V y h l á š k a
města Chrastavy č. 4/95 ze dne 16. října 1995,
kterou se ruší vyhláška o výši nájemného z nebytových prostor

Městská rada v Chrastavě vydává podle ustanovení § 45 písm. 1) zák. č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 187/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí ČR a Ministerstva financí SR č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb., tuto obecně závaznou v y h l á š k u :

§ 1

Vyhláška města Chrastavy o výši nájemného z nebytových prostor ze dne 8. 2. 1993, ve znění vyhlášky ze dne 23. 8. 1993 a vyhlášky č. 2/1995 ze dne 29. 5. 1995, s e r u š í.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Mgr. Petr Medřický, starosta města
Ing. Michael Canov, zástupce starosty města