Město Chrastava

Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava

V Chrastavě dne: 26. ledna 2009

Účinnost: 26. ledna 2009

Rada města Chrastava vydává v souladu s ust. § 102 odst.3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis, Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava.

I.
Osoby oprávněné k podání návrhu

Návrh na pořízení změny územního plánu dle § 44 písm. b), c) a d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

II.
Náležitost návrhu

Návrh na změnu schváleného územního plánu města Chrastava musí obsahovat následující náležitosti dle § 46 stavebního zákona:

a)  údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných

      práv k pozemku nebo stavbě na území obce,

 b)  údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,

 c)  údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

 d)  důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,

 e)  návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

a dále situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením rozsahu navrhované změny v měřítku přiměřeném rozsahu navržené změny. Formulář návrhu na změnu schváleného územního plánu je přílohou č. 1 pravidel.

III.
Způsob projednávání podnětů a harmonogram pořízení změn

Splňuje-li návrh k pořízení změny schváleného územního plánu města Chrastava všechny stanovené náležitosti postupuje pořizovatel, kterým je Městský úřad  Chrastava, odbor výstavby a územní správy, dle harmonogramu pořízení změn závazné části územního plánu dle přílohy č. 2 pravidel. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky návrhu na pořízení změny požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci ZM Chrastava.

IV.
Náklady pořízení

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, ZM Chrastava může podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

Výše částky za zpracování změny schváleného územního plánu bude odvozena od velikosti ploch dotčených návrhem navrhovatele následujícím způsobem:

Z celkové ceny navržené zpracovatelem změny ÚP a odsouhlasené pořizovatelem se vypočítá cena za 1 m2 změny a cena úhrady pro jednotlivého navrhovatele bude násobkem ceny za 1m2 pořizované změny ÚP a velikostí plochy změny požadované navrhovatelem v m2, přičemž minimální cena za pořízení změny územního plánu činí 5000,-Kč.

Náklady na zpracování změny územně plánovací dokumentace v rozsahu dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a dále náklady na zpracování územní studie či regulačního plánu na základě požadavku dotčeného orgánu, ponese v plné výši navrhovatel záměru, který změnu vyvolal.

V případě vyřazení jednotlivé změny ve fázi projednávání návrhu zadání změny, budou náklady, ponížené o paušální náhradu nákladů ve výši 500,- Kč, neprodleně  vráceny navrhovateli.

V.
Způsob úhrady

Cena za zpracování návrhu změny schváleného územního plánu bude navrhovatelem uhrazena dle ujednání dohody o úhradě nákladů za pořízení změn územního plánu města Chrastava, jejíž vzor je přílohou č. 3 pravidel.

VI.
Výjimky

Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje Rada města Chrastava.

VII.
Účinnost pravidel

Tato pravidla byla schválena Radou města Chrastava dne 26. ledna 2009 usnesením č. 2009/02/XVII a nabývají účinnosti dnem schválení.

Přílohy:  

č. 1  formulář návrhu na změnu schváleného územního plánu

č. 2  harmonogram pořízení změn závazné části územního plánu

č. 3  vzor dohody o úhradě nákladů za pořízení změn územního plánu města Chrastava

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta