OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 12/2006

Zastupitelstvo města Chrastavy, se na svém zasedání dne 16. 10. 2006 pod bodem č. 2006/05/III usneslo vydat na základě § 29 odst.1 písm. o) zákona č. 133/1995 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Požární řád MĚSTA CHRASTAVY
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád Města Chrastavy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst.1 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany ve  městě Chrastava

 1. Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
 2. Město zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti města, jak vyplývá ze zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. Je povinno zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 3. Úkoly podle odstavce 1 město plní prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů Chrastava, Nádražní ulice.
 4. Za akceschopnost jednotky požární ochrany odpovídá velitel této jednotky.
 5. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby plní povinnosti stanovené právními předpisy o požární ochraně vydanými k zabezpečení požární ochrany orgány kraje a města.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 1. Právnické a podnikající fyzické osoby působící na území města spolupracují s městem na zabezpečení požární ochrany:

a) v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
b) k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu,
c) k zabezpečení požární ochrany a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

 1. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví nařízení kraje č. 4/2003 ze dne 4. listopadu 2003.
 2. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu stanoví nařízení kraje č. 5/2003 ze dne 4. listopadu 2003.
 3. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanoví nařízení kraje č. 6/2003 ze dne 4. listopadu 2003.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

(1) Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě je stanoven v souladu s požárním poplachovým plánem kraje 1/2003 ze dne 4. listopadu 2003.
(2) Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu města je zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Liberec, Šumavská 414/11, Liberec 460 01, číslo tísňového volání 150 nebo 112 a jednotkami sboru dobrovolných hasičů města uvedenými v Čl. 5 a přílohy č. 2 této vyhlášky.
(3) V souladu s předpisy o požární ochraně město vytváří podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce; vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, početní stav a vybavení

 1. Město Chrastava zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu (příloha č.1)
 2. Na území města Chrastavy je zřízena jednotka požární ochrany s tímto minimálním stavem členů:
 1. Kategorie JPO Dislokace Počet členů Počet členů v pohotovosti pro výjezd
  III Chrastava

  13

  3

  Starosta města písemně jmenuje a odvolává velitele JSDHO v souladu s § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

  Pro ověření akceschopnosti jednotek požární ochrany může město vyhlásit cvičný požární poplach. Cvičný požární poplach může vyhlásit starosta obce a velitel jednotky – s oznámením operačnímu a informačnímu středisku HZS Libereckého kraje.

Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 1. Přehled o zdrojích vody je v souladu s nařízením kraje č. 3/2003 ze dne 4. listopadu 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.
 2. Město zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.
 3. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.
 4. Město stanovuje pro hašení požárů následující zdroje vody a další zdroje požární vody, které odpovídají požadavkům ČSN 73 6639.
 1. vodní toky a plochy
  1. "Vaňák" - Vítkovská ul.
  2. "Záclonárka" - Luční ul.
  3. Koupaliště - Sportovní ul.
  4. Rybníky - Střelecký vrch
  5. Víska
 2. vodní toky - řeky
  1. Lužická Nisa - Andělohorská ul. (před mostem)
  2. Jeřice - Pobřežní ul.
  3. Jeřice - Spojovací ul. (za Kavárnou)
  4. Jeřice - Pobřežní ul. (u bramborárny)
 3. vodní toky - potoky
  1. Jílový potok - Loudátova ul. (u řeznictví)
  2. Jílový potok - Luční ul. (u autoopravny)
  3. Vítkovský potok - Vítkovská ul. (u hřiště)
 4. hydrantová síť
umístění počet druh poznámka
Vítkovská ul.- u “Dřevozpracujících” 1 P  
Školní ul. - ZŠ 1 P  
Hřbitovní ul. - u MŠ 1 P  
nám.1.máje - ZŠ 228 1 N  
nám. 1. máje - čp. 148 1 P  
Liberecká ul. - u kotelny 1 P  
Turpišova ul. - u tělocvičny 1 P  
Žitavská ul.- křižovatka u autobus.nádraží 1 P možnost plnění
Žitavská čp. 156 1 P  
Bílokostelecká ul. - u zdrav. střediska 1 P  
Nádražní ul. - u čp. 203 1 N určeno pro plnění
Lipová ul. - u paneláku 1 N možnost plnění
Tovární ul. - u čp. 443 1 P  
Tovární ul. - u čp. 587 1 N  
Andělohorská ul. - u čp. 420 1 P  
Střelecký vrch - u čp.699 1 N určeno pro plnění
Střelecký vrch - nové sídliště 6 P  
Textilanská ul. - “okály” 5 P  
Spojovací ul. - u čp. 138 1 P  
Richtrův vrch - u čp. 317 1 P  
Polní ul. - u čp.193 1 P  
Restaurace - u “ Soptíka” 1 P  
 1. Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plán obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany zřízených podle článku 5.

Čl. 7
Ohlašovna požárů a označení místa odkud lze hlásit požár a způsob

 1. Ohlašovna požárů je místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany.
 2. Město Chrastava zřizuje následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou “Ohlašovna požárů” - Dům hasičů - Nádražní 203, Chrastava, tel.: 485 143 091

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

 1. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
 1. signálem “POŽÁRNÍ POPLACH”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty ( 25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
 2. projížděním hasičského vozidla po městě se signálem “hoří” – v případě poruchy technických zařízení

Čl. 9

Vnitřní organizace jednotek obce je prováděna na základě § 4 a dalších souvisejících ustanovení vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Čl. 10

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu okresu je uveden v příloze č. 1.

Čl. 11

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nejsou dotčena ustanovení § 76 až 79 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících předpisů.
Touto vyhláškou se zrušuje platnost požárního řádu města schválený ze dne 20. 4. 1998
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem: 1.1. 2007
Přílohy: č. 1 seznam členů jednotky PO Chrastava a technických prostředků

č. 2 seznam sil a prostředků JPO podle popl.plánu Libereckého kraje

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 12/2006 zní:

Zásahová jednotka SDH Chrastava– seznam členů k  1. 1. 2016

 

Čálek Petr

velitel JSDH

   

Kolner Michal

velitel družstva

Židlický Ladislav

velitel družstva

Židlický Vladimír

velitel družstva

Čálek Zdeněk

strojník

Dymeš Libor

strojník

Dymeš Daniel

strojník

Stahoň Martin

strojník

Pivoňka Miroslav

strojník

Hájek Tomáš

hasič

Johan Václav

hasič

Mlčoch Pavel

hasič

Stránský Aleš

hasič

Tlach Petr

hasič

 

Seznam technických prostředků JSDH Chrastava k 01.01.2016

1) výjezdová technika

CAS 20/3000/200/S2R-T 815

CAS 32/6600/S3R-T148

TA-L2 Toyota Hilux

AVIA A31 DVS

AVIA A31 valník

AVIA A31 MP13

DA (dopravní automobil) Volkswagen Caravelle

 

2) přívěsy ve výbavě JSDH a ostatní technické prostředky

druh počet poznámka

PPS 12

lks

přenosná pož. stříkačka

MPR

3 ks

řetězová pila

MPK

2 ks

kotoučové pily

El. centrály

3 ks

6 kW; 2 kW; 2kW

Dých. tech. na výjezdu

8 ks

 

Dých. tech. uložená

6 ks

 

Záložní láhve k dých.př.

7 ks

 

Přenosné radiostanice

11 ks

 

Plovoucí čerpadlo

3 ks

 

Kalové čerpadlo

3 ks

 


příloha č. 2 k vyhlášce č.12/2006.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle poplachového plánu Libereckého kraje.

 1. Požární poplachový plán Libereckého kraje je trvale uložen na územně příslušném operačním a informačním středisku HZS kraje.
 2. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce (města) a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
 3. V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce (města) určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Požární poplachový

plán

         
Název obce   Chrastava      
Katastrální území,

Chrastava, Andělská Hora, Dolní a Horní Vítkov

V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci (místní části) následující požární jednotky:

Stupeň

Jednotka požární ochrany

     

Kategorie JPO

I

JSDHO Chrastava      

III

 
  JSDHO Hrádek n/N        

III

 
  HZS Libereckého kraje stanice Liberec

I

 
  JSDHO Chotyně        

III

 

II

JSDHO Rynoltice        

III

 
  HZS Libereckého kraje stanice Liberec

I

 
  JSDHO Liberec Růžodol 1      

III

 
  JSDHO Stráž nad Nisou      

III

 
  JSDHO Křížany        

III

 
  HZS Libereckého kraje stanice Jablonné v Podještědí

I

 

III

JSDHO Liberec Vratislavice nad Nisou    

III

 
  JSDHO Liberec Horní Hanychov      

III

 
  JSDHO Stráž pod Ralskem      

III

 
  JSDHO Osečná        

I

 
  JSDHO Rozstání        

III

 

Z

Jednotky povolané do III.stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů nebo vybrané síly a prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob či fyzických osob.
                 
Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska územního odboru nebo na vyžádání velitele zásahu.
Při vyhlašování přímo vyššího stupně jsou povolávány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně PP