Vyhláška č. 3/98
města Chrastavy ze dne 23. února 1998,
kterou se zrušuje vyhláška č. 3/97 (POŽÁRNÍ ŘÁD), platná pro území města Chrastavy

Městské zastupitelstvo v Chrastavě vydává podle § 14 odst. 1, písmeno i), § 16 odst. 1 a 2, § 36 odst. 1, písmeno f) zákona ČNR č. 367/90 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

§ 1

Vyhláška města Chrastavy č. 3/97 o POŽÁRNÍM ŘÁDU ze dne 16. 6. 1997

se zrušuje.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Petr Medřický, starosty města
Ing. Michael Canov, zástupce starosty města