Obecně závazná vyhláška č. 6/2006,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 4.9.2006 usnesením č. 2006/04/XXII usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Chrastava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen “poplatek”)1).

Čl. 2
Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství rozdělená do zón A a B a znázorněná na mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

Zóna A :
Náměstí 1. máje, ulice Turpišova na st.p.č. 211/3, p.p.č. 280/3,330/3,321/2, 516/4 a části p.p.č. 1392/1 od náměstí k čp. 273, ulice Žitavská na části p.p.č. 1391/9 od mostu u čp. 200 k čp. 148, ulice Loudátova na části p.p.č. 1392/1 od čp. 250 k čp. 12 a na p.p.č. 1392/2, ulice Revoluční na p.p.č. 1500, ulice Bezručova na p.p.č. 1504 a 531/4, ulice Soudní na p.p.č. 1414, p.p.č. 1392/2, ulice Muzejní na p.p.č. 1391/5, část ulice Liberecká od náměstí 1. máje k odbočce na Střelecký Vrch u č.p. 462, ulice Alšova na části p.p.č. 1391/8 od Žitavské ul. k čp. 173 a dále podél Jeřice ke hranici p.p.č. 1391/6, ulice Mostní na části p.p.č. 1391/8 od Žitavské ul. k čp. 173, parkoviště u muzea na části st.p.č. 303/1 před č.p. 41, parkoviště u TJ na st.p.č. 266, autobusové nádraží na p.p.č. 301, část ulice Frýdlantská od náměstí 1. máje k domu čp. 73, část ulice Vítkovská na p.p.č. 1391/6 a 1386/5, ulice Mlýnská a ulice V. Nejedlého komunikace na p.p.č. 1391/7, ulice Malá Kostelní na části p.p.č. 1391/8 od náměstí 1. máje k čp. 146, vše k.ú Chrastava I; část ulice Bílokostelecká k. ú. Dolní Chrastava na části p.p. 770/1 k zadní hradě DPS čp. 66, část ulice Pobřežní na p.p.č. 1385/1 a 1385/2 v k.ú. Chrastava I., část ulice Pobřežní na p.p.č. 1411, 1412/1, 1412/2 v k.ú. Chrastava I a na p.p.č. 124/3, 124/2 a na části p.p.č. 124/1 a 44/1 k hraně tělesa dálničního mostu v k.ú. Dolní Chrastava, ulice Nádražní od Žitavské ul. k nádraží ČD v k.ú. Chrastava I a Dolní Chrastava; veřejné prostranství – tržnice p.p.č. 293/1 a části p.p.č. 289 v k.ú. Chrastava I /viz. příloha č. 1 str 1 – 11/

Zóna B:
a) “parkoviště u Elitexu”, část p.p.č. 16/1 v k.ú. Chrastava II, p.p.č. 323/11 v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, náměstí v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy /viz. příloha č. 1 str. 12-14/

b) část ulice Frýdlantská (od křižovatky ulice Mlýnská až na konec katastru Horní Chrastava), část ulice Vítkovská (od křižovatky ulice Pobřežní až k otočce autobusu v katastru Horní Vítkov), část ulice Bílokostelecká (od DPS k horní hranici p.p.č. 770/1), místní komunikace (od křižovatky ulice Nádražní a Andělohorská směrem k “Elitexu”až na konec katastru Dolní Chrastava), ulice Andělohorská (od křižovatky ulice Nádražní až k prodlužené horní hranici p.p.č. 563/3), část ulice Liberecká (od odbočky na sídliště Střelecký vrch až na konec katastru Chrastava I)

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit 3 dny předem předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,--Kč, (stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení)
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 15,--Kč, (stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení)
c) předzahrádky a dočasné úpravy terénu terasami pro různé využití 2,-- Kč,
d) za provádění výkopových prací 1,-- Kč,
e) za umístění stavebního zařízení 1,-- Kč,
f) za umístění reklamního zařízení 10,-- Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 2,-- Kč,
h) za umístění skládek 1,-- Kč,
ch) za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně A 10,-- Kč,
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně B 5,-- Kč,
j) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 5,-- Kč,
k) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 5,-- Kč,
l) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce 10,-- Kč,
m) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,-- Kč.

(2) Sazba včas nezaplaceného (neodvedeného) poplatku se zvyšuje v souladu s § 11 zákona na trojnásobek a činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 30,--Kč, (stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení)
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 45,--Kč, (stánky, pojízdné prodejny, vozíky, boxy a jiná zařízení)
c) předzahrádky a dočasné úpravy terénu terasami pro různé využití 6,-- Kč,
d) za provádění výkopových prací 3,-- Kč,
e) za umístění stavebního zařízení 3,-- Kč,
f) za umístění reklamního zařízení 30,-- Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 6,-- Kč,
h) za umístění skládek 3,-- Kč,
ch) za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně A 30,-- Kč,
i) za vyhrazení trvalého parkovacího místa v zóně B 15,-- Kč,
j) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce 15,-- Kč,
k) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce 15,-- Kč,
l) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce 30,-- Kč,
m) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 30,-- Kč.

(3) Zvýšení poplatku uvedené v odstavci 2 je totožné v souladu s § 11 zákona i pro jeho nezaplacenou (neodvedenou) část.

(4) Obec nestanovuje poplatek paušální částkou.

(5) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. 4 odst. 1 je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,
b) užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním havárií po dobu kratší 72 hodin,
c) užívání veřejného prostranství v souvislosti s umístěním zeminy z výkopů liniových staveb inženýrských sítí, je-li doba užívání k tomuto účelu kratší než 7 dnů,
d) akce financované z rozpočtu města Chrastava,
e) užívání veřejného prostranství v případech, kdy poplatníkem je organizace zřizovaná městem Chrastava.

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne 8.3.2004, o místních poplatcích.

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta


Příloha - mapy:

mapa1, mapa2mapa3, mapa4, mapa5, mapa6, mapa7, mapa8, mapa9, mapa10, mapa11, mapa12, mapa13, mapa14