Obecně závazná vyhláška

č. 7/2010,

o stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních podniků a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010

 

Zastupitelstvo města Chrastavy vydalo dne 13. 12. 2010 na základě § 10 písmeno b) a § 84 odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

veřejnosti přístupným sportovním podnikem – otevření sportovního zařízení1) jednorázově, opakovaně, trvale nebo ve vymezených časových úsecích, za úplatu, či bezplatně k užívání veřejností, za podmínek stanovených návštěvním řádem2) sportovního zařízení.

Čl. II
Stanovení podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku pro průběh veřejnosti přístupných sportovních podniků

 

Návštěvníci veřejnosti přístupného sportovního podniku jsou povinni dodržovat vydaný a zveřejněný návštěvní řád sportovního zařízení.

Čl. III
Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 ze dne 12. 4. 2010 se zrušuje.

 

Čl. IV
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Michael C a n o v - starosta

Zita V á c l a v í k o v á - místostarostka

 

1) §2 odst.3 zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů(sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.)

2)§ 7a zákona č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů