Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2008,
kterou se zrušuje vyhláška č. 1/2007 a mění se a doplňují
vyhlášky č. 7/2006 a č. 10/2006

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 14. dubna 2008 usnesením č. 2008/03/XVI usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon”) a v souladu s § 10 písm. d) (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Preambule

Město Chrastava přijalo obecně závazné vyhlášky č. 5/2006, 6/2006, 7/2006, 8/20063, 9/2006 a č. 10/2006, které se týkaly místních poplatků. V těchto vyhláškách byly mj. stanoveny sazby výše místních poplatků včas nezaplacených. Ministerstvo vnitra České republiky napadlo tyto vyhlášky v tom smyslu, že stanovení navýšení místních poplatků (sankce) není v kompetenci samosprávy (tj. zastupitelstva města), ale výkonem přenesené působnosti (tj. městského úřadu). Město Chrastava pod hrozbou pozastavení účinnosti výše uvedených vyhlášek do rozhodnutí Ústavního soudu a z toho plynoucích finančních ztrát vyhláškou č. 1/2007 vyhovělo požadavku MVČR a vyňalo rozhodování o navýšení včas nezaplacených poplatků z pravomoce zastupitelstva a přeneslo je do výkonu přenesené působnosti.
Rozhodnutí Ústavního soudu ve svém nálezu Pl. ÚS 24/06 v bodě 29 [“…ust. § 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích, dle kterého “stanovení poplatků” patří do samostatné působnosti obce; stanovení paušální částky poplatků patří bezpochyby do “stanovení poplatků” ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o místních poplatcích, neboť
dikce tohoto ustanovení nehovoří jen o “stanovení druhů poplatků” apod., ale o “stanovení poplatků” obecně. Pod tím je logicky na místě rozumět úpravu všech náležitostí poplatkového vztahu, což jsou zejména subjekt poplatku, objekt poplatku, základ poplatku, sazba poplatku (tj. nejen procentuální sazba poplatku, ale i paušální sazba poplatku), osvobození od poplatku,
splatnost poplatku a sankce za nesplnění poplatkové povinnosti.”], dalo za pravdu právnímu názoru Města Chrastavy, že všechny náležitosti poplatkového vztahu včetně navýšení sazby za nezaplacení je v kompetenci samosprávy. Z tohoto důvodu se stala vyhláška č. 1/2007 (s výjimkou stanovení paušální částky u některých druhů poplatků) zákonu odporující.

 

Čl. 2
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2007

Obecně závazné vyhláška č. 1/2007 se zrušuje.  

Čl. 3
Stanovení paušálních poplatků

1. Obecně závazná vyhláška č. 7/2006, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se mění a doplňuje takto:
Článek 3, odstavec 4 zní takto: Město nestanovuje poplatek paušální částkou.
2. Obecně závazná vyhláška č. 10/2006, o místním poplatku ze vstupného, se mění a doplňuje takto:
Článek 3, odstavec 4 zní takto: Město stanovuje poplatek paušální částkou ve výši 1 000,-- Kč na jednu akci.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Michael Canov starosta
Miloslav Pilař
místostarosta