Obecně závazná vyhláška č. 3/2007,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

Příloha č.1, strana 1,
Příloha č.1, strana 2

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 18. června 2007 usnesením č. 2007/03/XXI usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1)

  1. Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze č.1 této obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů v době od 7:00 do 20:00 hodin pouze připoutaných k vodítku chovatele2).
  2. Odst.1. se nevztahuje na psy služební3), vodící4), asistenční5) a lovecké6) při plnění jejich povinností.
  3. Splnění povinností stanovených v odst.1 je povinen zajistit chovatel.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek7), u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli, jako správní delikt8).

Čl. III
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta

 

1) § 34 zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2)
§ 3 odst.1 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. – chovatelem se rozumí každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,
3)
Např. § 22 zákona č.124/1992 Sb., o vojenské policii ve znění pozdějších předpisů
4)
Např. § 46 vyhlášky MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,
5)
Pes speciálně vycvičený k pomoci občanům se zdravotním postižením,
6)
Např. § 44 odst.1 zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů,
7)
zákon o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§46 odst.2),
8)
zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (§ 58 a násl.)

Příloha č. 1 str. 1

Seznam veřejných prostranství podle čl. I odst.1 OZV města Chrastavy č. 3/2007:
Náměstí 1. máje (p.p.č. 1391/1), ulice Turpišova (st.p.č. 211/3, p.p.č. 280/3,330/3,321/2, 516/4 a části p.p.č. 1392/1 od náměstí k čp. 273), ulice Žitavská (části p.p.č. 1391/9 od mostu u čp. 200 k čp. 148), ulice Loudátova (části p.p.č. 1392/1 od čp. 250 k čp. 12 a na p.p.č. 1392/2), ulice Revoluční (p.p.č. 1500), ulice Bezručova (p.p.č. 1504 a 531/4), ulice Soudní (p.p.č. 1414, p.p.č. 1392/2), ulice Muzejní (p.p.č. 1391/5), část ulice Liberecká od náměstí 1. máje k odbočce na Střelecký vrch u č.p. 462, ulice Alšova (části p.p.č. 1391/8 od Žitavské ul. k čp. 173) a dále podél Jeřice ke hranici p.p.č. 1391/6, ulice Mostní (části p.p.č. 1391/8 od Žitavské ul. k čp. 173), parkoviště u muzea (části st.p.č. 303/1 před č.p. 41), parkoviště u TJ (st.p.č. 266), autobusové nádraží (p.p.č. 301 a část p.p.č. 298), část ulice Frýdlantská (náměstí 1. máje k domu čp. 73), část ulice Vítkovská (p.p.č. 1391/6 a 1386/5), ulice Mlýnská a ulice V. Nejedlého komunikace (p.p.č. 1391/7), ulice Malá Kostelní (části p.p.č. 1391/8 od náměstí 1. máje k čp. 146, park u kostela (p.p.č. 11/1 a 11/2), okolí a vnitroblok bytových domů u náměstí (p.p.č.516/2), park u Führichova domu (část p.p,.č.1391/7). Sídliště Střelecký vrch (p.p.č.590/2, /3, /10, /16, /17, p.p.č. 592, 614/6, 615/2, 616/1, 2, 3, 619, 620/3, 631/4, 761/1, /5, /6, /12, /51, /57, /78, p.p.č. 766/9, 766/13, 771/1, 2, 4, 5, 6, 790/3, 1418/1, 1418/3, 1418/4, 1428/1), schody na Střelecký vrch (p.p.č.620/3), u hřbitova (část p.p.č.1078/1), za DPS (p.p.č.516/5), u školy a školky v Revoluční ul. (p.p.č. 548, 538, část 470/1), park u školy (hoření) (p.p.č.1180/2, část st.p.419), před kovákem (p.p.č.316/11, /14, /15, část /8, 511) vše v k.ú. Chrastava I. Část ulice Bílokostelecká (p.p.č. 770/1) k. ú. Dolní Chrastava k zadní hraně DPS čp. 66, část ulice Pobřežní (p.p.č. 1385/1 a 1385/2) v k.ú. Chrastava I., část ulice Pobřežní (p.p.č. 1411, 1412/1, 1412/2) v k.ú. Chrastava I a p.p.č. 124/3, 124/2 a části p.p.č. 124/1, 44/1 k hraně tělesa dálničního mostu v k.ú. Dolní Chrastava, ulice Nádražní od Žitavské ul. k nádraží ČD v k.ú. Chrastava I a Dolní Chrastava; veřejné prostranství – tržnice p.p.č. 293/1 a části p.p.č. 289 v k.ú. Chrastava I. “Parkoviště u Elitexu”, část p.p.č. 16/1 v k.ú. Chrastava II, pozemková parcela č. 323/11, dětské hřiště (p.p.č.84/1), náměstí (p.p.č. 720/1, /2, /3) zastávka ČD (p.p.č.787/1, /2) a podchod pod tratí ČD (p.p.č.727, 728), vše v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy. Část ulice Frýdlantská (od křižovatky ulice Mlýnská až na konec katastru Horní Chrastava), část ulice Vítkovská (od křižovatky ulice Pobřežní až k otočce autobusu v katastru Horní Vítkov), část ulice Bílokostelecká (od DPS k horní hranici p.p.č. 770/1), místní komunikace (od křižovatky ulice Nádražní a Andělohorská směrem k ”Elitexu”až na konec katastru Dolní Chrastava), ulice Andělohorská (od křižovatky ulice Nádražní až k prodloužené horní hranici p.p.č. 563/3), část ulice Liberecká (od odbočky na sídliště Střelecký vrch až na konec katastru Chrastava I). Okolo panelového domu Lipová (p.p.č.62/6, část 62/2, část 62/5, část 282/3 v k.ú. Chrastava II, okolí panelových domů Andělohorská ulice (p.p.č. 319/2, /5, /6, /7, /8, /10, /11, /12), za DPS (p.p.č.219/2, /3, /4, /5, /6, 218/2), u “Majby” (p.p.č.789/2) vše v k.ú. Dolní Chrastava.