Obecně závazná vyhláška č. 15/2006
o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 11. 12. 2006 usnesením č. 2006/07IV usneslo vydat podle § 10 písm. a) a b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška").

Čl. 1
Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je stanovit v souladu s § 10 písm. a) a písm. b) obecního zřízení povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení akcí typu technopárty v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, zejména s cílem umožnit součinnost orgánů veřejné správy při zajišťování veřejného pořádku v souvislosti s pořádáním těchto akcí.

Čl. 2
Akce typu technopárty

 1. Akcí typu technopárty se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce vyznačující se hlasitou hudbou, včetně hudby reprodukované, jejímž účelem je zejména poslech této hudby a tanec, s předpokládanou účastí nejméně 100 osob, která od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, přesáhne dobu jednoho dne. Tímto ustanovením nejsou dotčeny akce upravené zvláštními právními předpisy 1).
 2. Organizátorem akce typu technopárty je osoba, která podala oznámení podle článku 4, jinak osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (článek 4 odstavec 2 písm. a/).
 3. Vzhledem ke svému rozsahu se akce typu technopárty považuje za činnost, jež může narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Např. zákonem č. 84/1990 Sb
., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Vymezení veřejných prostranství pro konání akcí typu technopárty

 1. Vymezení veřejného prostranství 2) včetně grafického vyjádření na kterých je zakázáno konat akce typu technopárty je uvedeno ve vyhlášce č. 6/2006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 4
Oznamovací povinnost organizátora akce typu technopárty

 1. Organizátor akce typu technopárty je povinen nejméně 30 dnů před jejím konáním oznámit Městskému úřadu Chrastava:
 1. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště organizátora, je-li odlišná od místa jeho trvalého pobytu a je-li organizátorem právnická osoba, svůj název či obchodní firmu, adresu svého sídla a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná
 2. dobu a místo konání akce typu technopárty, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních
 3. předpokládaný počet účastníků této akce
 4. počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení
 5. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy (článek 5 odstavec 4), pokud organizátor akce tuto osobu určí
 6. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/) nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce typu technopárty konat (odstavec 2 písm. a/), a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná
 7. jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, fyzické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního právního předpisu3) nebo název či obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která bude plnit povinnosti pořadatele veřejné produkce hudby podle zvláštního právního předpisu3) a jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a adresu skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná
 8. lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání akce typu technopárty a způsob tohoto úklidu
 9. způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou
 10. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání akce typu technopárty 4)
 11. způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany5)
 12. způsob vymezení prostoru, ve kterém se bude akce typu technopárty konat (článek 5 odstavec 3)
 1. Organizátor akce typu technopárty je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat:
 1. právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má tato akce konat
 2. zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu
 3. zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel
 4. rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, koná-li se akce typu technopárty na pozemní komunikaci, k jejímuž užívání je takového rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu 6) třeba.
 1. Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 1 písm. a) uvedou údaje o všech organizátorech.
 2. Výjimku z povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 může svým usnesením povolit Rada města Chrastava. Rada města může svým usnesením též zkrátit lhůtu uvedenou v odstavci 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) § 32 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písmo o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písmo b) bod 5. zákona o požární ochraně.
6) § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 5
Povinnosti při konání akce typu technopárty

 1. Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně 10 osob na každých 100 předpokládaných účastníků akce. Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce typu technopárty byl v místě jejího konání přítomen počet osob zajišťujících pořadatelskou službu podle skutečného počtu účastníků akce v počtu podle věty první.
 2. Organizátor akce typu technopárty je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu byly v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem "Pořadatelská služba" (článek 4 odstavec 1 písm. d/).
 3. Organizátor akce typu technopárty je povinen na místě, na kterém se bude akce typu technopárty konat:
 1. viditelným způsobem vyznačit pozemky, na kterých se bude akce typu technopárty konat
 2. viditelným způsobem vymezit místa, na kterých budou účastníci akce typu technopárty odstavovat svá vozidla
 3. viditelným způsobem označit přístup do míst, kde se bude akce typu technopárty konat.
 1. Osoba pověřená podle článku 4 odstavce 1 písm. e) a fyzická osoba podle článku 4 odstavce 1 písm. g) nebo fyzická osoba jednající za právnickou osobu podle článku 4 odst. 1 písm. g), je povinna být po celou dobu konání akce typu technopárty přítomna na místě konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy. Je povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání akce typu technopárty.
 2. V případě narušení pokojného průběhu akce typu technopárty, pokud přes veškerá učiněná opatření nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor akce povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit a požádat o spolupráci obec, na jejímž území tato akce probíhá nebo Policii České republiky.

Čl. 6
Společná ustanovení k povinnostem

Povinnosti uvedené v článku 4 a 5 se vztahují pouze na pořádání veřejnosti přístupných akcí typu technopárty, bez ohledu na to, zda se taková akce koná na veřejném prostranství.

Čl. 7
Sankce za porušení vyhlášky a kontrola plnění povinností

 1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů 7).
 2. Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou, v mezích své pravomoci stanovené zvláštními právními předpisy, oprávněni kontrolovat Policie České republiky 8), Městská policie Chrastava a pověření zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Chrastava.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (Přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 30000 Kč.). § 57 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.).
8) § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.

Ing.Michael Canov-starosta
Miloslav Pilař-místostarosta