Úplné znění (ve znění OZV 5/2010)

Obecně závazná vyhláška č. 11/2006
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, na katastrálním území města Chrastavy

Zastupitelstvo města Chrastavy schválilo dne 4.9. 2006 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech”), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen “zákon o obcích”), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I
Úvodní ustanovení

(1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na katastrálním území města Chrastavy.
(2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt nebo jsou vlastníky stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci ke kterému mají vlastnické právo a leží v k.ú. Chrastava a další osoby, které se na území města zdržují.

Čl. II
Základní pojmy

Pojmy používané pro účely této vyhlášky se řídí zejména § 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

a) komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu zákona o odpadech, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
b) nebezpečné složky komunálního odpadu jsou nebezpečným odpadem, tím se rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech,
c) využitelný /tříděný/ odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, sklo, plastové obaly, kovy,
d) objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, s ohledem na její rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce,
e) směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů, biologického, objemného a nebezpečných složek komunálního odpadu z komunálního odpadu. Směsným odpadem je i odpad (odpadky) odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích,
f) stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů takto označen (např. beton, cihly, tašky, keramika, demoliční odpad aj.),
g) původce odpadů je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů,
h) pověřená osoba je oprávněná osoba, která je oprávněna dle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů nakládat s odpady a je pověřená městem na základě smlouvy k úkonům v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
i) shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady,
k) mobilní sběr odpadů je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla pověřené osoby (svozové společnosti),
l) sběrná nádoba je nádoba, určená k shromažďování složek komunálního odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzv. popelnice nebo kontejnery), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů. Sběrnou nádobou je též velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství.

Čl. III
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště

(1) Sběrné nádoby na komunální odpad jsou nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovány do doby jejich svozu a jsou to:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery), které jsou určeny ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby, které jsou určeny pro odděleně sbírané a tříděné druhy komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích na území města a slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
(2) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad, je takový objem sběrné nádoby, který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob trvale hlášených v objektu, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při běžném provozu domácností v objektu do sběrné nádoby.
(3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou určeny.
(4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích tak, aby byly dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadu.
(5) Stanoviště sběrných nádob je určené místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování a svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

(6) Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů jsou uvedena v příloze č. 2 této vyhlášky zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží. Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů jsou uvedena v příloze č. 3 této vyhlášky. Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, ani s nimi souvisejícími parcelami jsou uvedena v příloze č. 4 této vyhlášky zákresy v kopii pozemkové mapy a určením objektu, pro který stanoviště slouží. Pro objekty neuvedené v přílohách č. 2-4 této vyhlášky je stanoviště sběrných nádob u komunikace před objektem.

(7) U výstavby nových objektů se za stanoviště sběrných nádob určuje místo stanovené na základě vyjádření města v rozhodnutí nebo jiném opatření stavebního úřadu podle zvláštních předpisů.“

 

Čl. IV
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na následující složky:
a) využitelný (tříděný) odpad – papír, sklo, PET lahve, nápojové kartony.
b) nebezpečné složky komunálního odpadu,
c) objemný odpad,
d) směsný komunální odpad.

Čl. V
Shromažďování využitelného (tříděného) odpadu

(1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou pro jednotlivé složky určeny a barevně označeny:
a) pro papír modrou barvou,
b) pro sklo zelenou barvou,
c) pro PET lahve žlutou barvou

d) pro nápojové kartony oranžovou barvou.

 

(2) Umístění zvláštních sběrných nádob je na určených stanovištích sběrných místech dle přílohy č. 1 této vyhlášky.

Čl. VI
Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu

(1) Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován po celý rok na sběrném místě v areálu Technických a stavebních služeb a.s., Liberecká 35, Chrastava.
(2) Mobilní sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn dvakrát ročně mobilním sběrem, odebíráním od původce obsluhou speciálního přepravního zařízení. Informace o svozu jsou zveřejněny na plakátovacích plochách, rozhlasem a místním tisku.

Čl. VII
Shromažďování objemného komunálního odpadu

(1) Sběr složek velkobjemového komunálního odpadu je zajišťován na sběrném místě v areálu Technických a stavebních služeb a.s., Liberecká 35, Chrastava
(2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho mobilním sběrem do velkoobjemových kontejnerů rozestavených na určených místech. Informace o sběru jsou zveřejněny na plakátovacích plochách, rozhlasem a místním tisku.

Čl. VIII
Shromažďování směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad se shromažďuje do určených typizovaných sběrných nádob na individuálních nebo společných stanovištích tak, aby při manipulaci s nimi z nich nevypadával, nesmí být hutněn, zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky měněna jeho struktura.

Čl. IX
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad není odpadem komunálním a proto musí být stavební odpad vždy likvidován zákonem stanoveným způsobem.

Čl. X
Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny předcházet vzniku odpadů dle zákona o odpadech a ode dne účinnosti vyhlášky nakládat s komunálním odpadem dle výše uvedeného a městem stanoveného systému.

Čl. XI
Kontrola a sankce

Kontrola dodržování vyhlášky a postup při porušení povinností při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude prováděn v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. XII
Poplatek

Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Čl. I vyhlášky platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve městě ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, městu poplatek (přímo nebo prostřednictvím společného zástupce) podle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady.

Čl. XIII
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 ze dne 5.11.2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města.

Čl. XIV
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř – místostarosta

Příloha č. 1 - Stanoviště zvláštních sběrných nádob pro shromažďování využitelných (tříděných)

složek komunálního odpadu

Příloha č. 2 - Společná stanoviště sběrných nádob (SSN) o objemu max. 240 litrů, uvedena zákresem v kopii pozemkové mapy a seznamem objektů, pro které tato stanoviště slouží

Příloha č. 3 - Společná stanoviště sběrných nádob o objemu 1100 litrů

Příloha č. 4 - Individuální stanoviště sběrných nádob, která nejsou umístěna před objekty, ani s nimi

souvisejícími parcelami s určením objektu, pro který stanoviště slouží