Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 20. října 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

- r o z h o d l o
že smlouvy na veškeré pozemky, o jejichž prodeji rozhodlo či v budoucnu rozhodne, se fakticky uzavřou až poté, co OVÚS MěÚ Chrastava vydá stanovisko, že na předmětném pozemku se nenachází stavba, jejíž existence je v rozporu se stavebním zákonem

- s c h v á l i l o
1. prodej p. p. č. 94 o výměře 175 m2 – zahrada a dle geometrického plánu č. z. 416-167/2002 p. p. č. 97/5 o výměře 94 m2 – lesní pozemek, p. p. č. 770/13 o výměře 30 m2 – ostatní plocha, vše v k. ú. Dolní Chrastava a dále p. p. č. 1423/4 o výměře 87 m2 – trvalý trav. porost a dle geometrického plánu č. z. 500-167/2002 p. p. č. 824/ 25 o výměře 31 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 824/26 o výměře 6 m2 – lesní pozemek, p. p. č. 824/27 o výměře 19 m2 – lesní pozemek, p. p. č. 831/19 o výměře 136 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 831/20 o výměře 531 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 831/21 o výměře 280 m2 – ostatní plocha, p. p. č. 1426/3 o výměře 23 m2 –ostatní plocha, vše v k. ú. Chrastava I do vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic, za cenu 376 370,- Kč a náklady spojené s prodejem
2.prodej části p. p. č. 60/1 o výměře cca 400 m
2 – zahrada v k.ú. Chrastava I
3. prodej p. p. č.195 o výměře 232 m2 – zahrada v k. ú. Dolní Chrastava
4. prodej p. p. č.12 o výměře 304 m2 – travní porost v k. ú. Chrastava II
5. prodej p. p. č. 290 o výměře 1903 m2 – zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
6. prodej části p. p. č. 726/1 o výměře cca 125 m2 – ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
7. prodej části p. p. č. 726/1 o výměře cca 278 m2 – ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
8. prodej p. p. č. 439/19 o výměře 106 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
9. prodej p. p. č. 439/20 o výměře 34 m2 – zahrada a p. p. č. 439/21 o výměře 17 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
10. prodej p. p. č. 453/4 o výměře 43 m2 – zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
11. prodej p. p. č. 724/2 o výměře 255 m2 – zahrada v k. ú. Horní Vítkov
12. převod části družstevního podílu v MBD Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 4 v domě č. p. 204, Andělohorská ul. za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v MBD Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

- z r u š i l o
své usnesení č. j. 2003/03/II ze dne 12. 5. 2003 – prodej části p. p. č. 365/1 o výměře cca 200 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I

- s c h v á l i l o
změnu svého usnesení č. j. 2003/02/XVII, bod 3. ze dne 31. 3. 2003 – předběžně prodej části p. p. č. 365/1 o výměře cca 400 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I.

- s c h v á l i l o
1. předběžně prodej st. p. č. 168/2 o výměře 28 m2 s garáží v k. ú. Chrastava I;
2. předběžně prodej p. p. č. 216/3 o výměře 40 m
2 v k.ú. Chrastava I;
3. předběžně prodej části p. p. č. 545/2 o výměře 3 m2 – zahrada v k. ú. Chrastava I;
4. předběžně prodej p. p. č. 1144/1 o výměře 140 m2 - louka, p. p. č. 1035/1 o výměře 724 m2 – zahrada, vše k. ú. Horní Chrastava;
5. předběžně prodej části p. p. č. 439/4 o výměře cca 350 m2 – lesní pozemek v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy;
6. předběžně prodej p. p. č. 439/8 o výměře 190 m
2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy

- s c h v á l i l o
bezúplatné nabytí p. p. č. 233 o výměře 642 412 m2 – lesní pozemek a p. p. č. 234 o výměře 1338 m2 – lesní pozemek v k. ú. Mlýnice podle zák. č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 114/2000 Sb.), z vlastnictví ČR s právem hospodařit pro LČR, s. p., do vlastnictví Města Chrastava

- s c h v á l i l o
1. bezúplatné zřízení věcného břemene s právem vedení liniové stavby - kanalizační přípojky pod povrchem st. p. č. 216/3, jakož i strpět nutné opravy a údržbu této kanalizační přípojky na st. p. č. 216/3 v k. ú. Chrastava I ve vlastnictví města, ve prospěch MBD Chrastava a JUDr. Václava Hláska
2. zřízení věcného břemene s právem uložení kameninového potrubí DN 300 pro odvodnění nájezdové rampy a umožnění přístupu na vyznačené pozemky k provedení nutných oprav, případně odstranění havárie a omezení jakékoliv stavební činnosti na p. p. č. 213/1, p. p. č. 270/8, p. p. č. 805/1 a p. p. č. 805/5 v k. ú. Dolní Chrastava ve vlastnictví města, ve prospěch České republiky – ŘSD ČR
3. zřízení věcného břemene s právem umístění výústních objektů po celou dobu jejich životnosti, jakož i strpět provádění nezbytných prací spojených s opravami, revizemi a rekonstrukcí jednotlivých výústních objektů na p. p. č. 1464/1 a 1464/2 v k. ú. Chrastava I ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., ve prospěch města Chrastava, za c
enu 4200,- Kč

- s c h v á l i l o
na základě doporučení RM č. 2003/18/VII a 2003/17/X 5. změnu rozpočtu a investičního plánu dle přiloženého komentáře

- v z a l o n a v ě d o m í
"Zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování nové územně plánovací dokumentace a změn" a rozhodlo takto :

1) s c h v á l i l o
pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana
Jaroslava Teslíka, Chrastava - výstavba objektu rodinného domu
(objekt pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 724/4 v k. ú. Horní Vítkov,
obec Chrastava

2) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana
Bumbálka, Praha 4 - výstavba objektu rodinného domu
(objekt pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na st. p. č. 109 a p. p. č. 536/4, 536/5
vše v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

3) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana
Miloslava Nováčka,
Mladá Boleslav - výstavba objektu rodinného domu
(objekt pro bydlení nízkopodlažní městského typu) na p. p. č. 24/3 v k. ú. Chrastava I, obec
Chrastava

4) n e s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana
Josefa Drahoňovského, Liberec XI a paní Věry Klimešové, Chrastava - výstavba objektů
dvou rodinných domů, resp. záměr prodeje pozemku pro výstavbu RD (objekty pro
bydlení nízkopodlažní venkovského typu), na části p. p. č. 1326/1 v k. ú. Horní Chrastava,
obec Chrastava

5) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle záměru
pana Františka Čálka, Chrastava, zastoupeného panem Petrem Čálkem,
Chrastava - výstavba
objektů rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) jako
dostavbu proluky na p. p. č. 1300/2 a části p. p. č.1129/12 v k. ú. Horní Chrastava, obec
Chrastava o max. velikosti plochy pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu do 4000 m2

6) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru paní Zdeňky
Bartákové, Liberec 6 - výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní
venkovského typu) na části p. p. č. 395/3 a 394/1, vše v k. ú.
Andělská Hora u Chrastavy,
obec Chrastava

7) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Martina
Kuřinohy,
Chrastava - výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní
venkovského typu) na p. p. č. 395/2 v k. ú. Andělská Hora
u Chrastavy, obec Chrastava
a v rozsahu navrženém OVÚS MěÚ Chrastava, tj. převedení celé rezervní lokality č. 134
na části p. p. č. 395/2 a 395/1, vše v k.ú. Andělská Hora
u Chrastavy, do ploch pro
bydlení nízkopodlažní venkovského typu

8) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru firmy Čepro
a. s. se sídlem Spálená 5/84, Praha 1, zastoupené Svatoplukem Holatou, AMOS s. r. o.,
Východní 293, Liberec 30 - výstavba, resp. rozšíření stávající čerpací stanice na novou
moderní evropského typu ( rozvojové plocha dopravní vybavenosti ) na p. p. č. 739/2 v
k. ú. Chrastava I, obec Chrastava

9) o d l o ž i l o své rozhodnutí o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle
záměru pana Pavl
a Hudce, Chrastava a Karla Dvořáka, Chrastava - převedení pozemků p. č.
439/18 a části pozemku p. č. 439/4 do plochy
rekreace - zahrádkářské osady, vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava a
to do doby prověření staveb na těchto pozemcích ve správním řízení

10) n e s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města - záměr paní Svatavy Vikové,
Chrastava a pana Jana Vika, Horní Vítkov - výstavba objektů rodinných domů (objekty pro
bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 613/2
v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava

11) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru Města
Chrastavy - výstavba objektů cca 1-2 ks rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní
městského typu) na p. p. č. 318/3 a část p. p. č. 309/1, vše v k. ú. Dolní
Chrastava, obec Chrastava

12) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města - dle záměru Města Chrastavy -
výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní městského typu) na
části p. p. č. 82/1 v k. ú. Chrastava II, obec Chrastava

13) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru Města
Chrastavy - umístění přístupové komunikace pro pěší provoz na p. p. č. 41/10 a části p. p.
č. 44/1 ( plocha ostatní pozemní komunikace) v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava a v
rozsahu navrženém OVÚS MěÚ Chrastava, tj. zrušení návrhové o
statní pozemní
komunikace na p. p. č. 44/1, 44/5 a 44/1, vše v k. ú. Chrastava I. (návrhová komunikace
propojující Pobřežní a Vítkovskou ul.)

14) n e s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města - záměr pana Jana Procházky,
Liberec 15 - výstavba objektu pro bydlení nízkopodlažní venkovského
typu na p. p. č. 1324/2
v k. ú. Horní Chrastava, obec Chrastava

15) s c h v á l i l o pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu navrženém
OVÚS MěÚ Chrastava, tj. pořízení změny plochy na části p. p. č. 1334/1 a p. p. č. 1324/1
v k. ú. Horní Chrastava

- r o z h o d l o
1) v souladu s § 19 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn (včetně změn schválených v usnesení č. 2003/05), a to podílem dle počtu schválených změn
2) o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2003/06/VII, ve kterých dojde k uzavření dohody dle odst. 1 do 31. 12. 2003

- s c h v á l i l o
dle § 26 odst. 2 zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, regulační plán "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava", vypracovaný firmou Atelier Aurea s. r. o., Špitálská 2a, 190 00 Praha 9, projektant Ing. arch. Zdeněk Auer, v roce 2002

- s c h v á l i l o
v souladu s § 29, odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezení závazné části regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"

- s c h v á l i l o
vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"

- v y d á v á
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu" Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"

- v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- s c h v á l i l o
dle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí půjčky od věřitelů manželů Bystiakových za účelem úhrady části nákladů na rekonstrukci objektu č. p. 104 v Chrastavě, Nádražní ulici
Toto usnesení ZM navazuje na usnesení RM č. 19/99 bod 100) písm. e) ze dne 25. 10. 1999
.

- n e s c h v á l i l o
návrh místostarosty města o revokaci usnesení 2003/07/I v tom smyslu, že se vypustí slovní spojení "rozhodlo či"

- v z a l o n a v ě d o m í
rozhodnutí soudu v Ústí nad Labem ve věci zastavení řízení ve věci žaloby: Česká konsolidační agentura vůči městu Chrastava

- p o v ě ř i l o
člena ZM pana Oldřicha Němce k projednání možnosti navýšení státní dotace na rok 2004 na přístavbu Školní jídelny Chrastava v rozpočtovém výboru PSP ČR

- s c h v á l i l o
prodej vozidla Pick-up za cenu 9 900,-- Kč