Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 8/2010

ze dne 13. prosince 2010,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2009 ze dne 22. června 2009

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 13.12.2010 usnesením č. 2010/07/XVII usneslo vydat na základě § 10b a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

V příloze č. 1 se nahrazuje dosavadní znění odstavce 2 a odstavec 2 nově zní:

Výpočet sazby poplatku pro rok 2011:

C = 2,573.991,18 Kč (612.672,48 Kč za období 1.1.2009 až 31.3.2009; 589.519,47 Kč za období 1.4.2009 až 30.6.2009; 665.345,16 Kč za období 1.7.2009 až 30.9.2009; 706.454,07 Kč za období 1.10.2009 až 31.12.2009; faktury jsou k nahlédnutí na HFO MěÚ)
Fa = 6191 osob (dle matriky MěÚ k 31.12.2009)
Fb = 80 osob (dle HFO MěÚ k 31.12.2009)
S 2 = 2,573.991,18 Kč/ (6191 + 80) = 410,46 Kč = > S2 = 250,-- Kč
S 1 = 250,--Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva)
S = 250 + 250 = 500,-- Kč“

 

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 Ing. Michael C a n o v - starosta

Zita V á c l a v í k o v á - místostarostka