Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Chrastava podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se usneslo dne 14. dubna 2008 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “vyhláška”):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Cílem této vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Veřejné prostranství je definováno zákonem 1).  

Čl. 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

  1. Zakazuje se konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Chrastava.
  2. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

  1. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje pouze na veřejná prostranství vyjmenované v příloze této vyhlášky.
  2. Ustanovením odst. (1) není dotčen provoz restauračních zařízení a k nim příslušejících venkovních posezení (např. letní předzahrádky)
  3. Zákaz konzumace alkoholu na vymezených plochách veřejného prostranství se nevztahuje na pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí konaných pod záštitou či se souhlasem města a na dny 31. prosince a 1. ledna každého roku.
  4. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilař
- místostarosta

1) § 34 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Příloha k obecně závazné vyhlášce města Chrastavy č. 1/2008

Vymezení ploch, kde je zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství:

náměstí 1. máje a části ulic Liberecká včetně podchodu v domě č. p. 40, Muzejní včetně vydlážděného prostoru před vchodem do domu č. p. 40, Frýdlantská, Vítkovská, Malá Kostelní, Žitavská, Turpišova a Loudátova včetně okolí domu č. p. 240 (na mapce č. 1 je vymezená plocha ohraničena tučně v originálu zeleně). Vše katastrální území Chrastava I.