Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 21. 6. 2010 vydalo na základě § 10 a) a § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Úvodní ustanovení

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (dále jen “poplatek”).

Čl. II
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu do provozu, a to ve lhůtě do 3 dnů od uvedení do provozu.

(2) Již provozované výherní hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu je poplatník povinen ohlásit nejdéle do jednoho měsíce od data nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(4) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 3 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.

Čl. III
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu činí 5.000,-- Kč na 3 měsíce.

Čl. IV
Sankční navýšení sazby poplatku

(1) Do 31. 12. 2010 se sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku zvyšuje v souladu s § 11 odst. 1 zákona ve znění účinném do 31. 12. 2010 na trojnásobek.

(2) Od 1. 1. 2011 včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky může městský úřad prostřednictvím odboru HFO navýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 odst. 3 zákona ve znění účinném od 1.1.2011.

Čl. V
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů po ohlášení.

 

Čl. VI
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2006 ze dne 4. 9. 2006, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

 

Čl. VII
Účinnost

Vzhledem k naléhavému obecnému zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení nejdříve však 1. července 2010

 

Ing. Michael Canov - starosta 

Miloslav Pilař - místostarosta