vzdělávání ve škole.

Organizace vzdělávacích aktivit žáků speciálních tříd (1.-5. ročníků) od 1. 6. 2020
Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení (tiskopis ZDE: .docx, .rtf, .odt, .pdf), které poskytne nejpozději před prvním vstupem žáka do školy. V čestném prohlášení zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje,
• že se u žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
• že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.
• že je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

Při cestě do školy, ze školy, před školou a v prostorách školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannou rouškou (platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 26.5. - ZDE). Každý žák bude mít s sebou roušku. S režimem nošení roušky a dalšími opatřeními budou žáci seznámeni třídním učitelem v pondělí 1. června.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro žáky speciálních tříd (1.-5.ročník) budově v Revoluční ulici a budou do budovy vstupovat vchodem ze dvora (vchod na dvůr pro školní družinu). Žáci přijdou ke škole 10 minut před začátkem vyučování. Všichni žáci vyčkají na dvoře před vstupem do školy příchodu třídního učitele. Do budovy školy budou vstupovat 5 minut před začátkem vyučování dle pokynů třídního učitele.

Dopolední aktivity budou probíhat v těchto časech:

Začátek vyučování 8.00 – konec vyučování 11.10; oběd 11.15

Odpolední vzdělávací aktivity
Z organizačních důvodů se odpolední vzdělávací aktivity pro skupinu žáků speciálních tříd nekonají. Ranní družina nebude organizována.

Mgr. Aleš Trpišovský
ředitel

29. května 2020