Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 1. září 2003

Na tomto jednání zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

- schválilo
změnu podmínek pro prodej části členského podílu v MBD - podmínky při směně bytů nájemců

- schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 682, Střelecký vrch, k. ú. Chrastava I (podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, v platném znění)

- schválilo
1. prodej části p. p. č. 82/1 o výměře cca 900 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava II za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 125, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
2. prodej části p. p. č. 82/1 o výměře cca 750 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava II za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 125, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
3. prodej části p. p. č. 82/1 o výměře cca 1 000 m2 - ostatní plocha v k. ú. Chrastava II za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 100, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
4. prodej části p. p. č. 309/1 o výměře cca 1 500 m2 - travní porost v k. ú. Dolní Chrastava za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 150, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
5. prodej části p. p. č. 309/1 o výměře cca 1 400 m2 - travní porost v k. ú. Dolní Chrastava za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 150, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
6. prodej části p. p. č. 309/1 o výměře cca 1 350 m2 - travní porost v k. ú. Dolní Chrastava za účelem výstavby rodinného domku, za cenu 150, - Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
7. prodej p. p. č. 324 o výměře 1 542 m2 - zahrada a st. p. č. 98/12 o výměře 71 m2, vše k. ú. Horní Chrastava za cenu 99 500,- Kč a náklady spojené s prodejem
8. prodej části p. p. č. 439/1 o výměře cca 1 010 m2 - travní porost za cenu 25,-- Kč/m2, část p. p. č. 439/2 o výměře cca 571 m2 - zahrada za cenu 15,-- Kč/m2, část p. p. č. 453/2 o výměře cca 352 m2 - zahrada za cenu 5,-- Kč/m2 a p. p. č. 439/17 o výměře 819 m2 - lesní pozemek za cenu 20,-- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, vše k. ú. Andělská Hora u Chrastavy. Parcely budou upraveny geometrickým plánem tak, aby hranice pozemku byla umístěna ve středu vodoteče potoka.
9. prodej p. p. č. 93/6 o výměře 539 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava II za cenu 27 000,-- Kč a náklady spojené s prodejem
10. prodej p. p. č. 59/13 o výměře 203 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava II za cenu 12 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem
11. prodej domu č. p. 23 se st. p. č. 35 o výměře 83 m², st. p. č. 36 o výměře 377 m², p. p. č. 221 o výměře 409 m² - zahrada, p. p. č. 222 o výměře 226 m² - zahrada, p. p. č. 225/1 o výměře 101 m² - ostatní plocha, p. p. č. 225/2 o výměře 585 m² - ostatní plocha, p. p. č. 227 o výměře 224 m² - trvalý travní porost, část p. p. č. 229/1 o výměře cca 5 000 m² - trvalý travní porost a část p. p. č. 214 o výměře cca 50 m² - zahrada, vše k. ú. Dolní Chrastava do vlastnictví společnosti NORMA k. s. za cenu 1 000,-- Kč/m² a náklady spojené s prodejem za podmínky složení jistoty ve výši 300 000,-- Kč do konce září 30. 9. 2003

- schválilo
1. změnu svého usnesení č. j. 2003/05/VI ze dne 23. 6. 2003
2. změnu svého usnesení Čl. I, bod č. 5 ze dne 12. 9. 2001
3. změnu svého usnesení Čl. I, bod č. 4 ze dne 24. 6. 2002

- schválilo
1. předběžně prodej části p. p. č. 60/1 o výměře cca 400 m2 - zahrada v k. ú. Chrastava I
2. předběžně prodej p. p. č. 726/1 o výměře 403 m2 - ostatní plocha v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy
3. předběžně prodej části p. p. č. 156/2 o výměře cca 3 500 m2 - ostatní plocha a p. p. č. 156/3 o výměře 797 m2 -  zahrada, vše k. ú. Dolní Chrastava
4. předběžně prodej p. p. č. 724/2 o výměře 255 m2 - zahrada v k. ú. Horní Vítkov

- schválilo
koupi části p. p. č. 570/1 o výměře cca 1 600 m² – sportoviště rekreační plocha v k. ú. Chrastava I od Tělovýchovné jednoty Spartak Chrastava za dohodnutou cenu 200 000,- Kč

- rozhodlo
1. neuzavřít směnnou smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
2. schválit předběžně prodej:

k. ú. Dolní Chrastava - p. p. č. 94 o výměře 175 m² – zahrada a dle geometrického plánu č. z. 416-167/2002 p. p. č. 97/5 o výměře 94 m² – lesní pozemek, p. p. č. 770/13 o výměře 30 m² – ostatní plocha, k. ú. Chrastava I – p. p. č. 1423/4 o výměře 87 m² – trvalý travní porost a dle geometrického plánu č. z. 500-167/2002 p. p. č. 824/ 25 o výměře 31 m² – ostatní plocha, p. p. č. 824/26 o výměře 6 m² – lesní pozemek, p. p. č. 824/27 o výměře 19 m² – lesní pozemek, p. p. č. 831/19 o výměře 136 m² - ostatní plocha, p. p. č. 831/20 o výměře 531 m² – ostatní plocha, p. p. č. 831/21 o výměře 280 m² – ostatní plocha, p. p. č. 1426/3 o výměře 23 m² – ostatní plocha

3. nepřijmout do vlastnictví města nově vzniklou komunikaci včetně pozemků (od “Vyhlídky” směrem na Bílý Kostel)

4. nepřijmout do vlastnictví města nově vzniklou komunikaci (u vodní plochy “Oko”)

- navrhlo ŘSD ČR

1. převést do vlastnictví města darovací smlouvou nově vzniklou komunikaci včetně pozemků (od nového podchodu z  Bílokostelecké ul. směrem k čerpací stanici)

2. odprodat pozemky (u vodní plochy “Oko”) ve vlastnictví města pod nově vzniklou komunikací ŘSD ČR tak, aby byl umožněn přístup k pozemkům ve vlastnictví paní B. Čepelové

- schválilo
návrh 4. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2003 dle přiloženého komentáře

- schválilo
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 536 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dne 25. 1. 2001 ve věci "Rekonstrukce radnice", mezi smluvními stranami objednatelem Městem Chrastava a zhotovitelem Ing. Janem Imlaufem IMSTAV LIBEREC a pověřila starostu města uzavřením smlouvy

- schválilo
nepřijetí veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu ELITEX SERVICES, a. s.

- schválilo
návrh smlouvy o dílo uzavřené dle § 536 Obchodního zákoníku ve věci "Zhotovení povrchové úpravy na části stávající zpevněné plochy v areálu TJ Spartak" mezi smluvními stranami: objednatel Město Chrastava a zhotovitel f. BALTOM s. r. o. a pověřila starostu města uzavřením smlouvy

- schválilo
na základě doporučení RM č. 2003/16/X, bod č. 2 ze dne 13. 8. 2008 návrh kupní smlouvy na ojeté osobní motorové vozidlo ŠKODA FELICIE Pick Up LX Mpi za cenu 121 000,- Kč

- schválilo
1. smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem Chrastava a obcí Nová Ves
2. smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem Chrastava a obcí Mníšek

- na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 5. 8. 2003 v rámci veřejné obchodní soutěže na poskytnutí úvěru městu na pořízení investic, vyhlášené v Obchodním věstníku číslo 19/03 dne 14. 5. 2003 pod značkou 170972-19/03,

a) schválilo

přijetí úvěru na rekonstrukci radnice ve výši 30 000 000,- Kč a úvěru na přeúvěrování 22 b. j. v Turpišově ulici ve výši 13 000 000,- Kč s pohyblivou úrokovou sazbou 12 M PRIBOR + marže p. a.

b) schválilo

návrh úvěrové smlouvy - investiční úvěr na rekonstrukci radnice a přeúvěrování 22 b. j v Turpišově ul. s Volksbank CZ, a. s. a pověřilo starostu města uzavřením smlouvy

- schválilo

dar Římskokatolické farnosti Chrastava ve výši 40 000,- Kč účelově vázaný na rekonstrukci okna, státem chráněné památky kostela sv. Vavřince v Chrastavě

- vzalo na vědomí

podnět ohledně omezení průjezdu vozidel v Horní Chrastavě, přes část Vysoká, směr Vítkov, Nová Ves

- neschválilo návrh

pozastavit usnesení z 23. 6. 2003 č. 2003/05/I a, b, c