Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č.1/2003,
kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu
" Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava "

Zastupitelstvo města Chrastava vydává podle ustanovení § 84 odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 odst.3, zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

čl. I.

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků", schváleného usnesením Městského zastupitelstva Chrastava dne 20. října 2003, podle přílohy č. 1 této vyhlášky.

čl II.

Rozsah platnosti vyhlášky

Tato vyhláška platí pro pozemky vymezené v hlavním výkresu regulačního plánu, označený "A", převážně v k. ú. Dolní Chrastava. Horizontem časové platnosti regulačního plánu se stanovuje rok 2010.

čl.III.

Uložení regulačního plánu

Regulační plán "Polní ulice 60 rodinných domků", schválený usnesením Městského zastupitelstva Chrastava dne 20. října 2003, je uložen na Městě Chrastava, OVÚS Městského úřadu v Chrastavě, Magistrátu města Liberec a na Krajském úřadě Libereckého kraje.

čl.IV.

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. listopadu 2003.

 

Ing. Michael C a n o v
starosta

Miloslav P i l a ř
místostarosta