Volby do krajských zastupitelstev 2004

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta města Chrastava dle § 15 písm f) zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje:

1. Volby zastupitelstev krajů se uskuteční: 5.11. 2004 -14.00 - 22.00 hod.

6.11.2004 - 8.00 -14.00 hod.

2. Místem konání voleb

• v okrsku č. l je školní jídelna, Turpišova úl. 407, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Bílokostelecká, Cihlářská, Liberecká, Luční, Malá Kostelní, Muzejní, Nádražní, Pobřežní, Polní, Revoluční, Sedmidomská, Soudní, Turpišova, Větrná, Žitavská

• v okrsku č. 2 je budova Základní školy, nám. 1. máje 228, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Alšova, Bezručova, Družstevní, Frýdlantská, Hřbitovní, Kostelní, Loudátova, Mlýnská, Mostní, nám. 1. Máje, Richtrův vrch, Spojovací, Sportovní, Školní, Vysoká, Víska, Vítkovská, Víta Nejedlého

• v okrsku č. 3 je Dům hasičů, Nádražní 203, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích (v k. ú.): Andělohorská, Barandov, Andělská Hora, Lipová, Ještědská, Na Hůrce, Nový Domov, Tovární

• v okrsku č. 4 je budova bývalého "S-klubu", nyní IBUS Střelecký vrch 709, Chrastava,

pro voliče bydlící v ulicích: Střelecký vrch, Textilanská

• v okrsku č. 5 je budova knihovny Vítkov 33, Chrastava,

pro voliče bydlící v k. u.: Dolní Vítkov, Horní Vítkov

3. Každý volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.

 - i.l. -


INFORMACE o způsobu hlasování

ve volbách do zastupjtelstev krajů na území České republiky,
konaných ve dnech 5, a 6, listopadu 2004

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 30. července 2004 svým rozhodnutím ze dne 19. července 2004 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 449/2004 Sb.

Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci nebo na území vojenského Újezdu v územním obvodu kraje.

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 21. října 2004.

Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností.

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje.

Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, úřadu městského obvodu nebo městské části.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva kraje se tisknou samostatné pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.

Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 2. listopadu 2004. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Pokud se volič neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro něž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, které jsou přetržené a které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacích lístků nemá vliv na jeho neplatnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Volič hlasuje osobné, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Informace pro příslušníky národnostních menšin

V obci, kde žije podle posledního sčítání lidu více jak 10% obyvatel hlásících se k jiné národnosti než české, byla poskytnuta starostovi obce informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů na území České republiky konaných ve dnech 5. a 6. listopadu 2004 i v jazyce těchto národnostních menšin k vyvěšení na úřední desce ave volební místnosti.