Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 6/2004

ze dne 13. prosince 2004
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

Zastupitelstvo města Chrastava vydává podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny.

Čl. II
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města Chrastavy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Ing. Michael Canov - starosta
Miloslav Pilař - místostarosta