U s n e s e n í

Městského zastupitelstva v Chrastavě ze dne 8. listopadu 1999

 

Přítomni: 19 členů MZ

Jmenovitě:

Ing. Miroslav Balcar, Stanislav Bárta, František Bouda, Ing. Michael Canov, Petr Děkan, Dagmar Dubnová, Václav Erbert, Dalibor Hodaň, Vladislava Kollmannová, Mgr. Petr Medřický, Ing. Jiří Mlynář, Zdeňka Novotná, Miloslav Pilař, Zuzana Šafaříková, Miloslava Šírová, Ing. Pavel Štekl, Petr Trefáš, Petr Vavera, Zita Václavíková

Z řad veřejnosti přítomno cca 50 občanů.

 

Návrhová komise: Václav Erbert, Ing.Pavel Štekl, Petr Trefáš

Ověřovatelé zápisu: Miloslava Šírová, František Bouda

 

Program zasedání:

1) Diskuse s občany

2) Mateřské školy - organizační změny

3) Změna rozpočtu na rok 1999

4) Různé

5) Diskuse

* * *

Z celkového počtu 19 členů MZ jsou v počtu 19 členů přítomni všichni členové zastupitelstva, MZ je tedy usnášeníschopné. Jednání pokračovalo podle schváleného programu. Během veřejného zasedání se MZ usneslo takto:

I. s c h v á l i l o

  1. změnu rozpočtu města na rok 1999 (příloha č. 1)
  2. prodej domu č.p. 79 se st.parcelou č. 74 o výměře 348 m2, poz.parcelou č. 134 o výměře 3316 m2 (zahrada) a příslušenstvím v k.ú. Horní Vítkov, do vlastnictví pana Viktora Kačani, za cenu 400 000,-- Kč, za dohodnutých podmínek
  3. předběžně prodej poz.parcely č. 343/2 o výměře 40 m2, zahrada, v k.ú. Chrastava I
  4. prodej plynovodu Andělohorská ul. (odbočka k č. p. 363) za cenu celkem 31 000,-- Kč
  5. předběžně nabytí pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR a ve správě Pozemkového fondu České republiky, jejichž soupis je uveden v příloze č. 2, do vlastnictví města ve smyslu
  6. § 5 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (příloha č. 2)
  7. poskytnutí dotace ve výši 25 000,-- Kč panu Jaroslavu Kaněrovi na úhradu nákladů spojených s provozem kina v roce 1999
  8. poskytnutí dotace (příspěvku) ve výši 500 000,-- Kč Českým drahám, s.o., na rekonstrukci výpravní budovy ČD v Chrastavě, pokud bude dokončena nejpozději do 31.10. 2002

II. z m ě n i l o

své usnesení č.j. II, odst. 4, písm. b) ze dne 14. 6. 1999 v termínu zániku školní jídelny jako zařízení města; nové znění s účinností k 31. 12. 1999

 

Ing. Michael C a n o v, zástupce starosty města

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města