Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,

kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2006 ze dne 4. 9. 2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Chrastavy (dále jen OZV č. 11/2006) a kterou se mění a doplňují, respektive zrušují, některé další obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města Chrastavy vydalo dne 21. 6. 2010 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Doplnění OZV č. 11/2006

1. Do článku III OZV č. 11/2006 se za odstavec (5) vkládají nové odstavce (6) a (7), které zní:

„(6) Společná stanoviště sběrných nádob o objemu max. 240 litrů jsou uvedena v příloze č.2 této vyhlášky zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží. Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky. Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, pro které slouží, ani s nimi souvisejícími parcelami, jsou uvedena v příloze č. 4 této vyhlášky, zákresy v kopii pozemkové mapy a určením objektů, pro které stanoviště slouží. Pro objekty neuvedené v přílohách č. 2-4 této vyhlášky je stanoviště sběrných nádob u komunikace před objektem.

„(7) U výstavby nových objektů se za stanoviště sběrných nádob určuje místo stanovené na základě vyjádření města v rozhodnutí nebo jiném opatření stavebního úřadu podle zvláštních předpisů.“

2. Do čl. IV za konec věty v písmenu a) se doplňují slova „nápojové kartony“.

3. Do čl. V odst.1 se za písmeno c) doplňuje nové písmeno d) ve znění:

„d) pro nápojové kartony oranžovou barvou“

 4. Ostatní části obecně závazné vyhlášky č. 11/2006 zůstávají nedotčeny.

Čl. II
Přílohy

1. Stávající příloha č. 1 - Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro shromažďování využitelných (tříděných) složek komunálního opadu se nahrazuje novou přílohou č. 1, doplněnou o stanoviště sběrných nádob pro shromažďování nápojových kartonů.

2. Za přílohu č.1 se doplňují:

příloha č. 2 - Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů, uvedena zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží

příloha č. 3 - Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů, příloha č. 4 - Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, ani s nimi souvisejícími parcelami s určením objektu, pro který stanoviště slouží.

Čl. III
Změny, doplnění a zrušení některých dalších obecně závazných vyhlášek

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 1. 2. 2010 se doplňuje takto: za článek III. se vkládá článek III b), který zní:

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný u poplatníka s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce.
(2) Poplatek je splatný u poplatníka s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí.

2. V obecně závazné vyhlášce č. 13/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku ze dne 16. 10. 2006 čl. 1 odst. (1) zní takto:

Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky lze provozovat v době od 18:00 hodin do 04:00 hodin, na sídlišti Střelecký vrch však pouze od 14:00 hodin do 18:00 hodin.

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedením speciální ochranné deratizace a dezinsekce ze dne 1. 2. 2010 se zrušuje.

Čl. IV
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 Ing. Michael Canov - starosta 

Miloslav Pilař - místostarosta