Obecně závazná vyhláška č. 4/2007
o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních

 

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 18. 6. 2007 usnesením č. 2007/03/XXII usneslo vydat na základě § 3 odst. 5 a § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Podmínky, za kterých lze spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních

  1. Spalovat suché rostlinné materiály v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních je možné pouze ve dnech, ve kterých není bezvětří nebo teplotní inverze a současně tak, aby nebyli ostatní obyvatelé obtěžováni kouřem.
  2. Spalování podle odst.1 musí být prováděno pouze pod dohledem osoby starší 18 let.
  3. Za plnění podmínek uvedených v odst.1 a odst. 2 zodpovídá vlastník pozemku, na kterém spalování probíhá, případně nájemce pozemku, je-li pozemek pronajat.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek1), u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní delikt2).

Čl. III
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

 

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta

1) zákon o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§46 odst.2)
2)
zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 58 a násl.)