Úplné znění (ve znění OZV č. 5/2010)

Obecně závazná vyhláška č.13/2006,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 16. 10. 2006 usnesením č. 2006/05/IV usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků
(1) Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky lze provozovat v době od 18:00 hodin do 04:00 hodin, na sídlišti Střelecký vrch však pouze od 14:00 hodin do 18:00 hodin.

(2) Dětské diskotéky lze provozovat v době od 14:00 hodin do 19:00 hodin.

(3) Jiné akce lze provozovat již od 8:00 hodin s ukončením uvedeným v bodě (1) resp. (2)

 

Čl. 2

Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu do 3 dnů před jejím konáním:

a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce,IČ

b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní

d) počet členů pořadatelské služby

 

Čl. 3

Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem “Pořadatelská služba”.

 

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2002 ze dne 24. června 2002 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Chrastavy.

 

Čl. 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

 

Ing. Michael Canov – starosta

Miloslav Pilař - místostarosta