Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 4. září 2006

Na tomto svém zasedání zastupitelstvo města projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

- s c h v á l i l o
1) převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 372, Andělohorská ul., k. ú. Chrastava II
2) převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 9 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

- s c h v á l i l o
z důvodu transparentnosti a objektivnosti svého rozhodování, že při prodeji pozemků na výstavbu rodinných domků bude rozhodovat obdobně jako při prodeji volných podílů v MBD. To znamená, že bude schvalovat pouze návrh prodeje zájemci s nejvyšší nabídkou (tu přednese na jednání zastupitelstva) s tím, že v případě, že tento návrh nebude schválen, bude pozemek nabízen k prodeji znovu. V případě, že nejvyšší nabídku předloží právnická osoba, bude v případě neschválení prodeje hlasováno ještě o nejvyšší nabídce fyzické osoby.

- s c h v á l i l o
prodej dle geometrického plánu čz. 164-167/2006 pozemkovou parcelu č. 82/14 o výměře 1386 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava II, na stavbu rodinného domku do vlastnictví manželů Marie a Josefa Slabihoudkových

- s c h v á l i l o
prodej dle geometrického plánu čz. 164-167/2006 pozemkovou parcelu č. 82/15 o výměře 846 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava II, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Michala Tomáška

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 49 o výměře 1535 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Stanislava Wolfa

- s c h v á l i l o
prodej části pozemkové parcely č. 85 o výměře cca 794 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 86 o výměře 349 m2 – ostatní plocha, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, na stavbu rodinného domku do vlastnictví manželů Heleny a Martina Kačenových

- s c h v á l i l o
prodej části pozemkové parcely č. 85 o výměře cca 1400 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Tomáše Hovada

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 135 o výměře 740 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Kateřiny Žurové

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 1274/2 o výměře 889 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Lady a Davida Javůrkových

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 1274/4 o výměře 638 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Marcely Jelínkové

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 1278/2 o výměře 970 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Horní Chrastava, na stavbu rodinného domku do vlastnictví manželů Aleny a Aleše Černých

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 1280/1 o výměře 560 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, na stavbu rodinného domku, do vlastnictví manželů Vladimíry a Josefa Vondrových

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 1284/2 o výměře 2322 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Horní Chrastava, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Petra a Petronely Máchových

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 55 o výměře 2144 m2 - zahrada a pozemkové parcely č. 60 o výměře 279 m2 - zahrada v k. ú. Dolní Vítkov, na stavbu rodinného domku do vlastnictví Michala Paláta

- s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 7/1 o výměře 1300 m2 - trvalý travní porost v k. ú. Dolní Vítkov, na stavbu rodinného domku do vlastnictví manželů Miroslava a Ludmily Kanálošových

- s c h v á l i l o
prodej části pozemkové parcely č. 8/1 o výměře cca 1400 m2 - ostatní plocha v k.ú. Dolní Vítkov, na stavbu rodinného domku do vlastnictví manželů Heleny a Martina Pechočiakových

-  s c h v á l i l o
prodej pozemkové parcely č. 462 o výměře 912 m2 - zahrada v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví Michala Bareše

- s c h v á l i l o
prodej dle geometrického plánu č. z.554-116/2004 pozemkovou parcelu č. 800/9 o výměře 8 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava I, do vlastnictví Severočeská plynárenská a. s. za cenu 400,- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/043/2006 a pověřilo starostu jejím podpisem

- s c h v á l i l o
zřízení věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního vedení na pozemkové parcele č. 335/2 a stavební parcele č. 234 v k. ú. Chrastava I, ve vlastnictví města, ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vč. návrhu smlouvy čj. VB/01/2006 a pověřilo starostu jejím podpisem

- s c h v á l i l o
záměr prodat část pozemkové parcely č.382/2 o výměře cca 750 m2 v k.ú. Dolní Chrastava

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2006, o místním poplatku ze psů

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity

- v y d a l o
1) obecně závaznou vyhlášku č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
2) obecně závaznou vyhlášku č. 11/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 9/2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 10/2006, o místním poplatku ze vstupného

- v z a l o na v ě d o m í
informaci o předložení návrhu změny rozpočtu města na rok 2006 na jednání ZM konaného v 10/2006. Změna rozpočtu bude navržena ve vazbě na aktuální vývoj příjmů (především daňových a kapitálových) a výdajů (především kapitálových - investiční akce a běžných - opravy a údržba místních komunikací).

- s c h v á l i l o
změnu Zřizovací listiny Základní školy Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace

- s c h v á l i l o
působnost Místní akční skupiny "Podještědí" (MAS) na katastrálním území Města Chrastavy v rámci programů Leader

- s c h v á l i l o
výjimku z nejnižšího počtu žáků dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o 4 žáky na třídu a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. § 4 odst. 3 pro Základní školu a Mateřskou školu, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace s tím, že se zavazuje v souladu se zákonem uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy