Úplné znění (ve znění OZV č. 5/2010)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 1.2.2010 usneslo vydat na základě § 7zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Úvodní ustanovení

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen “poplatek”).1)

 

Čl. II
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

 

Čl. III
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,-- Kč

 

Čl. IIIb)
Splatnost poplatku

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný u poplatníka s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce.
(2) Poplatek je splatný u poplatníka s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí.

 

Čl. IV
Sankční navýšení sazby poplatku


1) Do 31. 12. 2010 se sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku zvyšuje v souladu s § 11 odst. 1 zákona ve znění účinném do 31. 12. 2010 na trojnásobek, totéž platí i pro jeho nezaplacenou část.

2) Od 1. 1. 2011 včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může městský úřad prostřednictvím odboru HFO navýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 odst. 3 zákona ve znění účinném od 1.1.2011.

Čl. V
Poplatku nepodléhající subjekty


Poplatku nepodléhající subjekty definuje zákon1)

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2006 ze dne 4. 9.2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

2) Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2010.

Ing. Michael Canov - starosta 

Miloslav Pilař - místostarosta

1) § 7 odst. 2 zákona:

Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.