Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 3/2005,

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chrastavou

Zastupitelstvo města Chrastavy se na svém zasedání dne 29. 8. 2005 usnesením č. 2005/06/XVI usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Chrastavou se stanovují takto:

  1. školský obvod: Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec – příspěvková organizace tvoří celé území města Chrastavy s výjimkou 1. až 5. ročníku městské části Dolní a Horní Vítkov
  2. školský obvod: Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace tvoří Dolní a Horní Vítkov – od 1. do 5. ročníku včetně

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č. 1/1997 o spádových obvodech základních škol.
  2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2006.

Ing. Michael C a n o v  - starosta
Miloslav P i l a ř - místostarosta