Plnění volebního programu 2006 - 2010

Vážení spoluobčané, předkládáme Vám k posouzení plnění volebního programu, za který jsme byli v roce 2006 zvoleni do zastupitelstva města Chrastava.

Michael Canov Jiří Mlynář Aleš Trpišovský Milosl. Šírová Pavel Štekl Václav Severa

1. Zajistíme kompletní dokončení rekonstrukce budovy školy na náměstí. Budeme usilovat o zajištění doplňkové dotace k již získané s cílem minimalizovat dopady této akce na městský rozpočet.

Splněno – rekonstrukce hotova (budova školy je v provozu), byla získána i dodatková dotace.

2. Budeme usilovat o rekonstrukci kulturního zařízení v Turpišově ulici (bývalé školní jídelny), tzn. vyvineme maximální snahu o získání státní dotace potřebné k realizaci této akce.

Splněno – rekonstrukce hotova (budova je v provozu jako Společenský klub), dotace byla získána z Evropských fondů.

3. Vyvineme úsilí k celkovému zlepšení dopravní infrastruktury. Přes komplikace v uplynulém období chceme ve spolupráci s Libereckým krajem dosáhnout realizace přeložky silnice II. třídy (z trasy Žitavská, náměstí 1. máje, Frýdlantská na trasu Pobřežní ul.), významně tak odlehčit centru města a zlepšit spojení na Frýdlant.

Splněno částečně – byla realizována 1. etapa, 2. etapa je připravena k realizaci (začátek by měl být započat ještě v tomto volebním období), 3. etapa bude muset být realizována v příštím volebním období.

4. Budeme intenzivně jednat s potencionálními investory s cílem dosáhnout vzniku nové obytné zóny v Chrastavě “60 rodinných domů”  v oblasti Polní ulice.

Splněno z hlediska jednání, nesplněno z hlediska realizace přes řadu nadějně probíhajících jednání k dohodě (prodej za 400 Kč/m2 ) zatím nedošlo, tudíž dosud nová obytná zóna nevznikla.

5. Jsme si vědomi, že přes snahu a určité výsledky v uplynulém volebním období se nám ne vždy daří věnovat dostatek finančních prostředků na obnovu a průběžné opravy místních komunikací. Při vědomí omezených městských prostředků se chceme této problematice věnovat ve zvýšené míře.

Splněno a plněno následujícím způsobem: od roku 2006 rekonstrukce proběhly v ulicích Hřbitovní, Tovární, Nový domov, Na Hůrce, v části cesty na Vysoké, v části Frýdlantské, v Andělské Hoře (k hájovně a horní cesta na návsi), Andělohorská (před panelovým domem), spojka mezi ul. Tovární a Andělohorskou, dvě části Frýdlantské, odbočka z Bílokostelecké, Sportovní (horní část), Cihlářská, Luční, dvě části chodníků na Střeleckém vrchu, navázání panelové cesty k podchodu pod I/13, opěrná zeď u komunikace (z Družstevní ke kostelu), Malá Pobřežní, v současnosti probíhá rekonstrukce části ul. Nádražní, druhé části cesty na Vysokou (k farmě), nově byl vybudován chodník v Liberecké, parkoviště na Střeleckém vrchu (v přední a ve střední části) ul. a buduje se parkoviště u Městského muzea.

6. Pokusíme se zajistit financování na komplexnější rekonstrukci příjezdu do průmyslového areálu za vlakovým nádražím a rekonstrukci autobusového nádraží.

Splněno a plněno – autobusové nádražní bylo rekonstruováno za pomoci dotace získané z Evropských fondů, v současnosti probíhá rekonstrukce části ul. Nádražní u vlakového nádraží včetně vzniku druhého autobusového nádraží a zlepšení příjezdu k průmyslové zóně od křižovatky ul. Andělohorské s Nádražní.

7. Víme o důležitosti a významu veřejné dopravy, především pak do krajského města Liberce. Na jednu stranu vítáme plánované zkvalitnění vlakové dopravy zásluhou projektu Regiotram Nisa. Na druhou stranu, a to především, hodláme vyvíjet i nadále maximální úsilí k zachování kvalitního autobusového spojení, které do Liberce nemůže pro značnou část města vlakové spojení Regiotramem adekvátně nahradit.

Splněno

8. Budeme nadále usilovat o koordinované energetické řízení města s důrazem na provedení opatření vedoucích ke snížení energetických náročností objektů a zvýšení efektivity zdrojů a tepelných rozvodů (např. na základě energetických auditů).

Splněno následujícím způsobem: audity a opatření: výměna kotlů v MŠ budova Revoluční a v hasičské zbrojnici (příprava v MŠ budova Nádražní), opatření na síti veřejného osvětlení - průběžně, úpravy topných kanálů, přípojka pro tělocvičnu ZŠ nám. 1. máje, výměna ventilů u radiátorů v muzeu a v MŠ budova Nádražní.

9. Budeme usilovat prostřednictvím investora SVS a. s. o realizaci úpravy kanalizační sítě v Nádražní a Luční ulici.

Splněno (včetně ul. Cihlářská) – nová kanalizace je dále vybudována v ul. Pobřežní, rekonstrukce kanalizace u budovy kina a napojení budovy CVA, odvodnění prostoru před nádražím, opravy dešťových vpustí v Andělské Hoře a na nám. 1. máje, přepojení na kanalizaci proběhlo u činžovních domů 241 až 244, v současnosti probíhá v ul. Andělohorské, centru, v další části Nádražní, v ul. Žitavská a Vítkovská proběhla v roce 2006 rekonstrukce vodovodních přípojek

10. Budeme spolupracovat se školami všech typů (základní, mateřské a malotřídní) na jejich dalším rozvoji. Nepočítáme a nebudeme podporovat redukci či zásadní organizační změnu proti současnému stavu.

Splněno a průběžně plněno ve všech částech

11. Zachováme a budeme nadále rozvíjet významnou kulturní instituci v našem městě – Společenský klub a jeho součásti - muzeum, knihovnu, internetový klub, informační centrum. Úkolem Společenského klubu bude nadále i rozvoj mimoškolní činnosti v zájmových (např. hudebních či jazykových kurzech) a samozřejmě i nadále organizace jak nejvýznamnější kulturní akce roku - Chrastavských slavností, tak letos zahájených každoročních městských plesů.

Splněno a průběžně plněno ve všech částech

12. Budeme podporovat sportovní činnost. Zachováme dotace pro sportovní a spolkovou činnost. V případě již avizovaného zájmu sportovních oddílů budeme připraveni jednat o případné transformaci majetkových vztahů k jednotlivým sportovištím. Nadále chceme podporovat i neorganizovanou sportovní činnost ve městě a podporovat veřejná sportoviště.

K transformaci majetkových vztahů nedošlo (do roku 2013 brání převodu majetku TJ Spartak na město legislativní důvody na straně TJ Spartak. Tato záležitost znemožňuje podávání žádostí o dotace z evropských i českých fondů městem Chrastava) .

Podpora sportovní činnosti splněna v rámci finančních možností města.

Podpora neorganizované sportovní činnosti a veřejných sportovišť splněna následujícím způsobem:

Nová či rekonstruované veřejná sportoviště na Střeleckém vrchu, v Andělské Hoře (dráha pro cyklotrial) , ve Vítkově, vnitroblok ul. Turpišova, dětské hřiště zřízené Jednotou bratrskou na pozemcích města (u kina)

13. Městské byty budeme přidělovat v souladu s pravidly pro přidělování bytů zejména kvalifikovaným odborníkům pro město (např. pedagogům). Zároveň však budeme z důvodu podstatného poklesu počtu těchto bytů hledat i jiné způsoby zajištění bydlení pro odborníky a profese, o které bude mít město zájem.

Splněno

14. V zájmu rozvoje okrajových částí města chceme zachovat existenci osadních výborů v Andělské Hoře a Vítkově s finanční podporou města.

Splněno – finanční podpora navýšena

15. Budeme nadále rozvíjet spolupráci s partnerským městem Eichstätt v Bavorsku. Chceme, aby nadále trvala spolupráce škol a mladých fotbalistů našich měst.

Splněno – navíc navázána partnerská spolupráce s polským městem Lwówek Śląski (společně získáno 1. místo za rok 2009 za spolupráci v rámci Euroregionu Nisa).

16. Budeme se pravidelně zabývat bezpečnostní situací ve městě. Budeme nadále za účasti Policie ČR a městské policie vyhodnocovat bezpečnostní situaci ve městě a hledat řešení vzniklých problémů. Především pak budeme prostřednictvím výše uvedených policejních složek usilovat o bezpečnost našich občanů a snažit se chránit jejich soukromý majetek a majetek města před projevy vandalismu.

Plněno a splněno následujícím způsobem – městská policie pracuje usilovně, spolupráce se státní policií probíhá. Kovák zrušen, herny omezeny a některé zrušeny (usilováno o úplný zákaz heren), večerní a noční diskotéky na sídlišti Střelecký vrch zakázány.

17. Cítíme nutnost nadále podporovat rozvoj chrastavského sboru dobrovolných hasičů, a to jak ve směru provozu zásahové jednotky, tak i ve směru další činnosti hasičského muzea.

Splněno v rámci finančních možností města.

18. Chceme účinně bránit zájmy a pozici města i v případných sporech se státními orgány a jejich úředníky (viz spor s finančním úřadem ohledně vrácení dotace a penále ve věci Bílokostelecká 50).

Plněno dle situace – spor ve věci Bílokostelecká 50 jsme v roce 2006 vyhráli. V poslední době jsme bojovali s Ministerstvem dopravy o závory v Andělské Hoře a Ministerstvem financí o zákaz videoterminálů. Mimo to město vyhrálo (byť dosud nepravomocně) letitý spor s firmou Integra ve výši cca 8 mil. Kč za nedodržení všech parametrů smlouvy z jejich strany.

19. Budeme důrazně usilovat o zrušení a zabránění existence ubytoven typu “Kovák”, pokud by měly představovat riziko pro bezpečnost a rozvoj města.

Splněno

20. Chceme v dlouhodobém horizontu přistoupit za pomoci Evropských strukturálních fondů k zásadní rekonstrukci a rozšíření budovy školy ve Školní ulici (která by zároveň znamenala uvolnění budovy školy v Revoluční ulici). Vzhledem k předpokládané náročnosti přepokládáme v následujícím volebním období do roku 2010 přípravu projektu.

Splněno částečně – je hotova studie

21. V případě volebního úspěchu chceme i nadále pořádat pravidelné diskuse s občany aneb "večery se starostou", zaměřené vždy na konkrétní oblasti života v našem městě.

Plněno průběžně

V roce 2008 vzniklo politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Toto hnutí všichni podporujeme a někteří z nás budou na kandidátce tohoto hnutí usilovat o Vaši důvěru. V případě zvolení jsme připraveni hájit zájmy chrastavských občanů prostřednictvím realizace volebního programu na období 2010-2014.

V Chrastavě dne 24. června 2010

Ing. Michael Canov, Ing. Jiří Mlynář, Mgr. Bc. Aleš Trpišovský, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl a Mgr. Václav Severa