Obecně závazná vyhláška města Chrastavy
č. 2/2001
ze dne 5. listopadu 2001
o místním poplatku za odpady

(poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

Zastupitelstvo města vydává podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. b) zákona a § 84 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. I

Základní ustanovení

 1. Město vybírá ve smyslu ustanovení § 1, písm. g) zákona, místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2. Výkon správy tohoto poplatku provádí městský úřad prostřednictvím hospodářsko-finančního odboru.

Čl. II

Placení poplatku

1. Poplatek platí:

a) každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem (společným zástupcem fyzických osob je na základě jejich pověření vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, případně zástupce domácnosti); tyto osoby (dále jen společný zástupce) jsou povinny městu oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

2. Placení v případě změny trvalého bydliště

Poplatek se hradí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvalého pobytu. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce (stejný postup platí v případě změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k rekreaci).

Čl. III

Sazba poplatku za fyzickou osobu a rok

1. Obecná pravidla pro tvorbu sazby poplatku

Sazba je tvořena dvěma položkami

 1. první položka je tvořena částkou do výše až 250,-- Kč. Její výši stanovuje město a není povinno její výši na požádání rozúčtovávat. Je určena především na úhradu nákladů na sběr a svoz odpadu tříděného, velkoobjemového a nebezpečného a na náklady města s provozem systému (např. výběr poplatků, kontrola dodržování této vyhlášky a vyhlášky o odpadech apod.),
 2. druhá položka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného odpadu až 250,-- Kč.

2. Stanovení sazby poplatku pro rok 2002

 1. první položka se stanovuje ve výši 158,-- Kč /kalendářní rok,
 2. druhá položka se stanovuje ve výši 238,-- Kč/kalendářní rok
 3. celková sazba poplatku se stanovuje na 396,-- Kč/rok
 4. v příloze č. 1 je uveden obecný vzorec a konkrétní výpočet sazby poplatku pro rok 2002.

Čl. IV

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku. V případě, že je poplatek odváděn společným zástupcem za 4 nebo více fyzických osob, je možno ho hradit ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná do 30.4. a druhá do 30.9.

Čl. V

Sankce

 1. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří město poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený (neodvedený) poplatek zvýší o 50 %.
 2. Pokud nebude splněna oznamovací (poplatková) povinnost uvedená v čl. II této vyhlášky, lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

Čl. VI

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Zastupitelstvo města jedenkrát ročně (nejdéle do 31. 10.) formou změny vyhlášky stanovuje sazby poplatku pro následující kalendářní rok .
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ing. Michael C a n o v, místostarosta

Mgr. Petr M e d ř i c k ý, starosta města


Příloha č. l vyhlášky č. 2/2001

1. Výpočet sazby poplatku (obecně):

Vzorec: Stanovení sazby poplatku S = S1 + S2
S1 je max. 250 Kč
S2 = C / ( Fa + Fb), v případě, že je S2
> 250 Kč, pak S2 = 250 Kč

Vysvětlivky:

S ..... celková sazba poplatku na fyzickou osobu a rok
S1 ..... první položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (do maximální výše 250 Kč) stanovená rozhodnutím zastupitelstva
S2 ..... druhá položka sazby poplatku na fyzickou osobu a rok (rozúčtování nákladů na sběr a svoz komunálního odpadu na fyzickou osobu)
C ..... cena netříděného odpadu (TKO), kterou město zaplatilo pověřené osobě za předešlý kalendářní rok (oproti roku, kdy byla schválena tato příloha)
Fa ..... počet fyzických osob dle odst. 1a) předchozího článku
Fb ..... počet fyzických osob dle odst. 1b) předchozího článku

2. Výpočet sazby poplatku pro rok 2002:

C = 1 431 109,60 Kč (714 188,50 Kč za období 1.1.2000 až 30.6.2000 a 716 921,10 Kč za období 1.7.2000 až 31.12.2000, faktury jsou k nahlédnutí na HFO MěÚ)

Fa = 5960 osob (dle matriky MěÚ k 31.12.2000)

Fb = 63 osob (dle HFO MěÚ k 31.12.2000)

S2 = 1 431 109,60/ (5960 + 63) = 238 Kč (zaokrouhleno na celé Kč)

S1 = 158 Kč (stanoveno rozhodnutím zastupitelstva)

S = 158 + 238 = 396 Kč