Obecně závazná vyhláška č. 14/2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 1/1998 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic,

ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 16. 10. 2006, usnesením č. 2006/05/V usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Ing. Michael Canov - starosta
Miroslav Pilař - místostarosta