Výroční zpráva
o výsledcích finančních kontrol
za rok 2005

Město: Chrastava
Určeno: Krajský úřad se sídlem v Liberci
Datum vyhotovení:
6. 2. 2006
Schválil: Ing. Michael Canov - starosta města
Přiloženo:
příloha č. 2 dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb., příloha č. 4 dle Vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Počet stran komentáře: 3
Počet stran tab. příloh: 4

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2005

Obsah:
I. Souhrnné zhodnocení
1. Výsledky řídících kontrol
2. Výsledky interního auditu
3. Výsledky veřejnosprávních kontrol
4. Informace o fin. kontrolách podle mezinárodních smluv
5. Přehled a charakteristika opatření
II. Přehled o kontrolních zjištění
1. Přehled zjištěných závažných nedostatků
2. Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení

I. Souhrnné zhodnocení
Vnitřní kontrolní systém zahrnuje provedení kontrol řídících a interních. Město nezřídilo, v souladu se zákonem, orgán vnitřní kontroly.
V oblasti řídících kontrol, především záznamů o těchto kontrolách, týkající se provádění a vyznačování předběžných kontrol a přikládání dokladu o těchto kontrolách k finančním operacím, jsou schvalovány ve třech úrovních.
V oblasti interních kontrol došlo k výraznému posunu a k jejich význačnému zkvalitnění v souvislosti se zvýšenou aktivitou celého kontrolního výboru. Finanční výbor zastupitelstva zahrnul a projednával změny rozpočtu a otázky prodeje majetku města. Do plánů činnosti jsou zahrnovány připomínky z auditu hospodaření.
K datu podání zprávy je systém účinný. V oblasti předběžných kontrol je nutné provést v průběhu roku 2006 další rozpracování postupů, zvýšit jejich počet a způsob záznamů z jejich provedení.
Vnitřní kontrolní systém je dostatečně přiměřený, jeho účinnost má pozitivní vliv na efektivní výkon veřejné správy.
1. Výsledky řídících kontrol

Řídící kontroly byly v souladu s právními předpisy prováděny jednak jako předběžné, a to v průběhu roku 2005 formou schválení operace a dále schválením čerpání finančních prostředků formou příloh k došlým fakturám. Kontroly průběžné a následné byly prováděny v průběhu celého kalendářního roku.
Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky.
2. Výsledky interního auditu

Interní audit provádí kontrolní výbor zastupitelstva města, který zahrnul interní kontroly výrazně do plánů činnosti. Kontroly byly zaměřeny do všech okruhů dle právních předpisů, tj. finanční kontrola, kontrola systémů a kontrola výkonů. V rámci této činnosti proběhlo za rok 11 kontrolních akcí.
Ze zápisů z vnitřních kontrol vyplývá, že nedošlo k žádným závažným zjištěním a kontrolami nebyla zjištěna porušení vnitřních předpisů.
3. Výsledky veřejnosprávních kontrol

Výkon veřejnosprávních kontrol zajišťoval kontrolní výbor zastupitelstva města, který zahrnul kontroly do plánu činnosti a odborná firma. V rámci této činnosti proběhlo celkem 5 kontrolních akcí.
Ze zápisů z kontrol vyplývá, že nedošlo k žádným závažným zjištěním a kontrolami nebyla zjištěna porušení vnitřních předpisů.
V roce 2005 proběhla také veřejnosprávní kontrola Finančního ředitelství Ústí n. L. na dodržování podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce “Chrastava - školní jídelna”. Kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek rozhodnutí.
4. Informace o fin. kontrolách podle mezinárodních smluv

V roce 2005 neproběhla u města žádná finanční kontrola ve smyslu § 24 zákona o vykonávání finančních kontrol dle mezinárodních smluv.
5. Přehled a charakteristika opatření
a) zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti:

zapracovat do pololetních plánů činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města větší počet veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací a subjektů využívajících veřejné prostředky
b) zabezpečení účinnosti vnitřního kontrolního systému:

provedení následných veřejnosprávních kontrol u jednotlivých příspěvkových organizací města prostřednictvím odborníků c) průběžné sledování:
sledování platného rozpočtu města po stránce naplňování příjmů a předpokládaných výdajů, předkládání změn vyhodnocování rozpočtového výhledu města na rok 2006 ve vazbě na skutečný vývoj příjmů a výdajů
výsledky řídících kontrol prováděných kontrolním výborem zastupitelstva města

II Přehled o kontrolních zjištěních
1. Přehled zjištěných závažných nedostatků

Na základě výsledků řídících a veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2005 konstatujeme, že nebyly zjištěny závažné nedostatky dle § 22, odst. 6 zákona.
2. Přehled zjištění předaných k dalšímu řízení

V průběhu roku 2005 nedošlo k závažným zjištěním a tedy ani k předání těchto zjištění k dalšímu šetření dle zvláštních zákonů.

V Chrastavě dne 30. 1. 2006
Vyhotovil: Ing. Jindřich Fadrhonc - tajemník MěÚ

V Chrastavě dne 6. 2. 2006
Schválil: Ing. Michael Canov - starosta