Obecně závazná vyhláška č. 10/2006,
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 4.9.2006 usnesením č. 2006/04/XXVI usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen “poplatek”).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 3 dny před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce
a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 3 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

  1. kulturní akce 10 %,
  2. sportovní akce 10 %,
  3. prodejní akce 10 %,
  4. reklamní akce 10 %.

(2) Sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na trojnásobek, tj. z vybraného vstupného na:

  1. kulturní akce 30 %,
  2. sportovní akce 30 %,
  3. prodejní akce 30 %,
  4. reklamní akce 30 %.

(3) Na trojnásobek se zvyšuje v souladu s § 11 zákona i nezaplacená (neodvedená) část poplatku.
(4) Po dohodě s poplatníkem město prostřednictvím městského úřadu může stanovit poplatek paušální částkou.
(5) V případě, že se na jednu akci bude vztahovat více poplatkových sazeb, platí se poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.
(2) Poplatek placený paušální částkou podle čl. 3 odst. 3 je splatný přede dnem pořádání akce.

Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) akce pořádané organizacemi dotovanými městem Chrastava (PO,OS),
c) filmová představení.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 8.3.2004, o místních poplatcích.

Čl. 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

 

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta