USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 8. dubna 2002

Přítomni: 18 členů ZM
Jmenovitě: Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, Ing. Michael Canov, Dalibor Hodaň, Pavel Hudec, Vladislava Kollmannová, Michal Košina, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Pavel Pěch, Hana Šormová, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Lenka Zíková
Nepřítomni: František Bouda

Z řad veřejnosti přítomni cca 2 občané.

Ověřovatelé zápisu: p. Hana Šormová, p. Lenka Zíková

Program zasedání:

 1. Informace, diskuse s občany
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Technické a stavební služby – obchodní partner
 4. Závěrečný účet města za rok 2001
 5. Změny investičního plánu, přijetí úvěru, dotace
 6. Zadání změny územního plánu města
 7. Různé
 8. Diskuse

Z celkového počtu 19 členů ZM je v počtu 18 členů (od poloviny 17) přítomna nadpoloviční většina členů, ZM je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se ZM usneslo takto:

I. schválilo

 1. změnu Podmínek pro prodej částí podílu Města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů (příloha č.1)
 2. převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č.p. 373, Andělohorská ul., k.ú. Dolní Chrastava , panu Lubomíru Mistrovi za cenu 123 463,- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18.6. 2001, v platném znění)
 3. prodej pozemkové parcely č.1077/1 o výměře 549 m2 - louka a pozemkové parcely č.1075/2 o výměře 12 m2 – zahrada, vše k.ú. Chrastava I , do vlastnictví manželům Coufalovým, za cenu 22 000,- Kč a náklady spojené s prodejem.
 4. prodej pozemkové parcely č.59/17 (původně část p.p.č 59/3) o výměře 252 m2 – ostatní plocha v k.ú. Chrastava II, do podílového spoluvlastnictví rovným dílem panu Ladislavu Bajzovi a panu Michalu Bajzovi, za cenu 12 600,- Kč a náklady spojené s prodejem
 5. prodej pozemkové parcely č.58/35 (původně část p.p.č.58/1) o výměře 352 m2 - louka v k.ú. Chrastava II, do vlastnictví manželům Trakalovým, za cenu 14 100,- Kč a náklady spojené s prodejem
 6. prodej pozemkové parcely č.58/36 (původně část p.p.č.58/1) o výměře 283 m2 - louka v k.ú. Chrastava II , do vlastnictví manželům Minaříkovým, za cenu 11 400,- Kč a náklady spojené s prodejem
 7. prodej části pozemkové parcely č.1273/3 o výměře cca 1600 m2 - louka a části pozemkové parcely č.1454/2 o výměře cca 10 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Chrastava I, do podílového spoluvlastnictví rovným dílem Ing. Lambertu Medřickému a paní Jitce Kosové, za cenu 25,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
 8. prodej pozemkové parcely č.439/18 (původně část p.p.č.439/4) o výměře 288 m2 – lesní pozemek v k.ú. Andělská Hora, do vlastnictví pana Karla Dvořáka, za cenu 4 400,- Kč a náklady spojené s prodejem
 9. dle geometrického plánu čz. 487-2/2002 směnu ideální poloviny pozemkové parcely č.194/1 (původně část p.p.č.194) ve vlastnictví manželů Grollových za ideální polovinu pozemkové parcely č.194/2 ve vlastnictví města, tak že ve vlastnictví města zůstává pozemková parcela č.194/1 o výměře 229 m2 – zahrada a ve vlastnictví manželů Grollových zůstává pozemková parcela č.194/2 o výměře 214 m2 – zahrada, vše k.ú. Chrastava I
 10. koupi pozemkové parcely č.120/28 (původně část p.p.č.120/2) o výměře 10 m2 – ostatní plocha v k.ú. Horní Chrastava od společnosti Benteler ČR k.s., Stráž nad Nisou, za cenu 1000,- Kč a náklady spojené s prodejem
 11. koupi pozemkové parcely č.527 o výměře 401 m2 - ostatní plocha v k.ú. Andělská Hora od společnosti Severočeská energetika a.s. za cenu 2000,- Kč a náklady spojené s prodejem
 12. předběžně prodej
 1. stavební parcely č.168/2 o výměře 28 m2 - zastavěná plocha včetně stavby (nezkolaudovaná garáž), k.ú. Chrastava I
 2. části pozemkové parcely č. 48/6 o výměře cca 640 m2 – louka, k.ú. Chrastava II
 3. pozemkové parcely č. 111/2 o výměře 405 m2 - zahrada, k.ú. Dolní Chrastava
 4. pozemkové parcely č. 698/1 o výměře 128 m2 – ostatní plocha, svah, skála a pozemkové parcely č. 698/2 o výměře 523 m2 - louka v k.ú. Dolní Vítkov
 5. pozemkové parcely č. 513/2 o výměře 332 m2 – ostatní plocha, pozemkové parcely č.1120 o výměře 138 m2 - ostatní plocha a pozemkové parcely č.52 o výměře 641 m2 – louka, vše k.ú. Horní Vítkov
 6. stavební parcely č.295 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemkové parcely č.400/1 o výměře 1599 m2 - orná půda, části pozemkové parcely č. 400/13 o výměře cca 350 m2 – orná půda, vše k.ú. Dolní Chrastava
 1. změnu svého usnesení č.j.II. 14 ze dne 28.1.2002 tak, že nově zní: “Zastupitelstvo města schválilo předběžně směnu stavební parcely č.44/1 o výměře 633 m2, stavební parcely č. 44/2 o výměře 25 m2, stavební parcely č. 123/1 o výměře 376 m2, stavební parcely č. 67 o výměře 526 m2, stavební parcely č. 211 o výměře 193 m2, pozemkové parcely č. 55/2 o výměře 2109 m2 - zahrada, pozemkové parcely č.202/1 o výměře 299 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 202/4 o výměře 171 m2 – zahrada, pozemkové parcely č. 207 o výměře 576 m2 – zahrada a pozemkové parcely č. 853/2 o výměře 135 m2 – zahrada, vše v  k.ú.Dolní Chrastava, ve vlastnictví České republiky (Ředitelství silnic a dálnic ČR) za pozemkovou parcelu č. 94 o výměře 175 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 96 o výměře 134 m2 - pastvina, část pozemkové parcely č. 97/2 o měře cca 52 m2 - zahrada, pozemkovou parcelu č. 400/4 o výměře 265 m2 - zahrada, část pozemkové parcely č. 400/13 o výměře cca 86 m2 – orná půda, část pozemkové parcely č. 770/1 o výměře cca 1262 m2 – ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 777/1 o výměře cca 161 m2 – ostatní plocha, pozemkovou parcelu č. 777/2 o výměře 119 m2 – ostatní plocha, vše v k.ú. Dolní Chrastava, dále část pozemkové parcely č. 605 o výměře cca 200 m2 – lesní pozemek, část pozemkové parcely č. 824/16 o výměře cca 36 m2 – ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 824/17 o výměře cca 7 m2 - lesní pozemek, část pozemkové parcely č. 824/20 o výměře cca 17 m2 – lesní pozemek, část pozemkové parcely č. 831/9 o výměře cca 107 m2 – ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 831/10 o výměře cca 500 m2 – ostatní plocha, část pozemkové parcely č. 987/3 o výměře cca 64 m2 – orná půda, část pozemkové parcely č. 1423/4 o výměře cca 68 m2 pastvina, část pozemkové parcely č. 1426/2 o výměře a 32 m2 – ostatní plocha a část pozemkové parcely č. 1430/3 o výměře cca 68 m2 - ostatní plocha, vše v k.ú. Chrastava I, vše ve vlastnictví města
 2. závěrečný účet města za rok 2001 (příloha č.2)
 3. vstup společnosti BALTOM, s.r.o., Stráž nad Nisou do společnosti Technické a stavební služby a.s., Chrastava, formou zvýšení základního kapitálu na hodnotu 2 000 000,--Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem ve výši 1 000 000,--Kč s tím, že oba akcionáři budou mít stejné podíly na základním kapitálu i hlasovacích právech; o zvýšení základního kapitálu a souvisejících záležitostech rozhodne rada města v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti
 4.  
 1. ukončení smlouvy o společném postupu investorů při provádění výstavby domu s 22 b.j. v Chrastavě, Turpišově ulici, uzavřené se společností Zámeček Chrastava, s.r.o., dohodou
 2. přijetí střednědobého investičního úvěru na dokončení výstavby domu s 22 b.j. v Turpišově ulici ve výši až 9 mil.Kč, od České spořitelny, a.s.
 3. zajištění úvěru uvedeného pod písm.b) budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy města, blankosměnkou vlastní včetně směnečného prohlášení (smlouva o vyplňovacím právu směnečném) a nemovitou zástavou podle písm.d)
 4. zřízení zástavního práva k rozestavěnému objektu 22 b.j. v Turpišově ulici se zastavěnou částí pozemkové parcely č.516/1, k.ú.Chrastava I k zajištění úvěru uvedeného pod písm.b), při dodržení podmínek, za kterých je poskytnuta státní investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci “Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury”
 5. předběžně prodej bytů v domě s 22 b.j. v Turpišově ulici do osobního vlastnictví nájemcům těchto bytů, při dodržení podmínek, za kterých je poskytnuta státní investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci “Programu podpory výstavby nájemního bydlení a technické infrastruktury a pověřuje radu města projednáním, schválením a zveřejněním podmínek prodeje
 1. změnu svého usnesení č.j.I.12, písm.a) tak, že nově zní: “Zastupitelstvo města schválilo přijetí krátkodobého úvěru na financování kapitálových výdajů podle investičního plánu 2001 a 2002 do výše úvěrového rámce 5 mil.Kč, s celkovým čerpáním až 15 mil.Kč, od České spořitelny, a.s.”
 2. přijetí státní investiční dotace na výstavbu školní jídelny v Chrastavě
 3. záměr změny investičního plánu města na rok 2002 v položkách
 1.  
 1. vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu zadání změny č.I schváleného územního plánu města Chrastavy
 2. návrh zadání změny č.I schváleného územního plánu města Chrastavy podle vyhodnoceného připomínkového řízení (příloha č.3)
 3. podle §21 odst.6 stavebního zákona upuštění od zpracování konceptu řešení změny územního plánu města Chrastava
 4. uložit Odboru výstavby a územní správy městského úřadu zajištění dopracování čistopisu změny územního plánu města prostřednictvím společnosti SAUL, s. r. o. Liberec v termínu do 30. 5. 2002
 1. základní principy a podmínky pronájmu plynových kotelen a rozvodů v Liberecké ulici a Andělohorské ulici (příloha č. 4 k usnesení ZM)
 2. ve smyslu §48 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, smlouvu o spolupráci mezi obcemi (příloha č. 5)

II. zrušilo

své usnesení č.j.I.10 ze dne 5.listopadu 2001 (zajištění úvěru společnosti Zámeček Chrastava u Komerční banky a.s. objektem č.p.50 na Bílokostelecké ul. a rozestavěným domem s 22 b.j. v Turpišově ulici)

III. rozhodlo

o pořízení změny č.II územního plánu města Chrastavy, týkající se funkčního využití území mimo zastavitelné území, bude pořízena za předpokladu zajištění financování této změny (příloha č. 4)

IV. deleguje

zástupce města

 1. Mgr.Petra Medřického, starostu města, na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. v Teplicích dne 24.května 2002 (náhradníci Miroslav Jahelka, starosta obce Nová Ves, Ing.Michael Canov, místostarosta města Chrastavy)
 2. Ing.Michaela Canova, místostarostu města, na členskou schůzi Městského bytového družstva Chrastava v Chrastavě dne 5.června 2002 (náhradník Mgr.Petr Medřický, starosta města)