Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2006
o zřízení městské policie

Zastupitelstvo města Chrastava se na svém zasedání dne 3. dubna 2006, usnesením č. 2006/02/X usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Ve městě Chrastava je zřízena městská policie.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1995 ze dne 19. 6.1995 o zřízení městské policie.

Čl. III

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Ing. Michael C a n o v - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta