Koupaliště aneb záhada hlavolamu

 

Prakticky od zprovoznění koupaliště od povodní jsme bombardováni tím, že je voda nevhodná ke koupání. Od té doby uvádíme, že systém, kdy se v daném roce pracuje s daty uplynulých 4 let a navíc se směrodatnou odchylkou ve zlogaritmované hodnotě, je nespravedlivý. Česká televize se tímto zabývala již v roce 2013…zde náš článek zde).

A hle….. najednou dle oficiální stránky Krajské hygienické stanice jsme měli v minulých letech vodu vhodnou ke koupání (http://www.khslbc.cz/koup_lb_chrastava/ kopii vytvořenou dne 04.08.2015 ve 14:07 hodin jsme umístili na http://www.chrastava.cz/2015/koupaliste-chrastava.pdf ) sic!

Zato měření v letošním roce ukazují dle hygieny na vodu nevhodnou ke koupání (přitom jsou tvořeny nikoli současností, ale výsledky uplynulých 4 let) a současné výsledky naopak ukazují na vodu výborné kvality.

Výsledky
26_05_2015 Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 164, Escherichia coli (KTJ/100 ml) 640
22.06.2015   Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 156, Escherichia coli (KTJ/100 ml) 270
21.07.2015   Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 20, Escherichia coli (KTJ/100 ml) 120

A to ještě KHS vůbec neuvedla naše letošní nejúspěšnější měření:
03.06.2015   Intestinální enterokoky (KTJ/100ml) 32, Escherichia coli (KTJ/100 ml) 8


Vyhláška 238/2011 Sb.zní:
Pravidla posuzování a klasifikace jakosti vody
§ 9 Posuzování a klasifikace mikrobiologických rozborů
(1) Po ukončení každé koupací sezóny orgán ochrany veřejného zdraví sestaví pro každé monitorovací místo soubor údajů, který zahrnuje výsledky stanovení ukazatelů podle § 5 za právě skončenou a 3 předchozí koupací sezóny. Soubor údajů musí obsahovat přinejmenším 4 výsledky pro každý ukazatel z každé hodnocené koupací sezóny. Byla-li však některá z hodnocených koupacích sezón kratší než 8 týdnů, obsahuje soubor údajů nejméně 3 výsledky.

Příloha č. 1
Mikrobiologické ukazatele jakosti vody v přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách, dalších povrchových vodách ke koupání a vodních plochách ke koupání vzniklých těžební činností

 

A

B

C

D

E

 

Ukazatel

Výborná jakost

Dobrá jakost

Přijatelná jakost

referenční metody rozboru

1

Intestinální enterokoky (KTJ/100ml)

200(*)

400(*)

330(**)

ČSN EN ISO 7899-1(***)
nebo ČSN EN ISO 7899-2

2

Escherichia coli (KTJ/100 ml)

500(*)

1 000(*)

900(**)

ČSN EN ISO 9308-3(***)
nebo ČSN EN ISO 9308-1

(*) Na základě vyhodnocení 95. percentilu.
(**) Na základě vyhodnocení 90. percentilu.
(***) V případě použití těchto metod je ukazatel udáván v jednotkách MPN/100 ml. MPN znamená nejpravděpodobnější počet (most probable number).
Při percentilovém zpracování logaritmicko-normální hustoty pravděpodobnosti (v dekadických logaritmech) mikrobiologických údajů získaných z jednoho monitorovacího místa se hodnoty percentilu stanoví takto:
1. Pro každou hodnotu ze sestaveného souboru údajů se vypočítá hodnota dekadického logaritmu (log10). Je-li zjištěna nulová hodnota, použije se místo toho dekadický logaritmus nejnižší meze detekce použité analytické metody.
2. Vypočte se aritmetický průměr logaritmovaných hodnot (μ)
3. Vypočte se směrodatná odchylka logaritmovaných hodnot (σ).
4. Hodnoty 90. a 95. percentilu hustoty pravděpodobnosti dat se vypočítají z následujících vztahů
a) 90. percentil = antilog(μ+1,282σ) = 10(μ+1,282σ).
b) 95. percentil = antilog(μ+l,65σ) = 10(μ+1,65σ).


Tak a jestli tomu někdo rozumíte, tak se přihlaste…….

Michael Canov, starosta
Chrastava dne 04.08.2015