Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 1/2011

Město Chrastava

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 11. 4. 2011 usnesením č. 2011/04/XIII usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý

a) provozovaný povolený hrací přístroj nebo

b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

(2) Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).

 

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1) Poplatková povinnost vzniká:

a) dnem uvedení VHP do provozu,

b) dnem nabytí právní moci povolení k provozování jiného THZ.

(2) Poplatková povinnost zaniká:

a) dnem ukončení provozu VHP,

b) dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.

(2) Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 5.000,-- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.

(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3) Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

(2) Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný vždy nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí.

(3) Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu / délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

(4) Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.

(5) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.

(6) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Navýšení poplatku

Sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku se zvyšuje na trojnásobek v souladu s § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 8
Přechodná ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/ 2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, ze dne 21. 6. 2010.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2011.

 

Ing. Michael C a n o v - starosta

Zita V á c l a v í k o v á - místostarostka