Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 2/2004,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 19. 11. 2003,
kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu
"Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"

Zastupitelstvo města Chrastava vydává podle ustanovení § 84 odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst.3, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. I.

Čl. II. Rozsah platnosti vyhlášky č. 1/2003 se nahrazuje tímto zněním:

"Čl. II Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

Tato vyhláška platí pro pozemky vymezené v hlavním výkresu regulačního plánu, označený "A" v k. ú. Dolní Chrastava. Lhůty aktualizace se navrhují v šestiletých intervalech. Aktuálnost regulačního plánu se odvozuje z postupu realizace."

 

čl. II.
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Miloslav P i l a ř
místostarosta

Ing. Michael C a n o v
starosta města